Премини към основното съдържание

Календарно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, II ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА *
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Транспорт, складиране и пощи - общо H 130.3 26.4
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 129.9 24.4
Воден транспорт H50 101.2 41.1
Въздушен транспорт H51 43.4 -1.8
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 144.0 37.5
Пощенски и куриерски услуги H53 174.5 12.7
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 189.3 25.8
в т. ч. Издателска дейност J58 103.3 26.4
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 111.2 81.1
Радио- и телевизионна дейност J60 145.8 38.1
Далекосъобщения J61 145.4 14.9
Дейности в областта на информационните технологии J62 242.7 29.4
Информационни услуги J63 214.1 24.1
Други бизнес услуги
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 166.8 29.2
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 103.4 43.0
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 133.3 53.0
Други професионални дейности M74 157.7 25.5
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 111.0 25.9
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 52.8 576.9
Дейности по охрана и разследване N80 139.8 2.1
Дейности по почистване N812 144.3 15.4
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 225.6 21.6

* Предварителни данни
24.08.2021