Област София (столица)


 
област: СОФИЯ (СТОЛИЦА) (SOF)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 1 309 634 1 316 557 1 319 804 1 323 637 1 325 429
Население към 31.12. - мъже (брой) 625 702 629 455 631 242 633 596 635 040
Население към 31.12. - жени (брой) 683 932 687 102 688 562 690 041 690 389
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -1.5 -1.2 -1.7 -1.5 -1.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.7 5.3 2.5 2.5 2.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.5 11.7 11.9 11.7 11.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.0 12.2 12.2 12.0 11.9
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.1 11.2 11.6 11.5 11.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 679 356 696 588 707 299 723 290 30 749
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 12 851 13 542 14 531 15 658 17 199
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.5 74.0 75.0 75.4 76.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.5 69.2 71.7 72.5 74.6
Коефициент на безработица (%) 8.2 6.3 4.3 3.8 2.8
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 22 225 19 707 18 401 15 246 14 305
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 45.8 48.6 49.6 51.4 50.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 50.9 48.3 47.3 45.6 46.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 65 68 68 68 67
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 9 416 9 891 10 045 9 872 9 997
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 47.8 47.3 49.1 50.3 51.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 277 275 273 274 270
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 120 709 122 372 125 430 127 780 130 124
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 82.2 82.5 81.9 81.6 80.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 12 074 015.9 11 675 226.7 12 111 789.8 12 211 561.8 12 310 741.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 7 141 450 8 186 075 7 999 484 7 365 956 6 800 190
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 97 006 318 103 163 203 112 588 741 110 133 836 120 852 064
Произведена продукция (хил. лв.) *** 48 654 185 50 199 774 57 014 406 55 541 798 61 021 153
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 17 046 864 17 757 810 20 955 694 22 517 348 25 244 483
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 92.3 92.4 92.5 92.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.2 6.2 6.1 6.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 3) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 3) - - - - -
Дължина на второкласните пътища (км) 3) - - - - -
Дължина на третокласните пътища (км) 3) - - - - -
Дължина на железопътните линии (км) 183 172 172 172 172
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 420 521 539 243 620 071 503 181 520 427
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 13 004 14 616 16 227 18 770 17 587
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 70.9 69.3 45.9 69.4 75.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 73.5 73.1 73.0 71.4 75.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 101 918 101 924 101 919 101 922 101 818
Жилища (брой) 609 208 609 321 609 540 609 858 609 899
Туризъм Места за настаняване (брой) 126 131 131 125 125
Реализирани нощувки (брой) 1 401 703 1 524 633 1 605 179 1 783 994 1 992 808

1) Данните са към 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
3) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".