Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през 2015 година.

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

            От регулярното статистическо изследване на работната сила през 2015г. за област Враца са получени следните резултати:

Икономически активните лица във възрастовата група от 15 – 64 навършени години  са 67.4 хил.,мъжете-36.8 хил.,жените-30.6 хил. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност  намалява  с  3.4 процентни пункта и достига 61.0% от населението.

Общият брой на заетите лица e 56.4хил., или 37.5% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 17.1 хил. са с висше образование , 33.3 хил. – със средно и 5.9 хил. – с основно и по-ниско образование.  Спрямо 2014г. се наблюдава увеличение само при заетите с висше  образование  с 1.2 %  , а при тези със средно ,основно и по-ниско образование има намаление  съответно с 10.4% и 6.3% .

 

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 55.5 хил.,от тях мъжете са 29.9 хил.,а жените – 25.6 хил.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 50.3%, съответно 52.5% за мъжете и 47.8% за жените. В сравнение с 2014г. този коефициент намалява с 2.6 процентни пункта, като най-голямо увеличение се наблюдава във възрастовата група 15 – 24 години с 1.4 процентни пункта, а най-голямо намаление  във възрастовата група 25 – 34 години – със  7.4  процентни пункта.

Безработните лица са 12.1 хил., от които 7.0 хил. – мъже и 5.1 – жени.

Коефициентът на безработица намалява с 0.4 процентни пункта (при  2.3 намаление  за страната) в сравнение с 2014 г. и достига 17.7%. При мъжете коефициентът  намалява със  1.7 процентни пункта, а при жените се увеличава с  1.1 процентни пункта, като достига съответно 18.7 и 16.4 %.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 43.1 хил., от които 20.2 хил. са мъже и 23.0 хил. – жени.

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Безработни са лицата на възраст от 15 до 74 навършени години, които:

– нямат работа през наблюдавания период;

– активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

– имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период.

Коефициент на икономическа активност – относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.

 

 

 

 

 

 

О