Премини към основното съдържание

Календарно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, II ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА *
Календарно изгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо съответното тримесечие на предходната година)
Транспорт, складиране и пощи - общо H 182.1 39.7
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 166.6 28.3
Воден транспорт H50 174.7 72.6
Въздушен транспорт H51 135.9 213.1
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 228.1 58.4
Пощенски и куриерски услуги H53 200.1 14.7
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 223.5 17.8
в т.ч. Издателска дейност J58 132.1 27.9
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 163.0 46.6
Радио- и телевизионна дейност J60 147.8 1.4
Далекосъобщения J61 156.8 7.8
Дейности в областта на информационните технологии J62 294.6 21.4
Информационни услуги J63 272.5 23.3
Други бизнес услуги      
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 168.4 1.0
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 109.4 5.8
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 139.9 5.0
Други професионални дейности M74 211.9 33.9
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 153.3 38.1
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 146.6 177.7
Дейности по охрана и разследване N80 150.8 7.9
Дейности по почистване N812 178.0 23.4
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 303.3 34.4

* Предварителни данни
24.08.2022