ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Преки чуждестранни инвестиции

 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2014 г. за област Велико Търново възлизат на 108 175.5 хил. евро, което е с 20.8% повече в сравнение с 31.12.2013 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектор „Индустрия” (включва: Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 49 108.2 хил. евро, следван от сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” – 24 483.4 хил. евро, като заедно те формират 68.0% от общия обем на ПЧИ.