Премини към основното съдържание

Област Велико Търново

 
област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО (VTR)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 239 132 235 708 232 568 229 718 225 674
Население към 31.12. - мъже (брой) 115 655 113 916 112 401 110 803 108 747
Население към 31.12. - жени (брой) 123 477 121 792 120 167 118 915 116 927
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.1 -9.4 -10.1 -12.3 -17.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.7 3.2 7.5 9.0 4.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 17.4 17.5 19.5 24.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.1 18.3 18.5 21.5 26.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.5 16.6 16.5 17.6 23.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 67 355 66 481 66 087 62 535 62 436
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 665 10 529 11 619 13 008 14 545
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.6 70.4 80.4 77.9 75.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.3 66.6 78.7 75.9 72.2
Коефициент на безработица (%) 4.6 5.4 (2.0) (2.6) 3.6
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 398 6 164 6 290 7 014 5 331
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.1 26.8 29.6 29.7 28.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 63.3 60.2 61.5 60.1 64.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 14.5 13 8.9 10.1 6.7
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 542 1 558 1 564 1 576 1 576
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 31.6 31.9 32.2 32.0 32.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 85 83 83 83 83
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 22 776 21 686 21 378 20 991 20 998
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 75.4 76.6 78.1 79.1 80.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 134 033.6 140 661.9 127 449.7 92 723.8 74 090.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 380 853 428 132 485 472 464 428 499 752
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 4 868 259 5 110 680 5 493 479 5 703 208 6 540 270
Произведена продукция (хил. лв.) 3 196 660 3 421 861 3 679 310 3 708 871 4 247 587
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 127 251 1 223 457 1 291 169 1 385 913 1 413 975
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.5 91.8 91.9 92.4 92.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.9 6.6 6.5 6.1 6.2
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 153 153 153 153 153
Дължина на второкласните пътища (км) 141 141 141 141 141
Дължина на третокласните пътища (км) 643 643 643 643 643
Дължина на железопътните линии (км) 236 236 236 236 236
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 7 110 4 968 4 500 4 892 4 294
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 578 731 569 569 787
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 66.4 66.6 63.0 67.3 81.7
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 65.5 63.6 63.1 54.9 74.2
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 89 328 89 428 89 490 89 567 89 631
Жилища (брой) 145 542 145 733 145 934 146 236 146 523
Туризъм Места за настаняване (брой) 114 126 125 123 117
Реализирани нощувки (брой) 337 706 357 906 386 596 224 109 279 694

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022