ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Русе към 31.12.2014 г. възлизат на 385.8 млн. евро, което е с 3.5% повече в сравнение с 2013 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.8% и съответно 42.6% от ПЧИ в рамките на Северен централен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе заема осмо място в страната.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 281.8 млн. евро или с 4.5% повече от 2013 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 54.2 млн. евро или с 32.9% над нивото на предходната година. През 2014 г. тези две дейности заедно формират 87.1% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял нараства спрямо 2013 г. с 3.8 процентни пункта.

И през 2014 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Русе, като в сравнение с предходната година те бележат ръст с 5.8%. С 1.9 процентни пункта нараства и относителният им дял в общия размер за областта спрямо 2013 година.

 

Методологични бележки

 

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.

Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

  • чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
  • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
  • минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.