Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през четвърто тримесечие на 2015 година

PDF файл

 
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2015 г. намаляват с 2.8% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 29.9 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.0 и 13.9%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.4% (до 7.5 хил.), а в частния сектор с 2.6% (до 22.4 хиляди).
В края на декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 1 027, или с 3.3% по-малко в сравнение с края на декември 2014 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Административни и спомагателни дейности”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на декември 2015 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Култура, спорт и развлечения” и „Хотелиерство и ресторантьорство” .
През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 3.9%, като достига 645 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 23.2%, „Култура, спорт и развлечения” – с 22.0% и „Образование”- с 21.0%.
Средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2015 г. за обществения сектор е 754 лв., а за частния – 608 лева.