Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2015 година

PDF файл

• Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 59.2 хил., или 72.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.7 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 51.3 хил., или 46.0% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 50.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62.5%, съответно 61.9% за мъжете и 63.0% за жените. В сравнение с 2014 г. този коефициент се увеличава с 0.9 процентни пункта, като намаление се наблюдава във възрастовата група 45 – 54 години с 0.7 процентни пункта и във възрастовата група 55 – 64 години с 1.9 процентни пункта.
• Безработните лица в област Перник са 8.4 хиляди.
• Коефициентът на безработица се увеличава с 0.9 процентни пункта (при 2.3 процентни пункта намаление за страната) в сравнение с 2014 г. и достига 14.0%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 22.2 хил., от които 10.7 хил. са мъже и 11.5 хил. – жени. В сравнение с 2014 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват със 7.9%, съответно 6.1% за мъжете и 10.2% за жените.
• Заетите лица с висше образование в област Перник са 13.9 хил., като коефициентът на заетост е 72.1%. В сравнение с 2014 г. този коефициент се увеличава със 7.0 процентни пункта.