Премини към основното съдържание

Област Добрич

 
област: ДОБРИЧ (DOB)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 178 438 176 145 173 831 171 809 170 298
Население към 31.12. - мъже (брой) 87 054 85 739 84 476 83 378 82 505
Население към 31.12. - жени (брой) 91 384 90 406 89 355 88 431 87 793
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.3 -8.8 -9.2 -9.0 -11.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.1 12.9 7.7 7.4 5.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 16.7 16.6 16.8 19.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.4 18.6 18.2 18.6 21.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.7 14.9 15.1 15.2 17.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 40 772 40 594 40 520 39 031 35 797
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 705 9 539 10 429 11 440 12 548
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.2 74.6 71.4 72.0 69.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.6 69.8 65.3 66.9 63.2
Коефициент на безработица (%) 9.6 6.5 8.5 7.0 9.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 468 6 431 5 213 4 947 5 418
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.1 20.8 20.8 21.1 22.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.0 59.0 55.8 54.1 52.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 21 20.1 23.4 24.8 25.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 7 7 7
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 730 722 762 755 755
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.0 27.2 26.7 27.2 26.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 72 68 69 69 67
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 17 718 16 430 15 992 15 389 15 237
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 75.6 72.5 75.1 76.6 75.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 244 206.0 270 242.6 311 762.5 291 939.3 369 227.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 293 711 335 749 351 734 309 790 380 636
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 463 134 3 680 704 3 921 720 3 862 227 3 491 655
Произведена продукция (хил. лв.) 2 195 678 2 374 293 2 564 060 2 488 669 2 178 931
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 894 461 947 830 1 026 239 961 340 873 715
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.6 93.3 93.5 93.5 94.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.6 5.9 5.7 5.6 5.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 83 83 83 83 83
Дължина на второкласните пътища (км) 242 242 242 242 242
Дължина на третокласните пътища (км) 498 498 498 498 498
Дължина на железопътните линии (км) 60 60 60 60 60
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. 3 313 4 889 4 794 5 649
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой .. 319 336 .. 331
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 65.6 62.3 75.2 70.0 70.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 57.8 54.5 64.7 56.5 53.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 60 279 60 382 60 473 60 580 60 671
Жилища (брой) 101 633 101 849 102 167 102 419 102 536
Туризъм Места за настаняване (брой) 164 165 174 180 152
Реализирани нощувки (брой) 1 955 934 2 237 697 2 341 454 2 223 237 853 193

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022