Област Добрич


 
област: ДОБРИЧ (DOB)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 184 680 182 808 180 601 178 438 176 145
Население към 31.12. - мъже (брой) 90 428 89 393 88 255 87 054 85 739
Население към 31.12. - жени (брой) 94 252 93 415 92 346 91 384 90 406
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.7 -7.4 -8.5 -7.3 -8.8
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.3 6.4 5.4 4.1 12.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.4 15.9 16.6 15.5 16.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 17.6 18.2 17.4 18.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.1 14.2 15.1 13.7 14.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 42 442 41 827 40 496 40 772 40 594
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 164 7 581 8 084 8 705 9 539
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.7 71.5 70.8 69.2 74.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.4 61.2 60.9 62.6 69.8
Коефициент на безработица (%) 15.8 14.3 13.8 9.6 6.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 11 406 10 464 9 474 7 468 6 431
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.4 18.4 19.4 22.1 20.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 58.2 56.1 55.8 57.0 59.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 23.4 25.5 24.8 21.0 20.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 6 6
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 800 776 748 730 722
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.9 27.2 26.6 27.0 27.2
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 83 82 81 72 68
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 19 103 18 912 17 749 17 718 16 430
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 85.0 81.2 75.6 75.6 72.5
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 299 945.1 111 566.1 202 893.7 244 206.0 270 242.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 380 718 372 252 389 972 293 711 335 749
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 3 305 237 3 270 104 3 446 318 3 463 134 3 680 704
Произведена продукция (хил. лв.) *** 2 042 058 2 123 945 2 224 372 2 195 678 2 374 293
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 806 898 814 597 836 094 894 461 947 830
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.3 93.2 93.4 93.6 93.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.8 5.9 5.8 5.6 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 83 83 83 83 83
Дължина на второкласните пътища (км) 242 242 242 242 242
Дължина на третокласните пътища (км) 503 503 503 498 498
Дължина на железопътните линии (км) 60 60 60 60 60
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 3 284 .. .. .. 3 313
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. .. .. 319
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 54.1 65.8 58.5 65.6 62.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 44.4 57.8 54.3 57.8 54.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 59 971 60 091 60 194 60 279 60 382
Жилища (брой) 100 882 101 204 101 497 101 633 101 849
Туризъм Места за настаняване (брой) 142 153 149 164 165
Реализирани нощувки (брой) 1 998 528 1 794 550 1 712 783 1 955 934 2 237 697

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".