Премини към основното съдържание

Област Ямбол

 
област: ЯМБОЛ (JAM)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 118 897 117 335 116 486 114 361 107 379
Население към 31.12. - мъже (брой) 58 200 57 408 56 961 55 833 52 090
Население към 31.12. - жени (брой) 60 697 59 927 59 525 58 528 55 289
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.9 -8.7 -11.5 -14.6 -11.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.5 8.2 8.2 7.5 11.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.7 18.0 20.9 23.8 21.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.1 19.2 22.5 26.4 22.9
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.2 16.8 19.5 21.3 19.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 30 189 29 046 28 179 28 470 28 612
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 815 12 048 13 055 14 779 16 472
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.0 69.6 68.3 67.7 73.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.3 63.1 63.2 63.2 68.5
Коефициент на безработица (%) 8.2 9.0 (7.2) (6.4) (6.8)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 3 457 3 043 3 277 2 456 2 424
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21 19.8 23.5 23.0 19.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 55.6 56.9 55.2 56.3 59.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 23.4 23.3 21.3 20.6 21.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 410 452 452 452 452
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.2 28.1 27.3 28.7 29.6
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 43 43 43 43 43
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 13 673 13 266 13 034 12 865 12 704
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 74.0 75.0 76.8 77.3 85.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 52 898.6 41 188.9 39 677.3 45 666.6 51 450.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 200 102 207 763 190 970 249 919 297 533
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 043 134 3 181 299 3 018 424 3 790 486 4 521 138
Произведена продукция (хил. лв.) 1 785 130 1 888 428 1 767 878 2 089 731 2 631 013
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 663 630 673 207 703 252 733 797 881 842
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.9 92.9 93.3 93.2 94.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.0 6.0 5.7 5.8 5.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 35 35 35 35 35
Дължина на първокласните пътища (км) 96 96 96 96 96
Дължина на второкласните пътища (км) 87 87 87 87 87
Дължина на третокласните пътища (км) 419 419 419 419 419
Дължина на железопътните линии (км) 52 52 52 52 53
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 4 880 2 471 2 160 2 220 3 713
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 188 161 155 174 207
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 62.1 53.4 63.1 83.5 86.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 54.4 47.7 51.2 72.5 76.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 040 43 058 43 079 43 092 39 888
Жилища (брой) 71 817 71 920 71 979 72 043 70 900
Туризъм Места за настаняване (брой) 24 22 21 20 21
Реализирани нощувки (брой) 39 718 40 749 22 783 27 695 47 199

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023