Индекси на оборота в „Хотелиерство и ресторантьорство” (по текущи цени)


ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ТРИМЕСЕЧНА КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА - индекси на оборота в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта”

Лице за контакт

Лиляна Ралинска

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов” № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 128

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване08 август 2019 г.
Дата на публикуване08 август 2019 г.
Дата на последно актуализиране08 август 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Индексът на оборота е основен показател за оценка на текущото състояние и краткосрочните тенденции в развитието на сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”. Той проследява динамиката в търсенето и предлагането на хотелиерски и ресторантьорски услуги, като отчита и влиянието на протичащите икономически процеси в страната.

Тримесечният индекс на оборота измерва измененията в оборота на предприятията от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

Използвани класификации

Класификация на икономическите дейности (КИД-2008).

Обхват

Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство” по КИД-2008. Изчисляват се индекси по раздели (2-значен код на КИД-2008) и сектор.

Понятия и дефиниции

Оборотът включва всички нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги на наблюдаваните единици, а също и приходите от продадените суровини и материали (не се включват ДДС и други приспадащи се данъци).

 

 

Статистическа единица

Предприятие от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”

Статистическа съвкупност

Предприятията от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” са приблизително около 28 000 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 21 000 предприятия с оборот над 10 хил. лв. От тях месечно се наблюдава извадка от около 2 000 предприятия, които формират приблизително 60% от оборота на предприятията в сектора.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Индексите се изчисляват и публикуват общо за територията на България.

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС (EU28) и за страните в Евро - зоната (EU19). Евростат публикува и данните, получени от 28-те страни членки на ЕС, Норвегия и Швейцария.

Времеви обхват

Индексите се публикуват като динамичен ред от първото тримесечие на 2000 до последното отчетено тримесечие на текущата година.

Базисен период

Индексите се изчисляват и публикуват при база 2015 година.

Мерна единица

Процент (%)

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

•Регламент (ЕС) №1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г., отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

•Регламент (ЕС) №1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) №1165/98;

•Регламент (ЕС) №1503/2006 на Европейската комисия по отношение на дефинициите и периодичността на показателите по краткосрочна бизнес статистика;

•Регламент (ЕС) №1893/2006 - преминаване към NACE Rev. 2 и групи дейности по краткосрочна бизнес статистика;

•Регламент (ЕС) №472/2008 за преизчисляване на редовете с данни по NACE Rev. 2.

Споделяне на данни

Показателите се предават на Евростат едновременно с националната им публикация.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (EC) №223/2009 за европейската статистика (чл.20, ал.4) от 11 март 2009, поставя условие за въвеждане на общи принципи и указания, които да осигурят конфиденциалност на използваните данни за производството на европейските статистики и достъпа до тези конфиденциални данни при необходимост за научно - техническа и развойна дейност и нужди на потребителите.

Закон за статистиката - индивидуалните данни, получени и събрани по време на статистическите изследвания са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се използват като доказателство на органите на изпълнителната и съдебната власт. Изискванията, задълженията и мерките за защита на данните, както и глоби, които могат да бъдат наложени, са третирани в отделни глави на Закона за статистиката, а именно Глава 6 „Опазване на тайната” и Глава 9 „Административнонаказателни разпоредби”.

Конфиденциалност - защита на данните

Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността. Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

На национално ниво - според сроковете, посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на оборота се публикуват около 50 - 55 дни след края на отчетното тримесечие.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ:

http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за индекси на оборота в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се публикуват.

Публикации

Индексите не се представят в публикации.

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубриката  или Бизнес статистикаКраткосрочна бизнес статистика -Тримесечни данни - Индекси на оборота в „Хотелиерство и ресторантьорство” и в онлайн системата INFOSTAT: http://www.nsi.bg/bg/node/969https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1242

Достъп до микроданни

Микро данни не се разпространяват и предоставят на потребителите.

Други формати на разпространение

Не се прилагат.

