Дейност на местата за настаняване в област Видин през януари 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА

През януари 2016 г. в област Видин са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 420, а на леглата – 737.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2016 г., е 1 845, или с 26.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 34.2%, а от чуждестранни туристи се увеличават с 32.4% (фиг.1).
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в област Видин е Румъния – с 22.6%, следват Италия – с 8.7%, Турция – със 7.9% и Сърбия – с 6.8%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Видин през януари 2016 г. намаляват с 18.8% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 1 342. Те са реализирали средно по 1.4 нощувки. От всички пренощували лица 83.8% са българи и са реализирали средно по 1.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 217 и са реализирали средно по 1.7 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 8.6% и в сравнение със същия месец на предходната година намалява с 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2016 г. в областта достигат 81 718 лв., или с 33.7% по-малко в сравнение с януари 2015 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 41.1%, докато тези от чужди граждани се увеличават с 20.2%.

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: https://www.nsi.bg/Туризъм.