Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2014 година

PDF файл

 
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2014 г. възлизат на 219.0 млн. евро, което е с 4.7% по-малко в сравнение с 2013 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0%. и съответно 1.6% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Перник заема дванадесето място в страната.