Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, II ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА *
Сезонно изгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходното тримесечие)
Транспорт, складиране и пощи - общо H 130.9 0.9
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 130.4 0.4
Воден транспорт H50 98.9 11.4
Въздушен транспорт H51 43.4 17.0
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 144.9 1.3
Пощенски и куриерски услуги H53 174.6 -1.7
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 192.8 4.7
в т. ч. Издателска дейност J58 112.0 10.7
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 114.5 -3.5
Радио- и телевизионна дейност J60 140.0 0.1
Далекосъобщения J61 148.4 5.0
Дейности в областта на информационните технологии J62 247.9 4.5
Информационни услуги J63 213.4 8.8
Други бизнес услуги
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 151.8 12.2
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 107.3 11.7
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 124.3 16.2
Други професионални дейности M74 164.5 5.6
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 111.0 1.4
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 64.4 18.6
Дейности по охрана и разследване N80 140.4 -0.3
Дейности по почистване N812 142.9 11.7
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 224.8 11.3

* Предварителни данни
24.08.2021