Сезонно изгладениИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В УСЛУГИТЕ, I ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА *
Сезонно изгладени
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Процентно изменение (спрямо предходното тримесечие)
Транспорт, складиране и пощи - общо H 129.8 5.9
в т. ч. Сухопътен транспорт H49 129.9 2.4
Воден транспорт H50 88.8 7.1
Въздушен транспорт H51 37.1 14.9
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 143.0 13.7
Пощенски и куриерски услуги H53 177.7 8.5
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - общо J 184.2 9.1
в т.ч. Издателска дейност J58 101.2 4.3
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 118.7 35.2
Радио- и телевизионна дейност J60 139.9 5.1
Далекосъобщения J61 141.3 -1.8
Дейности в областта на информационните технологии J62 237.2 15.9
Информационни услуги J63 196.1 1.6
Други бизнес услуги
Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението M69_702 135.3 1.2
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 96.1 10.2
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 107.0 -3.0
Други професионални дейности M74 155.8 12.3
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 109.5 7.2
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 54.3 49.2
Дейности по охрана и разследване N80 140.8 0.4
Дейности по почистване N812 127.9 -0.6
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 201.9 1.4

* Предварителни данни
21.05.2021
ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ТРИМЕСЕЧНА КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА - Индекси на оборота в услугите
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Стела Стайкова-Вълкова

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 137

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване07 април 2020 г.
Дата на публикуване07 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране07 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Индексите на оборота отразяват развитието на пазара на стоки и услуги, като измерват изменението в приходите от продажби на предприятията по текущи цени. Индексите се изчисляват при фиксирана база (2015=100).

Информацията е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на оборота, а оценяват средното изменение на оборота между два времеви периода.

Индексите се представят в следния вид:

· Сезонно неизгладени (оригинални) редове с данни;

· Календарно изгладени редове с данни;

· Сезонно изгладени редове с данни.

Използвани класификации

Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008)

Обхват

Сектори H - „Транспорт, складиране и пощи“, J - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" и Други бизнес услуги, които включват част от сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” (М69_702, М71, М73 и М74) и част от сектор N - „Административни и спомагателни дейности” (N78, N79, N80, N812 и N82).

Индексите на оборота се изчисляват по икономическите дейности с 2-значен или 3-значен код по КИД-2008 и общо за сектора. Поради това, че за сектори М и N в обхвата не се включват всички раздели, за тях се изчисляват общи индекси в рамките на обхвата М_STS и N_STS.

Понятия и дефиниции

Оборотът включва всички нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги, вкл. и продажбата на суровини и материали на наблюдаваните предприятия, фактурирани през отчетния период (не се включват ДДС и други приспадащи се данъци) на наблюдаваните единици.

Индексите на оборота измерват изменението в приходите от продажби на предприятията по текущи цени.

Статистическа единица

Наблюдаваната единица е предприятие. (правна единица = предприятие)

Статистическа съвкупност

Генералната съвкупност включва 165 000 единици, от които се формира извадкова съвкупност от около 46 000 предприятия, от тях се наблюдава извадка от 9 300 фирми, които формират 75% от годишния оборот на предприятията в сектори H, J, M_STS и N_STS (вж. т. 3.3).

Географски обхват (територия)

В изследването са включени всички райони на България. Индексите се изчисляват общо за страната.

Времеви обхват

Индексите се публикуват като динамичен ред от първото тримесечие на 2000 година до последното отчетно тримесечие на текущата година.

Базисен период

Индексите се изчисляват и публикуват при база 2015 година. (От януари 2018 базовата година е променена от 2010 на 2015)

Мерна единица

Индекси (%)

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Национално законодателство: В Закона за статистиката (Член 20) се постановява, че лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Задължение на отчетните единици да предоставят данни: Изследването е включено в Националната статистическа програма, следователно е задължително. Законът  за статистиката включва разпоредби, свързани с глобите, които могат да бъдат наложени в случай на отказ, липса на отговор или закъснение от сроковете. Те са определени в Глава 9 „ Административни разпоредби“, член 52.