Методологични документи

 •Методология Тримесечни индекси на оборота в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/dTrade_Method_3.pdf;

 •Методологическо ръководство на Евростат по краткосрочна бизнес статистика: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-001-EN.pdf.

Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по краткосрочна статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и за ревизиите на данните. През март 2004 г. започна проект за отчитане на качеството на Краткосрочните показатели, като всяка година страните членки представят на Евростат подробна информация за качеството на определен краткосрочен показател, който е част от Основните европейски икономически показатели.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Законовата рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на системата на ЕС трябва да бъдат със задоволително качество и това качество, както и тежестта, която произтича от това, трябва да са съпоставими между отделните страни членки. Поради това са изготвени критерии, по които да се следи дали тези изисквания са изпълнени и дали намират отражение в изготвяните доклади за качеството на отделните краткосрочни показатели.

Оценка на качеството

Качеството на краткосрочните показатели се измерва от всяка страна членка в съответствие с установени общи критерии. Качеството на показателите се оценява редовно, като се сравняват с друга статистическа информация, при възможност количествено се измерват показателите за качеството, в допълнение тези показатели се проверяват за вътрешна съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

 • Евростат;

 • Български държавни институции и органите на местната власт;

 • Бизнеса и неправителствени организации;

 • Информационни и социологически агенции;

 • Аналитични и приложни специалисти.

Удовлетвореност на потребителите

Потребителски мнения се събират чрез:

 • директен контакт - посредством телефон и имейл;

 • индиректен контакт - чрез Териториалните статистически бюра.

Удовлетвореността на потребителите не е измервана.

Пълнота

Всички равнища на детайлизация, които се изкискват от Регламентите по краткосрочна бизнес статистика се изчисляват и публикуват.

Точност и надеждност
Обща точност

Генералната съвкупност включва около 28 000 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 21 000 предприятия с оборот над 10 хил. лв. От тях месечно се наблюдава извадка от около 2 000 предприятия, които формират приблизително 60.0% от оборота на предприятията в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”.

Основните грешки възникват в процеса на събиране на данните и се дължат на различни причини: респондентът не разбира каква информация се изисква или непредоставяне на точната информация.

Полагат се усилия да се избегнат тези грешки като се предоставя помощ на отчетните единици, подобряват се инструкциите, приложени към въпросника, подпомагат се статистиците в териториалните статистически бюра.
Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логически и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия в отчета. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

Извадкови грешки

Прилаганият извадков метод е „Стратифицирана случайна извадка”, при която предприятията се стратифицират първо по раздели (2-значния цифров код на КИД-2008) и след това във всеки раздел по оборот. Всеки раздел има три страти: 1 – изчерпателна, 2 и 3 - извадкови страти.

За оценка на извадковата грешка се изчислява коефициент на вариация (в %):

Коефициенти на вариация за четвърто тримесечие 2020:

   

Сектор и раздели

Код

Коефициент на вариация

Хотелиерство и ресторантьорство

I

0.1

Хотелиерство

55

0.3

Ресторантьорство

56

0.2

 

Неизвадкови грешки

Неотговорилите предприятия  се оценяват  в зависимост от стратата, в която са попаднали.

В изчерпателната страта оценката се прави индивидуално за всяко предприятие, като се използва наличната информация за тенденциите в развитието на самото предприятие и изгладените тенденции на отчетените единици от същата страта и раздел. В извадковите страти за всяка страта в раздел се прави обща оценка на неотговорилите чрез използване на екстраполиращи коефициенти, изчислени от данните на отчетените предприятия в стратата от съответния раздел след елиминиране на ексремните стойности.

В тези случаи се допуска, че няма съществени различия в поведението на отговорилите и неотговорилите предприятия.

За четвърто тримесечие на 2020 г. равнището на отговоряемост е 82% по отношение на броя и 90% по отношение на оборота.

Действия за намаляване на неизвадковите грешки: напомнящи писма и телефонни обаждания за събиране на данните.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Информацията за индексите на оборота се представя до 50 - 55 дни след отчетното тримесечие.

Точност на представяне

Предоставят се навреме, съгласно сроковете в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Индексите на оборота са представителни общо за страната, нямат представителност по региони.

За изчисляване на индексите на оборота НСИ прилага методология, която е в съответствие с международните стандарти. В този смисъл сравнимостта на показателите между страните може да се приеме като много добра.

Сравнимост във времето

Тримесечните индекси са представени като динамичен ред от първото тримесечие на 2000 г. до последното отчетено тримесечие. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 472/2008, от януари 2009 г. в краткосрочната статистика, беше внедрена нова версия на класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Данните за всички предходни периоди, назад до 2000 г., бяха преизчислени по КИД-2008 и публикувани в интернет сайта на НСИ. За преизчисляването на редовете с данни беше приложен „макро” методът. Индексите по старата класификация са преизчислени по КИД-2008 с помощта на преходни коефициенти, създадени от преходни матрици, базирани на микро данни.

Регламент (ЕС) №1165/98 изисква „на всеки пет години страните членки да сменят базисната година за краткосрочната статистика, като за базисни години се използват годините, завършващи с 0 или 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани, в рамките на три години след края на новата базова година". В изпълнение на тези изисквания, от началото на 2018 г. беше сменена базисната година за краткосрочната бизнес статистика. От януари  2018 г. всички краткосрочни показатели, представяни във формата на индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани в интернет сайта на НСИ.

 

Съгласуваност между предметни области

Индексите на оборота се сравняват с индексите на оборота, изчислени въз основа на данните от годишното наблюдение по Структурна бизнес статистика. Съществуващите различия се дължат на различния обхват. Наблюдението по Структурна бизнес статистика е изчерпателно, всички предприятия са законово задължени да представят годишните си отчети на НСИ, а наблюдението по краткосрочна бизнес статистика е извадково. Извадковата съвкупност включва предприятията с оборот над 10 хил. лв. Структурната бизнес статистика е източник на оборота за преизчисляване (реконсилиране) на показателите от краткосрочна бизнес статистика.

Вътрешна съгласуваност

Не е приложима.

Разходи и натовареност

Дейности за намаляване на разходите и натовареността на респондентите: стратифицирана извадка, данните се подават онлайн чрез Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Индексите на оборота в хотелиерството и ресторантьорството се реконсилират на база на изчерпателните годишни данни от структурна бизнес статистика.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни се публикуват на сайта на НСИ, в система INFOSTAT  и се изпращат на Евростат.

Индикаторите за качество Средна абсолютна ревизия(САР) и Средна ревизия(СР) са изчислени от процентните изменения на календарно изгладените индекси за периода 2016-2020г. Използваните индекси за 2016 и 2017г. са при база 2010, а за 2018,2019 и 2020г. са при база 2015.

САР=0.77

СР=0.34

 

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данни за изчисляване на показателя е статистическо наблюдение, осъществено посредством формуляр „Дейност на нефинансовите предприятия”. Извадката включва около 2000 предприятия, които формират около 60% от оборота на предприятията в целевата съвкупност и е представителна за всички раздели, дефинирани в Регламент (ЕС) 1893/2006. При изчисляването на индекса на оборота се включват всички приходи от продажби (вкл. приходите от продажби на суровини и материали).

