Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2015 година (предварителни данни)

 

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2015 г. намаляват с 3.1% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 57.0 хиляди. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 20.7%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 17.6%, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Други дейности“  – с по 5.9%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в  „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 3.5% „Образование” – с 1.5%  и „ Транспорт, складиране и пощи” – с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие най-голям е относителният дял на наетите по трудово или служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 26.8%,  „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 17.1% , „Образование” – 10.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 10.2%.

Naeti_4_Pleven