Европейско законодателство:

· Регламент (ЕС) № 1165/98 на съвета от 19 май 1998 г., отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите;

· Регламент № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г., установяващ внедряването на Статистическата класификация на икономическите дейноски NACE rev.2, както и променящ някои регламенти на ЕС, отнасящи се за специфични статистически области;

· Регламент на Комисията (ЕС) № 472/2008 от 29 май 2008 г. Относно краткосрочната статистика по отношение на първата отчетна година по NACE rev.2, преизчисляването на редовете с данни преди 2009 по NACE rev.2, равнището на детайлизация и първия отчетен период за предаване на данните.

Споделяне на данни

Избрани данни в специални формати се предават тримесечно на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закона за статистиката включва разпоредби, свързани с поверителността на данните и опазването на тайната, които са в съответствие със законодателството на ЕС и стандартна европейска практика. В Закона е посочено, че индивидуалните данни, получени и събрани по време на статистическите изследвания са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни, получени за целите на статистическите изследвания, не могат да се използват като доказателство на органите на изпълнителната и съдебната власт. Изисквания, задълженията и мерките за защита на данните, както и глоби, които могат да бъдат наложени, са третирани в отделни глави на Закона за статистиката, а именно глава 6  „Опазване на тайната“ и глава 9 „Административнонаказателни разпоредби“;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват: Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на оборота се публикуват 50 дни след края на отчетното тримесечие.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за индекси на оборота в услугите се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени. На потребителите се предоставя статистическа информация достъп до статистически данни и чрез информационната система  - Инфостат.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ представя регулярно тримесечно прессъобщение за индексите на оборота в услугите 50 дни след края на отчетното тримесечие.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Данни за периода 2017 - 2019 г., могат да се намерят на сайта на НСИ в рубрика „Бизнес статистика“: http://www.nsi.bg/bg/content/956/тримесечни-данни.

Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и могат да бъдат изтеглени от Информационна система ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=217

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Методологическото ръководство на Евростат по Краткосрочна бизнес статистика: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/methodology

Методология на изследването за индексите на оборота в услугите: http://www.nsi.bg/bg/node/7884/
 
Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по Краткосрочната бизнес статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и ревизиите на данните. През март 2004 година започна проект за отчитане на качеството на Краткосрочните показатели, като всяка година страните членки представяме на Евростат подробна информация за качеството на определен краткосрочен показател, който е част от Основните европейски икономически показатели.

Доклад за качеството на индекса на оборота в услугите е предаден на Евростат през 2010 година.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Правната рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на Европейската статистическа система трябва да бъдат със задоволително качество и трябва да са съпоставими между отделни страни членки.

Проверката на данните се осъществява чрез процеса на провеждане на статистическите изследвания - от респондентите, от експертите в регионалните статистически бюра и от експертите в централното управление на НСИ. Идентифицираните неточности и грешки се отстраняват своевременно, с което се осигурява предоставянето на сравними данни с добро качество

Качеството на статистическата информация и производствения процес е гарантирано от разпоредбите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Оценка на качеството

В съответствие с европейските и международните норми, са спазени всички инструкции по отношение на концепциите, определенията и методологията.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията са:

· Евростат;

· Представители на централната и местната власт;

· Медии, браншови организации, бизнес.

· Вътрешни потребители: Дирекция „Макроикономическа статистика”.

Тримесечните индекси на оборота измерват измененията в оборота на предприятията извършващи услуги, като тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

Едно от основните изисквания на потребителите е наличието на дълъг динамичен ред. Това се отнася за всички показатели от краткосрочната бизнес статистика. Индексите на оборота в услугите се изчисляват от първо тримесечие на 2000 година до последното отчетно тримесечие.

Удовлетвореност на потребителите

Не е измервана.

Пълнота

Всички равнища на детайлизация за индексите на оборота в услугите, които се изискват от Регламентите по Краткосрочна бизнес статистика се изчисляват и публикуват.

Точност и надеждност
Обща точност

За оценките на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от сектори H, J, M_STS и N_STS. Извадката се излъчва годишно на базата на годишното изследване по СБС и обхваща предприятия с годишен оборот над 75% от оборота на всяка наблюдавана дейност. Извадката се актуализира целогодишно в процес на изследването, като всяка една промяна се отбелязва в Регистъра на статистическите единици.

