Област Стара Загора


 
област: СТАРА ЗАГОРА (SZR)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 328 104 325 963 323 685 321 377 319 067
Население към 31.12. - мъже (брой) 159 737 158 588 157 260 155 975 154 706
Население към 31.12. - жени (брой) 168 367 167 375 166 425 165 402 164 361
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.8 -7.0 -6.9 -6.7 -7.0
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.6 9.7 8.4 12.2 9.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.3 16.5 16.4 16.1 16.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.2 17.7 17.4 17.5 17.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.4 15.4 15.4 14.8 15.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 101 303 100 370 101 646 104 411 105 851
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 414 10 035 10 667 11 250 12 248
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.9 65.2 66.9 65.0 72.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.0 58.0 60.3 61.1 70.1
Коефициент на безработица (%) 10.6 11.0 9.7 5.9 3.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 15 327 13 809 12 387 8 877 7 436
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.5 21.8 22.6 18.6 17.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 65.0 59.9 59.8 66.5 67.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 15.5 18.3 17.6 14.9 15.0
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 16 16 15 14 14
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 662 2 695 2 442 2 693 2 532
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 42.6 43.2 44.0 42.8 43.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 127 127 124 124 121
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 36 356 36 414 36 025 36 116 35 766
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 83.9 84.0 79.2 79.0 76.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 796 979.5 969 270.6 1 023 382.2 920 971.3 905 945.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 678 226 902 543 862 448 674 448 779 391
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 8 099 625 8 614 855 9 401 695 9 345 193 10 050 793
Произведена продукция (хил. лв.) *** 5 530 247 6 408 799 7 027 765 6 996 670 7 650 784
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 2 198 278 2 619 089 2 792 589 2 961 791 3 345 395
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 92.2 92.1 92.1 91.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.4 6.5 6.6 6.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 73 73 92 92 92
Дължина на първокласните пътища (км) 167 167 167 167 167
Дължина на второкласните пътища (км) 215 215 215 215 215
Дължина на третокласните пътища (км) 433 433 433 433 433
Дължина на железопътните линии (км) 262 262 262 262 261
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 8 678 18 658 19 430 18 407 18 704
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 965 1 115 1 286 1 443 1 370
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 52.3 49.6 61.4 66.7 66.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 46.6 41.2 53.6 65.2 65.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 89 169 89 352 89 415 89 465 89 504
Жилища (брой) 174 767 175 345 175 579 175 706 175 788
Туризъм Места за настаняване (брой) 60 59 61 58 58
Реализирани нощувки (брой) 285 931 309 432 342 920 367 388 369 639

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".