Статистика на околната среда в област Шумен – 2014 година

PDF файл

През 2014 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението спада от 86 л/ден. през 2013 г. на 79 л/ден. през 2014 година.