Осигурена е максимална точност и надеждност на данните за изчисляване на индексите на оборота. Често допускани грешки, се явяват неразбиране на респондента каква информация се изисква или непълно представяне. Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логически и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика).

Извадкови грешки

Прилаганият извадков метод е “Стратифицирана случайна извадка”, при която предприятията се стратифицират първо по нива на дейности (2-значен или 3-значен цифров код на КИД-2008) и след това във всяко ниво по оборот. От така стратифицираните отраслови групи се определят по 4 подсъвкупности (страти). От всяка подсъвкупност се определят предприятията, които ще попаднат в извадката, чрез непреднамерен случаен подпор, който да осигурява равни шансове на всички предприятия да попаднат или да не попаднат в извадката за изследване.

Първата подсъвкупност включва предприятията с най-висок оборот от дадена отраслова група, които се наблюдават изчерпателно. За втората и третата подсъвкупности е направена случайна извадка. Четвъртата включва предприятията с незначителен или много нисък оборот, които не попадат в извадката.

Екстраполация на резултатите на съвкупността се извършва с помощта на екстраполационни коефициенти, които се базират на оборота на избраните предприятия и общия оборот за всяка една страта и ниво на дейност (2-значен или 3-значен код по КИД-2008).

Подборът на единици, които попадат в извадката и изчисляването на извадковите грешки, се извършва със статистическият програмен продукт SPSS.

За оценка на извадковите грешки се изчислява коефициент на вариация (в %):

Коефициент на вариация за  четвъртото тримесечие на 2019:

Сектор

Код

Коефициент на вариация (%)

Транспорт, складиране и пощи

H

0.2

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения

J

0.6

Други бизнес услуги:

M_STS

0.1

 

N_STS

0.3

 

Неизвадкови грешки

Грешките, допускани в процеса на обработка на данните се откриват и отстраняват чрез заложени аритметични и логически контроли в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.

При наличие на неотговорили предприятия, се извършва импутация на данните в зависимост от дейността и стратата, с помощта на екстраполационни коефициенти.

Средното равнище на отговаряемост е около 90% по отношение на броя на предприятията и 95% претеглено с оборота. То варира значително в зависимост от основната дейност и размера на предприятията.

Навременност и точност на представяне
Навременност

НСИ представя информация за индексите на оборота в услугите 50 дни след края на отчетното тримесечие.

Точност на представяне

Регламентите, отнасящи се до Краткосрочна бизнес статистика изискват Индексите на оборота в услугите, да се предоставят на Евростат 60 дни след края на отчетното тримесечие.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Индексите са представителни общо за страната, нямат представителност по региони. За изчисляването НСИ прилага методология, която е в съответствие с международните стандарти. Сравнимостта на показателите между страните може да се приеме като много добра.

Сравнимост във времето

Индексите са представени като динамичен ред от първото тримесечие на 2000 година при база 2015 година по КИД-2008, като са публикувани в Интернет сайта на НСИ и в онлайн системата Инфостат.

Съгласуваност между предметни области

Индексите на оборота в услугите се сравняват с индексите на оборота, изчислени въз основа на данните от годишното наблюдение по Структурна бизнес статистика (СБС). Наблюдението е изчерпателно, всички предприятия са законово задължени да представят годишните си отчети на НСИ. СБС е източник на теглата за изчисляване на показателите по Краткосрочна бизнес статистика.

Вътрешна съгласуваност

Не е приложима.

Разходи и натовареност

В началото на 2012 г. НСИ стартира онлайн Информационна система за събиране, проверка и обработка на данните по Краткосрочна бизнес статистика. С Информационната система „Краткосрочна бизнес статистика” се постига по-ефективен начин за събиране на данни от предприятията, спестяват се ресурси, улесняват се отчетните единици и се подобрява качеството на краткосрочните показатели.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Винаги има разлика между предварителните краткосрочни данни на предприятията и техните годишни счетоводни данни. В началото на годината индексите на оборота в услугите се реконсилират за предходната година на базата на изчерпателните годишни данни от СБС.

