Област Добрич


 
област: ДОБРИЧ (DOB)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 182 808 180 601 178 438 176 145 173 831
Население към 31.12. - мъже (брой) 89 393 88 255 87 054 85 739 84 476
Население към 31.12. - жени (брой) 93 415 92 346 91 384 90 406 89 355
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.4 -8.5 -7.3 -8.8 -9.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.4 5.4 4.1 12.9 7.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.9 16.6 15.5 16.7 16.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.6 18.2 17.4 18.6 18.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.2 15.1 13.7 14.9 15.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 41 827 40 496 40 772 40 594 40 520
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 581 8 084 8 705 9 539 10 429
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.5 70.8 69.2 74.6 71.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.2 60.9 62.6 69.8 65.3
Коефициент на безработица (%) 14.3 13.8 9.6 6.5 8.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 464 9 474 7 468 6 431 5 213
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.4 19.4 22.1 20.8 20.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.1 55.8 57.0 59.0 55.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 25.5 24.8 21 20.1 23.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 6 7
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 776 748 730 722 762
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.2 26.6 27.0 27.2 26.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 82 81 72 68 69
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 18 912 17 749 17 718 16 430 15 992
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.2 75.6 75.6 72.5 75.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 111 566.1 202 893.7 244 206.0 270 242.6 311 762.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 372 252 389 972 293 711 335 749 351 734
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 270 104 3 446 318 3 463 134 3 680 704 3 921 720
Произведена продукция (хил. лв.) 2 123 945 2 224 372 2 195 678 2 374 293 2 564 060
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 814 597 836 094 894 461 947 830 1 026 239
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.2 93.4 93.6 93.3 93.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.9 5.8 5.6 5.9 5.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 83 83 83 83 83
Дължина на второкласните пътища (км) 242 242 242 242 242
Дължина на третокласните пътища (км) 503 503 498 498 498
Дължина на железопътните линии (км) 60 60 60 60 60
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. .. 3 313 4 889
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой .. .. .. 319 336
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 65.8 58.5 65.6 62.3 75.2
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 57.8 54.3 57.8 54.5 64.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 60 091 60 194 60 279 60 382 60 473
Жилища (брой) 101 204 101 497 101 633 101 849 102 167
Туризъм Места за настаняване (брой) 153 149 164 165 174
Реализирани нощувки (брой) 1 794 550 1 712 783 1 955 934 2 237 697 2 341 454

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници