Премини към основното съдържание

Област Варна

 
област: ВАРНА (VAR)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 471 252 469 885 470 124 468 614 430 847
Население към 31.12. - мъже (брой) 229 614 228 712 228 625 227 990 207 158
Население към 31.12. - жени (брой) 241 638 241 173 241 499 240 624 223 689
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.0 -3.6 -5.7 -9.2 -6.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.6 4.4 3.6 4.3 2.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.1 12.7 14.7 18.1 16.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.1 13.8 15.9 19.2 17.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.3 11.7 13.6 17.1 14.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 154 052 153 399 141 656 145 492 148 029
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 13 008 14 282 15 299 17 201 19 448
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.3 71.7 71.8 75.1 78.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.3 69.6 70.2 73.8 77.4
Коефициент на безработица (%) 4.4 3.0 2.1 1.7 0.9
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 199 9 425 12 494 7 112 7 217
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 29.5 25.3 24.8 30.2 34.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 51.4 55.9 60.7 54.0 49.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.1 18.8 14.4 15.8 15.8
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 16 16 16 16
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 670 2 666 2 665 2 572 2 732
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 50.0 50.7 50.9 50.7 54.6
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 124 125 125 125 124
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 49 393 49 037 48 927 49 508 49 898
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 79.2 80.1 80.4 81.2 90.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 869 907.2 1 748 716.0 1 487 864.7 1 548 314.6 1 714 859.7
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 301 306 1 284 025 1 056 602 1 263 589 1 535 414
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 17 726 815 18 743 965 17 693 257 23 053 445 28 970 162
Произведена продукция (хил. лв.) 10 444 889 10 939 422 10 059 383 12 519 136 16 060 570
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 4 003 081 4 400 250 4 257 382 4 688 638 5 773 161
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.9 92.9 93.2 93.0 93.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.9 5.9 5.7 5.9 5.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 58 58 58 58 58
Дължина на първокласните пътища (км) 139 139 139 139 139
Дължина на второкласните пътища (км) 43 43 43 43 43
Дължина на третокласните пътища (км) 478 478 478 478 478
Дължина на железопътните линии (км) 197 197 197 199 199
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 26 376 42 560 26 459 29 979 44 527
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 2 564 2 601 2 383 2 386 2 531
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 76.6 73.5 77.5 91.1 87.7
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 70.5 67.9 72.5 81.2 83.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 100 296 100 730 101 078 101 470 105 333
Жилища (брой) 260 937 263 333 266 328 269 748 283 617
Туризъм Места за настаняване (брой) 467 468 391 401 405
Реализирани нощувки (брой) 5 744 105 5 526 625 1 927 181 3 335 420 4 073 641

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023