Премини към основното съдържание

Област Варна

 
област: ВАРНА (VAR)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 472 120 471 252 469 885 470 124 468 614
Население към 31.12. - мъже (брой) 230 301 229 614 228 712 228 625 227 990
Население към 31.12. - жени (брой) 241 819 241 638 241 173 241 499 240 624
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.6 -4.0 -3.6 -5.7 -9.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.7 5.6 4.4 3.6 4.3
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.9 13.1 12.7 14.7 18.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.9 14.1 13.8 15.9 19.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.9 12.3 11.7 13.6 17.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 152 519 154 052 153 399 141 656 145 492
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 11 700 13 008 14 282 15 299 17 201
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.2 69.3 71.7 71.8 75.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.0 66.3 69.6 70.2 73.8
Коефициент на безработица (%) 7.3 4.4 3.0 2.1 1.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 11 120 9 199 9 425 12 494 7 112
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 32.4 29.5 25.3 24.8 30.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 49.2 51.4 55.9 60.7 54.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.3 19.1 18.8 14.4 15.8
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 16 16 16 16
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 565 2 670 2 666 2 665 2 572
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 49.8 50.0 50.7 50.9 50.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 122 124 125 125 125
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 50 481 49 393 49 037 48 927 49 508
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 78.9 79.2 80.1 80.4 81.2
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 946 022.5 1 869 907.2 1 748 716.0 1 487 864.7 1 548 314.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 266 000 1 301 306 1 284 025 1 056 602 1 263 589
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 16 481 891 17 726 815 18 743 965 17 693 257 23 053 445
Произведена продукция (хил. лв.) 9 769 642 10 444 889 10 939 422 10 059 383 12 519 136
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 3 830 067 4 003 081 4 400 250 4 257 382 4 688 638
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.9 92.9 92.9 93.2 93.0
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.9 5.9 5.9 5.7 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 58 58 58 58 58
Дължина на първокласните пътища (км) 139 139 139 139 139
Дължина на второкласните пътища (км) 42 43 43 43 43
Дължина на третокласните пътища (км) 478 478 478 478 478
Дължина на железопътните линии (км) 197 197 197 197 199
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 26 478 26 376 42 560 26 459 29 979
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 2 378 2 564 2 601 2 383 2 386
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 71.2 76.6 73.5 77.5 91.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 64.9 70.5 67.9 72.5 81.2
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 99 962 100 296 100 730 101 078 101 470
Жилища (брой) 259 129 260 937 263 333 266 328 269 748
Туризъм Места за настаняване (брой) 455 467 468 391 401
Реализирани нощувки (брой) 5 558 249 5 744 105 5 526 625 1 927 181 3 335 420

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022