Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, II ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА*
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходно тримесечие=100 Съответното тримесечие на 2020=100
Транспорт, складиране и пощи - общо H 130.3 107.0 126.4
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 129.9 105.9 124.4
Воден транспорт H50 101.2 115.4 141.1
Въздушен транспорт H51 43.4 117.0 98.2
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 144.0 110.6 137.5
Пощенски и куриерски услуги H53 174.5 99.8 112.7
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 189.7 107.9 126.8
в т.ч. Издателска дейност J58 103.3 114.9 126.4
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 111.2 116.8 181.1
Радио- и телевизионна дейност J60 145.8 114.5 138.1
Далекосъобщения J61 146.7 106.8 118.2
Дейности в областта на информационните технологии J62 242.7 106.9 129.4
Информационни услуги J63 214.1 112.4 124.1
Други бизнес услуги
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 166.8 120.5 129.2
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 103.4 100.3 143.0
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 133.3 139.3 153.0
Други професионални дейности M74 153.8 109.6 127.0
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 111.0 101.4 125.9
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 52.8 184.0 676.9
Дейности по охрана и разследване N80 139.8 105.8 103.1
Дейности по почистване N812 144.3 114.3 115.4
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 225.6 108.9 121.6

* Предварителни данни
24.08.2021