Ревизия на данните - практика

Ревизиите водят до незначителни промени в изчисляваните показатели и тези промени се отбелязват в забележка под публикуваните таблици.

 

Статистическа обработка
Източници на данни

Информация за изчисляване на индексите се получава от месечното статистическо наблюдение „Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите”. 

В оборота се включват всички нетни приходи от продажби на собствена продукция, стоки и услуги (включително приходите от продажби на суровини и материали). Оборотът включва и акцизите, фактурирани през отчетния период, но не включва данък добавена стойност.

 

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Извадково изследване. Извършва се представително наблюдение на предприятията извършващи услуги, като извадката обхваща предприятия с годишен оборот над 75% от оборота на секторите H, J, M_STS и N_STS.

Методи за събиране на данните:

 • Онлайн, чрез Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”;
 • Хартиен формуляр – изпраща се на предприятията от служителите на Териториалните статистически бюра (ТСБ). На интернет сайта на НСИ в PDF формат, формулярите винаги са достъпни за респондентите, да ги попълнят и изпратят по пощата. Служителите на ТСБ въвеждат информацията в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.

За намаляване на неотговорилите, Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ има функционалност за изпращане на информиращи и напомнящи писма.

 

Валидиране на данни

Валидиране на входните данни:

При запис на данните, Информационната система „Краткосрочна бизнес статистика“ извършва задължителни и препоръчителни контроли. Ако попълнените данни в даден отчет, не отговарят на условията за валидация, системата извежда съответните съобщения за грешки на потребителския екран. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителните контроли не бъдат изпълнени.

Проверка на изходните нива:

Изходните данни се проверяват на ниво група по отношение на предходното тримесечие, съответното тримесечие на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. При необходимост отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици.

Обработка на данни

На по-ниските нива на агрегация (2-ри или 3-ти знак на КИД-2008), индексите се получават чрез отнасяне на стойностите на текущия отчетен период към среднотримесечния оборот през базисната година.

На по-високите нива на агрегация (сектори), индексите се изчисляват като претеглени средни чрез възходяща система за претегляне, определена от структурата на КИД-2008.

Изглаждане

Индексите на оборота се публикуват като:

 • Сезонно неизгладени (оригинални) редове с данни;
 • Календарно изгладени редове с данни;
 • Сезонно изгладени редове с данни;

Софтуера използван за сезонното и календарно изглаждане е JDEMETRA+ (TRAMO-SEATS).

При календарното изглаждане целта е да се провери и отстрани значимостта на календарния ефект, който се получава от разликата в броя на работните и почивните дни в националния календар.

При сезонното изглаждане целта е да се отстранят обичайните сезонни колебания, проверяват се отделните видове екстремни стойности и типичните календарни ефекти от динамиката на даден показател. Обикновено сезонните колебания представляват онези изменения, които се повтарят през определен сезон всяка година.

Ревизиите на сезонно и календарно изгладени данни се публикуват в съответствие с възприетата политика за ревизиите и график на публикуване на оригиналните (неизгладени) данни.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Сезонно неизгладени
 • Сезонно изгладени
 • Календарно изгладени
 • петък, 21 май 2021 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 5.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 9.1%.

 • сряда, 24 февруари 2021 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се повишава с 0.7%.

 • понеделник, 23 ноември 2020 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 9.5% спрямо второто тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота се увеличава със 7.3%.

 • понеделник, 24 август 2020 - 11:00

  По предварителни данни през второто тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 21.8% спрямо първото тримесечие на 2020 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота намалява с 4.4%.

 • петък, 22 май 2020 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 4.4%.

 • понеделник, 24 февруари 2020 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 2.3%.

 • понеделник, 25 ноември 2019 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 0.6% спрямо второто тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 3.2%.

 • петък, 23 август 2019 - 11:00

  По предварителни данни през второто тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 1.3% спрямо първото тримесечие на 2019 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 3.6%.

 • четвъртък, 23 май 2019 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 6.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства със 7.5%.

 • понеделник, 25 февруари 2019 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.9% спрямо третото тримесечие на 2018 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 1.7%.

Страници