Чуждестранни инвестиции в област Шумен през 2014 година

PDF файл

Към 31.12.2014 г. в област Шумен преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор възлизат на 104.9 млн. евро, което е с 3.4% по-малко в сравнение с 2013 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 79.9 млн. евро и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 3.3 млн. евро (Фиг. 1). През 2014 г. тези дейности заедно формират 79.4% от общия обем на ПЧИ, а спрямо предходната година се наблюдава понижаване на ПЧИ в тези сектори съответно с 5.9% и с 35.0%.