Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2014 година

PDF файл

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2014 г. във всички сектори на икономиката са 204.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 44.7%.