Премини към основното съдържание

Област Добрич

 
област: ДОБРИЧ (DOB)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 173 831 171 809 170 298 167 314 147 208
Население към 31.12. - мъже (брой) 84 476 83 378 82 505 80 910 70 448
Население към 31.12. - жени (брой) 89 355 88 431 87 793 86 404 76 760
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.2 -9.0 -11.9 -16.6 -13.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.7 7.4 5.7 7.0 10.2
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 16.8 19.1 23.4 21.2
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.2 18.6 21.2 26.0 23.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.1 15.2 17.0 20.9 19.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 40 520 39 031 35 797 35 823 36 955
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 429 11 440 12 548 14 099 15 837
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.4 72.0 69.9 68.5 72.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 65.3 66.9 63.2 62.4 66.5
Коефициент на безработица (%) 8.5 7.0 9.4 8.6 7.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 213 4 947 5 418 3 431 3 378
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.8 21.1 22.3 20.3 18.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 55.8 54.1 52.2 54.1 56.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 23.4 24.8 25.6 25.6 25.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 7 7 7 7
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 762 755 755 756 826
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 26.7 27.2 26.7 26.7 30.5
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 69 69 67 67 67
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 15 992 15 389 15 237 14 998 14 519
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 75.1 76.6 75.6 75.9 86.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 311 762.5 291 939.3 369 227.0 306 582.3 336 156.7
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 351 734 309 790 380 636 307 505 483 883
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 921 720 3 862 227 3 491 655 4 609 897 5 929 104
Произведена продукция (хил. лв.) 2 564 060 2 488 669 2 178 931 3 025 417 4 144 580
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 026 239 961 340 873 715 1 059 956 1 483 822
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.5 93.5 94.2 93.9 94.7
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.7 5.6 5.0 5.3 4.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 83 83 83 83 83
Дължина на второкласните пътища (км) 242 242 242 242 242
Дължина на третокласните пътища (км) 498 498 498 498 498
Дължина на железопътните линии (км) 60 60 60 60 60
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 4 889 4 794 5 649 .. 5 676
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 336 .. 331 .. 344
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 75.2 70.0 70.4 68.1 75.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 64.7 56.5 53.7 61.8 60.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 60 473 60 580 60 671 60 808 59 874
Жилища (брой) 102 167 102 419 102 536 102 799 103 658
Туризъм Места за настаняване (брой) 174 180 152 155 187
Реализирани нощувки (брой) 2 341 454 2 223 237 853 193 1 216 325 1 399 375

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023