Област Шумен


 
област: ШУМЕН (SHU)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 178 061 176 925 175 720 174 476 172 966
Население към 31.12. - мъже (брой) 87 110 86 594 85 968 85 410 84 539
Население към 31.12. - жени (брой) 90 951 90 331 89 752 89 066 88 427
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.6 -6.3 -6.5 -5.6 -7.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 12.9 11.7 8.1 6.4 7.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.6 15.4 15.6 14.6 15.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.9 16.5 16.6 15.2 16.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.4 14.4 14.7 13.9 14.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 42 617 41 797 42 163 42 131 42 184
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 405 7 968 8 505 9 026 9 994
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 74.7 74.7 73.0 74.2 74.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 55.1 58.7 58.5 61.3 62.7
Коефициент на безработица (%) 26.0 21.1 19.7 17.2 16.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 14 354 13 314 12 605 10 302 9 085
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.3 24.2 24.0 21.9 22.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 49.4 47.1 46.6 48.4 47.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 29.3 28.7 29.4 29.7 29.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 846 936 911 885 881
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.6 29.9 31.1 30.9 34.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 71 71 71 69 66
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 19 708 19 403 18 895 18 541 18 171
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 84.0 82.1 78.9 77.1 76.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 108 596.0 104 871.4 103 319.7 103 092.7 107 798.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 237 943 265 981 355 433 241 669 292 433
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 3 120 763 3 117 508 3 163 054 3 157 596 3 466 460
Произведена продукция (хил. лв.) *** 2 076 530 2 118 929 2 211 687 2 162 686 2 454 587
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 584 861 627 270 650 776 693 010 761 127
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 92.0 91.9 92.1 92.0
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.5 6.5 6.4 6.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 33 33 37 37 37
Дължина на първокласните пътища (км) 188 188 188 188 189
Дължина на второкласните пътища (км) 78 78 78 78 77
Дължина на третокласните пътища (км) 315 315 318 318 316
Дължина на железопътните линии (км) 155 155 155 155 155
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) .. 2 477 4 343 13 572 21 600
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 491 537 712 731 676
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 49.8 48.2 65.6 57.5 77.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 52.2 46.5 60.2 60.0 68.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 53 261 53 279 53 303 53 305 53 295
Жилища (брой) 88 794 88 818 88 885 88 907 88 928
Туризъм Места за настаняване (брой) 47 55 56 62 68
Реализирани нощувки (брой) 74 327 83 193 90 710 76 856 81 569

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".