Област Кюстендил


 
област: КЮСТЕНДИЛ (KNL)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 126 014 123 431 121 099 119 041 116 915
Население към 31.12. - мъже (брой) 61 371 60 022 58 819 57 944 56 922
Население към 31.12. - жени (брой) 64 643 63 409 62 280 61 097 59 993
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -12.2 -13.0 -13.5 -13.4 -13.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 3.2 12.8 9.1 4.8 5.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.5 19.9 20.7 20.3 20.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.7 21.8 22.4 21.7 23.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.3 18.2 19.1 19.0 18.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 30 900 30 241 29 410 29 019 28 183
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 486 7 942 8 642 9 476 10 576
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.2 69.9 70.2 70.0 69.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 60.2 64.1 67.1 67.5 67.6
Коефициент на безработица (%) 13.1 8.1 (4.3) (3.6) (2.6)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 575 5 316 5 096 4 611 4 160
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 23.7 24.8 25.2 22.3 21.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 62.0 63.2 63.3 68.1 72.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 14.3 12 11.4 9.6 5.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 013 1 011 1 011 961 1 004
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 34.7 35.5 36.8 35.4 35.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 45 42 41 41 41
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 908 11 625 11 328 10 990 10 813
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 84.0 83.7 81.1 81.3 80.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 42 027.5 43 720.3 42 782.0 42 946.4 43 398.1
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 159 583 136 538 131 625 133 046 124 925
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 786 607 1 595 280 1 698 342 1 856 495 1 971 997
Произведена продукция (хил. лв.) 1 444 463 1 208 900 1 302 866 1 410 606 1 498 260
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 407 740 398 072 421 786 475 714 495 133
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.5 93.6 93.4 93.6 94.0
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.2 5.3 5.4 5.4 5.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 42 44 44 44 44
Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
Дължина на второкласните пътища (км) 54 54 54 54 54
Дължина на третокласните пътища (км) 446 446 446 446 446
Дължина на железопътните линии (км) 121 121 121 121 121
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. .. 3 086 3 041
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 132 159 159 196 195
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 50.3 55.4 65.6 59.8 62.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 46.5 43.5 51.8 47.5 46.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 58 204 58 212 58 225 58 256 58 284
Жилища (брой) 86 769 86 784 86 806 86 879 86 926
Туризъм Места за настаняване (брой) 66 78 78 87 92
Реализирани нощувки (брой) 141 882 158 764 165 123 181 480 184 802

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021
 • сряда, 5 май 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

  Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 308 412 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 81 212 души.

 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

Страници