Месечни данни


 • Индекси на промишленото производство
  • Сезонно неизгладени (2015 =100)
  • Сезонно неизгладени (2005 =100)
  • Сезонно изгладени (2015 =100)
  • Сезонно изгладени (2005 =100)
  • Календарно изгладени (2015 =100)
  • Календарно изгладени (2005 =100)
 • Индекси на оборота в промишлеността
  • Общи индекси на оборота в промишлеността (2015 =100)
  • Общи индекси на оборота в промишлеността (2005 =100)
  • Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2015 =100)
  • Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2005 =100)
  • Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2015 =100)
  • Индекси на оборота на международния пазар в промишлеността (2005 =100)
 • Индекси на цени производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността
  • Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2015 =100)
  • Общ индекс на цени на производител в промишлеността (2010 =100)
  • Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2015 =100)
  • Индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2010 =100)
  • Индекси на цени на производител на международния пазар (2015 =100)

Страници