Област Видин


 
област: ВИДИН (VID)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 95 467 93 361 91 235 88 867 86 927
Население към 31.12. - мъже (брой) 46 559 45 537 44 536 43 400 42 411
Население към 31.12. - жени (брой) 48 908 47 824 46 699 45 467 44 516
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -14.3 -15.2 -16.7 -16.9 -16.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 10.7 10.6 5.3 9.0 1.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.1 22.2 22.8 23.1 22.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.3 23.4 23.9 23.7 23.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.8 21.2 21.8 22.5 21.8
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 17 665 17 162 16 823 16 474 16 522
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 195 6 663 7 011 7 522 8 233
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.5 71.0 72.3 68.2 69.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 55.6 55.3 58.8 57.0 56.2
Коефициент на безработица (%) 17.7 22.2 18.8 16.3 19.3
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 330 8 825 8 873 7 233 6 200
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 14.6 17.2 21.5 18.5 18.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 73.3 71.6 68.4 72.1 70.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 12.0 11.2 10.1 9.4 10.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 2 2 2 2 2
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 365 360 360 365 335
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 36.2 35.8 35.8 35.0 35.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 38 37 36 36 33
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 9 610 9 669 9 236 8 948 8 665
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 85.5 86.6 81.0 80.8 80.5
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 59 324.3 51 686.2 77 842.1 71 466.3 73 043.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 66 755 87 319 158 093 115 416 74 324
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 696 007 686 203 709 357 717 054 772 492
Произведена продукция (хил. лв.) *** 508 713 491 494 516 865 508 506 558 169
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 180 193 179 708 196 007 214 521 238 595
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.4 93.8 93.5 93.5 93.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.6 5.1 5.3 5.4 5.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 74 74 74 74 74
Дължина на второкласните пътища (км) 91 91 91 91 91
Дължина на третокласните пътища (км) 446 450 450 450 450
Дължина на железопътните линии (км) 108 108 108 108 108
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 419 .. 490 1 025 487
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 39 .. 48 51 24
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 44.0 45.4 48.0 67.8 61.7
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 43.2 55.3 44.6 61.4 61.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 54 456 54 467 54 483 54 494 54 495
Жилища (брой) 67 524 67 566 67 673 67 714 67 741
Туризъм Места за настаняване (брой) 36 36 32 33 30
Реализирани нощувки (брой) 58 229 46 478 46 451 51 090 57 283

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".