Област София (столица)


 
област: СОФИЯ (СТОЛИЦА) (SOF)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 1 316 557 1 319 804 1 323 637 1 325 429 1 328 120
Население към 31.12. - мъже (брой) 629 455 631 242 633 596 635 040 636 963
Население към 31.12. - жени (брой) 687 102 688 562 690 041 690 389 691 157
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -1.2 -1.7 -1.5 -1.3 -1.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.3 2.5 2.5 2.6 2.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.7 11.9 11.7 11.6 11.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.2 12.2 12.0 11.9 12.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.2 11.6 11.5 11.3 11.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 696 588 707 299 723 290 30 749 751 111
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 13 542 14 531 15 658 17 199 19 026
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 74.0 75.0 75.4 76.7 77.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 69.2 71.7 72.5 74.6 75.6
Коефициент на безработица (%) 6.3 4.3 3.8 2.8 2.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 19 707 18 401 15 246 14 305 12 101
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 48.6 49.6 51.4 50.8 51.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 48.3 47.3 45.6 46.2 44.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 3.1 3.1 3 3 4.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 68 68 68 67 67
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 9 891 10 045 9 872 9 997 10 274
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 47.3 49.1 50.3 51.0 50.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 275 273 274 270 267
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 122 372 125 430 127 780 130 124 132 151
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 82.5 81.9 81.6 80.7 80.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 11 675 226.7 12 111 789.8 12 211 561.8 12 310 741.0 12 432 130.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 8 186 075 7 999 484 7 365 956 6 800 190 7 395 448
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 103 163 203 112 588 741 110 133 836 120 852 064 131 639 633
Произведена продукция (хил. лв.) 50 199 774 57 014 406 55 541 798 61 021 153 66 958 201
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 17 757 810 20 955 694 22 517 348 25 244 483 27 940 250
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.3 92.4 92.5 92.3 92.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.2 6.2 6.1 6.3 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на второкласните пътища (км) - - - - -
Дължина на третокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на железопътните линии (км) 172 172 172 172 172
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 539 243 620 071 503 181 520 427 586 139
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 14 616 16 227 18 770 17 587 19 021
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 69.3 45.9 69.4 75.6 81.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 73.1 73.0 71.4 75 76.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 101 924 101 919 101 922 101 818 101 656
Жилища (брой) 609 321 609 540 609 858 609 899 610 087
Туризъм Места за настаняване (брой) 131 131 125 125 126
Реализирани нощувки (брой) 1 524 633 1 605 179 1 783 994 1 992 808 1 952 814

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници