Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2015 година

PDF файл

• През 2015 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 304.6 хил., или 68.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 2.9 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица достига 281.3 хил., или 48.7% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 274.9 хил., като в сравнение с 2014 г. намаляват с 1.4%.