Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, II ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 ГОДИНА *
Сезонно изгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходното тримесечие)
Транспорт, складиране и пощи - общо H 177.6 9.8
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 162.8 7.6
Воден транспорт H50 169.3 52.6
Въздушен транспорт H51 101.0 23.5
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 227.8 13.0
Пощенски и куриерски услуги H53 201.1 2.9
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 226.5 5.4
в т.ч. Издателска дейност J58 150.9 8.5
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 170.4 14.9
Радио- и телевизионна дейност J60 143.3 -1.2
Далекосъобщения J61 159.2 5.7
Дейности в областта на информационните технологии J62 297.4 5.2
Информационни услуги J63 272.0 4.7
Други бизнес услуги      
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 161.6 3.4
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 120.9 3.0
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 141.1 -3.9
Други професионални дейности M74 217.9 8.6
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 154.2 13.9
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 149.5 46.0
Дейности по охрана и разследване N80 149.9 2.1
Дейности по почистване N812 174.0 16.3
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 300.6 10.0

* Предварителни данни
24.08.2022