Премини към основното съдържание

Област Ямбол

 
област: ЯМБОЛ (JAM)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 120 470 118 897 117 335 116 486 114 361
Население към 31.12. - мъже (брой) 58 976 58 200 57 408 56 961 55 833
Население към 31.12. - жени (брой) 61 494 60 697 59 927 59 525 58 528
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.4 -8.9 -8.7 -11.5 -14.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.9 8.5 8.2 8.2 7.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 18.7 18.0 20.9 23.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.3 20.1 19.2 22.5 26.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.4 17.2 16.8 19.5 21.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 31 405 30 189 29 046 28 179 28 470
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 530 10 815 12 048 13 055 14 779
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.5 68.0 69.6 68.3 67.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.9 62.3 63.1 63.2 63.2
Коефициент на безработица (%) 7.7 8.2 9.0 (7.2) (6.4)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 4 113 3 457 3 043 3 277 2 456
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22 21 19.8 23.5 23.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.8 55.6 56.9 55.2 56.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.2 23.4 23.3 21.3 20.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 435 410 452 452 452
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.8 29.2 28.1 27.3 28.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 44 43 43 43 43
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 13 626 13 673 13 266 13 034 12 865
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 73.3 74.0 75.0 76.8 77.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 50 680.3 52 898.6 41 188.9 39 677.3 45 666.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 239 416 200 102 207 763 190 970 249 919
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 921 580 3 043 134 3 181 299 3 018 424 3 790 486
Произведена продукция (хил. лв.) 1 637 660 1 785 130 1 888 428 1 767 878 2 089 731
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 596 663 663 630 673 207 703 252 733 797
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.8 92.9 92.9 93.3 93.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.0 6.0 6.0 5.7 5.8
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 35 35 35 35 35
Дължина на първокласните пътища (км) 96 96 96 96 96
Дължина на второкласните пътища (км) 87 87 87 87 87
Дължина на третокласните пътища (км) 419 419 419 419 419
Дължина на железопътните линии (км) 52 52 52 52 52
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. 4 880 2 471 2 160 2 220
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 128 188 161 155 174
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 62.0 62.1 53.4 63.1 83.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 59.6 54.4 47.7 51.2 72.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 022 43 040 43 058 43 079 43 092
Жилища (брой) 71 762 71 817 71 920 71 979 72 043
Туризъм Места за настаняване (брой) 24 24 22 21 20
Реализирани нощувки (брой) 50 615 39 718 40 749 22 783 27 695

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022