Честота на събиране на данни

Тримесечнo

Събиране на данни

Събирането на данните се извършва онлайн (Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“), по пощата и по телефон. За намаляване на неотговорилите Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ има функционалност за изпращане на информиращи и напомнящи писма:

 • Автоматично формиране на електронни информиращи писма до респондентите за  предстоящите наблюдения, в които са включени. Създадена е възможност към тях да се прикачват и отчетните формуляри в PDF формат и официални писма;            
 • Осигуряване на автоматично изпращане на електронни напомнящи писма на респондентите, неподали до момента отчет (при наближаване крайния срок за подаване на отчети по съответната подсистема).
Валидиране на данни

Валидиране на входните данни:

При запис на данните системата извършва задължителен и препоръчителен контрол, съобразно зададените валидационни правила. Ако попълнените данни в отчета не отговарят на задължителните условия за валидация, системата извежда съответните съобщения за грешка на потребителския екран. Ако попълнените данни в отчета изпълняват задължителните условия за валидация, но не изпълняват препоръчителните, системата ще изведе съответните съобщения за грешка на потребителския екран. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителния контрол не бъде изпълнен.

Проверка на изходните данни:

Изходните данни се проверяват на ниво раздел по отношение на предходнoто тримесечие, съответното тримесечие на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. Ако е необходимо отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици.

Обработка на данни

Индексите на оборота се изчисляват за двата раздела: „Хотелиерство" и „Ресторантьорство". Влиянието на цените се елиминира посредством използването на дефлатори при база средногодишни цени на базисната година(2015).

Изглаждане

Софтуерът използван за сезонното и календарно изглаждане е JDEMETRA 2.2.0.

Първо редовете с данни се тестват за календарен ефект, който обикновено включва:

 • различния брой работни дни във всеки месец;
 • състава на работните дни;
 • ефекта на високосната година и подвижните празници (Великден).

При календарното изглаждане се прилагат:

 • RegARIMA подход, с всички проверки за значимост на календарния ефект;
 • RegARIMA подход, с всички предварителни тестове за броя на регресорите, дължината и състава на месеца, проверка на достоверността на ефектите (знак и размера на изчислените коефициенти) и др.;
 • RegARIMA подход, с предварителни тестове за ефекта на Великден;
 • Използва се националния календар, изготвен от експерти на НСИ.

При сезонното изглаждане се прилага:

 • Редовете с данни се проверяват за отделните видове екстремни стойности, като се прилага напълно автоматична процедура за установяване на екстремните стойности;
 • Напълно автоматична процедура за избор на модела, в рамките на голям брой модели, според възможностите на софтуера, след проверка за надеждността на модела, като се използват стандартните статистически тестове (напр. нормалност, хетероскедастичност, корелация и др.);
 • Напълно автоматична схема за разлагане на реда. Схемата за разлагане уточнява как различните компоненти - тренд - цикъл, сезонната, календарната и случайната компоненти се комбинират в оригиналния ред. Обикновено схемата по подразбиране е мултипликативна, защото в повечето икономически времеви редове, величините на сезонния компонент варират пропорционално на нивото на реда;
 • Директен метод за сезонно изглаждане. Всички времеви редове, включително и агрегираните се изглаждат поотделно.

Ревизиите на сезонно изгладени данни сe публикуват в съответствие с възприетата политика за ревизиите и график за публикуване, които са в съответствие с политиката за ревизии и календара за оригиналните (неизгладени) данни.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Сезонно неизгладени
 • Сезонно изгладени
 • Календарно изгладени
 • петък, 21 май 2021 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 5.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 9.1%.

 • сряда, 24 февруари 2021 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се повишава с 0.7%.

 • понеделник, 23 ноември 2020 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9.5% спрямо второто тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава със 7.3%.

 • понеделник, 24 август 2020 - 11:00

  По предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 21.8% спрямо първото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота намалява с 4.4%.

 • петък, 22 май 2020 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 4.4%.

 • понеделник, 24 февруари 2020 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 2.3%.

 • понеделник, 25 ноември 2019 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 3.2%.

 • петък, 23 август 2019 - 11:00

  По предварителни данни през второто тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 1.3% спрямо първото тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 3.6%.

 • четвъртък, 23 май 2019 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 6.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства със 7.5%.

 • понеделник, 25 февруари 2019 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2018 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 1.7%.

Страници