Област Варна


 
област: ВАРНА (VAR)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 473 804 472 926 472 654 472 120 471 252
Население към 31.12. - мъже (брой) 231 629 231 055 230 690 230 301 229 614
Население към 31.12. - жени (брой) 242 175 241 871 241 964 241 819 241 638
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.7 -3.4 -3.3 -3.6 -4.0
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.1 6.4 4.9 5.7 5.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.5 12.7 12.9 12.9 13.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.7 13.9 14.0 13.9 14.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.4 11.6 11.9 11.9 12.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 151 621 151 747 150 698 152 519 154 052
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 272 10 000 10 773 11 700 13 008
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.8 72.6 70.9 71.2 69.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.8 68.4 65.9 66.0 66.3
Коефициент на безработица (%) 8.7 5.7 7.1 7.3 4.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 17 495 15 982 12 952 11 120 9 199
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 33.8 30.7 29.9 32.4 29.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 47.4 53.9 53.3 49.2 51.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.8 15.5 16.8 18.3 19.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 16 16 16 16
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 346 2 641 2 490 2 565 2 670
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 46.4 46.9 48.4 49.8 50.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 128 127 125 122 124
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 49 591 50 343 50 376 50 481 49 393
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 83.5 81.2 79.8 78.9 79.2
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 679 193.0 1 760 956.7 1 785 197.8 1 946 022.5 1 869 907.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 101 169 989 946 951 254 1 266 000 1 301 306
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 15 128 651 15 577 331 15 556 339 16 481 891 17 726 815
Произведена продукция (хил. лв.) 8 682 862 9 355 288 9 004 396 9 769 642 10 444 889
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 2 920 339 3 242 346 3 428 400 3 830 067 4 003 081
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.8 92.8 93.2 92.9 92.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.9 6.0 5.6 5.9 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 58 58 58 58 58
Дължина на първокласните пътища (км) 139 139 139 139 139
Дължина на второкласните пътища (км) 42 42 42 42 43
Дължина на третокласните пътища (км) 479 479 478 478 478
Дължина на железопътните линии (км) 197 197 197 197 197
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 28 529 28 055 34 444 26 478 26 376
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 2 168 2 276 2 138 2 378 2 564
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 58.9 57.8 73.8 71.2 76.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 57.1 57.7 67.2 64.9 70.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 98 973 99 285 99 609 99 962 100 296
Жилища (брой) 252 845 254 232 256 788 259 129 260 937
Туризъм Места за настаняване (брой) 367 394 415 455 467
Реализирани нощувки (брой) 4 489 301 4 453 317 5 536 090 5 558 249 5 744 105

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници