Област Бургас


 
област: БУРГАС (BGS)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 414 485 414 184 413 884 412 684 411 579
Население към 31.12. - мъже (брой) 202 444 201 630 201 290 200 368 199 519
Население към 31.12. - жени (брой) 212 041 212 554 212 594 212 316 212 060
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.0 -3.2 -3.5 -3.6 -4.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.3 8.1 7.3 5.8 6.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.0 13.4 13.4 13.2 13.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.2 14.3 14.4 14.5 15.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.7 12.4 12.4 12.0 12.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 122 348 124 729 123 543 123 268 123 233
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 212 8 834 9 102 9 540 10 276
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.5 67.8 69.4 69.9 71.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.9 60.3 62.2 63.6 64.8
Коефициент на безработица (%) 12.7 11.0 10.3 8.9 8.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 19 208 16 932 15 970 13 374 12 242
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.2 18.8 19.3 23.1 24.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 51.9 53.4 51.9 49.2 53.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 28.0 27.8 28.8 27.8 22.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 21 20 20 20 20
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 361 2 660 2 598 2 584 2 813
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.4 29.6 30.2 31.9 32.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 141 141 141 140 138
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 46 192 46 679 46 768 46 131 46 143
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 85.1 80.9 84.0 81.5 80.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 2 438 309.0 937 226.7 1 704 391.8 1 746 015.0 1 887 318.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 1 886 262 1 852 643 1 478 832 973 382 1 237 318
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 18 449 059 17 839 801 15 713 957 14 759 434 16 776 517
Произведена продукция (хил. лв.) *** 14 164 230 13 577 418 11 806 657 11 254 437 12 938 784
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 1 881 217 1 866 231 2 332 967 2 777 840 2 949 253
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.6 93.6 93.9 94.1 93.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.4 5.4 5.1 5.0 5.2
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 51 52 52 51 51
Дължина на първокласните пътища (км) 249 249 252 252 252
Дължина на второкласните пътища (км) 261 261 248 249 249
Дължина на третокласните пътища (км) 623 624 624 624 624
Дължина на железопътните линии (км) 175 175 175 175 178
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 5 606 5 293 7 219 8 423 8 205
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 448 436 484 434 399
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 44.8 51.6 63.2 60.3 60.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 44.6 44.5 56.9 50.9 53.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 102 409 102 760 103 031 103 331 103 624
Жилища (брой) 278 559 281 367 283 356 286 020 288 212
Туризъм Места за настаняване (брой) 656 747 760 804 806
Реализирани нощувки (брой) 8 009 877 8 051 983 7 607 144 9 261 486 9 459 147

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".