Област Кюстендил


 
област: КЮСТЕНДИЛ (KNL)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 130 301 127 969 126 014 123 431 121 099
Население към 31.12. - мъже (брой) 63 464 62 339 61 371 60 022 58 819
Население към 31.12. - жени (брой) 66 837 65 630 64 643 63 409 62 280
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.4 -11.4 -12.2 -13.0 -13.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.6 6.1 3.2 12.8 9.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 19.0 19.5 19.9 20.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.1 19.6 20.7 21.8 22.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.7 18.5 18.3 18.2 19.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 30 696 30 618 30 900 30 241 29 410
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 880 7 091 7 486 7 942 8 642
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.6 66.9 69.2 69.9 70.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 57.4 57.4 60.2 64.1 67.1
Коефициент на безработица (%) 1) 14.9 14.2 13.1 8.1 (4.3)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 985 7 110 6 575 5 316 5 096
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.5 23.7 23.7 24.8 25.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 67.8 63.6 62.0 63.2 63.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 9.7 12.7 14.3 12.0 11.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 001 1 011 1 013 1 011 1 011
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 33.6 34.5 34.7 35.5 36.8
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 46 46 45 42 41
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 12 337 12 312 11 908 11 625 11 328
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 2) ** 87.1 85.7 84.0 83.7 81.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 38 794.3 43 524.1 42 027.5 43 720.3 42 782.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 3) 138 845 139 008 159 583 136 538 131 625
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 1 364 242 1 678 667 1 786 607 1 595 280 1 698 342
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 017 134 1 265 127 1 444 463 1 208 900 1 302 866
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 329 003 346 039 407 740 398 072 421 786
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.7 93.8 93.5 93.6 93.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.0 4.9 5.2 5.3 5.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 9 9 42 44 44
Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
Дължина на второкласните пътища (км) 54 54 54 54 54
Дължина на третокласните пътища (км) 441 441 446 446 446
Дължина на железопътните линии (км) 121 121 121 121 121
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. 712 .. .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. 110 132 159 159
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 52.4 45.8 50.3 55.4 65.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 48.6 40.0 46.5 43.5 51.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 58 171 58 184 58 204 58 212 58 225
Жилища (брой) 86 585 86 616 86 769 86 784 86 806
Туризъм Места за настаняване (брой) 57 67 66 78 78
Реализирани нощувки (брой) 148 321 156 173 141 882 158 764 165 123
1) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
2) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
3) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".