Премини към основното съдържание

Област Бургас

 
област: БУРГАС (BGS)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 410 331 409 265 409 750 408 704 378 596
Население към 31.12. - мъже (брой) 198 630 197 790 197 692 196 999 181 979
Население към 31.12. - жени (брой) 211 701 211 475 212 058 211 705 196 617
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.3 -4.7 -6.6 -9.9 -8.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.2 6.1 7.2 6.8 7.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.4 13.9 15.1 18.2 16.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.6 15.2 16.8 19.8 18.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.2 12.6 13.6 16.8 15.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 123 317 120 846 108 235 110 762 113 963
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 11 225 12 301 13 473 14 852 16 307
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.1 72.0 67.9 68.2 71.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.4 69.4 64.6 64.3 67.7
Коефициент на безработица (%) 5.3 3.6 4.9 5.6 4.8
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 688 10 596 13 529 7 564 8 232
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 23.6 22.5 24.2 24.4 22.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.3 57.1 56.2 56.1 58.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 20.1 20.4 19.6 19.5 19.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 20 19 19 19 19
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 910 2 910 2 928 3 212 3 226
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 32.8 33.3 33.4 34.7 39.8
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 137 137 137 137 137
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 45 920 45 259 44 934 46 078 46 189
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 79.3 80.0 78.8 79.0 88.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 2 059 421.2 2 137 119.4 2 411 097.0 2 309 356.5 2 072 074.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 228 961 1 041 248 975 733 1 183 845 1 205 098
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 18 324 387 18 853 330 13 942 810 15 321 252 19 720 724
Произведена продукция (хил. лв.) 14 144 744 14 670 851 9 983 581 9 259 843 11 745 473
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 3 007 053 3 211 221 2 249 333 2 971 330 3 480 733
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 94.1 94.2 94.5 94.4 94.7
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.0 4.9 4.6 4.7 4.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 51 51 51 51 51
Дължина на първокласните пътища (км) 252 252 258 258 258
Дължина на второкласните пътища (км) 242 242 242 242 242
Дължина на третокласните пътища (км) 636 636 636 636 636
Дължина на железопътните линии (км) 178 178 178 178 178
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 7 789 11 890 11 183 10 810 17 307
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 444 637 566 485 574
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 68.9 77.7 79.8 82.9 90.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 58.8 64.2 65.4 77.5 83.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 103 825 104 031 104 331 104 507 108 560
Жилища (брой) 289 719 291 749 293 250 294 693 327 874
Туризъм Места за настаняване (брой) 848 994 773 830 1 036
Реализирани нощувки (брой) 9 717 859 10 080 396 3 605 948 6 321 134 8 990 147

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023