Област Ямбол


 
област: ЯМБОЛ (JAM)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 127 176 125 724 123 821 122 276 120 470
Население към 31.12. - мъже (брой) 62 471 61 727 60 767 59 983 58 976
Население към 31.12. - жени (брой) 64 705 63 997 63 054 62 293 61 494
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.5 -7.6 -9.5 -7.6 -8.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.4 9.7 7.8 12.9 7.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.4 17.4 18.8 17.1 17.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.7 19.0 19.9 18.7 19.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.3 15.9 17.7 15.5 16.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 30 294 31 709 32 780 33 106 31 405
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 111 7 472 8 053 8 625 9 530
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.7 69.4 71.5 71.7 73.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.9 58.8 62.8 66.2 67.9
Коефициент на безработица (%) 16.1 15.0 12.0 7.4 7.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 285 7 457 6 916 5 172 4 113
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 24.2 23.7 29.0 26.0 22.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.4 60.7 56.2 60.5 59.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 16.4 15.6 14.8 13.4 18.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 439 435 420 435 435
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 28.9 28.6 27.9 29.0 29.8
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 46 45 45 45 44
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 14 553 14 700 13 759 14 231 13 626
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 80.6 80.9 77.9 75.4 73.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 53 258.2 58 091.3 79 030.1 56 527.0 50 680.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 169 626 220 184 268 506 164 048 239 416
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 2 444 232 2 382 751 2 746 059 2 798 107 2 921 580
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 362 065 1 472 940 1 644 169 1 554 251 1 637 660
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 429 057 503 997 547 156 534 904 596 663
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.6 92.9 92.8 92.8 92.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 5.8 6.0 5.9 6.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 35 35 35 34 35
Дължина на първокласните пътища (км) 96 97 96 96 96
Дължина на второкласните пътища (км) 88 88 89 88 87
Дължина на третокласните пътища (км) 416 416 417 419 419
Дължина на железопътните линии (км) 58 58 58 58 52
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 2 079 3 002 5 443 3 565 ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 128 .. 258 202 128
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 44.8 57.2 56.8 57.1 62.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 53.3 60.0 49.6 46.9 59.6
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 011 43 014 43 027 43 018 43 022
Жилища (брой) 71 651 71 675 71 697 71 704 71 762
Туризъм Места за настаняване (брой) 20 21 21 23 24
Реализирани нощувки (брой) 50 837 94 441 56 694 50 897 50 615

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".