Премини към основното съдържание

Област Шумен

 
област: ШУМЕН (SHU)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 172 355 172 262 171 781 169 423 149 628
Население към 31.12. - мъже (брой) 84 145 83 922 83 696 82 477 72 514
Население към 31.12. - жени (брой) 88 210 88 340 88 085 86 946 77 114
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.6 -7.4 -11.0 -15.1 -11.7
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.5 3.5 8.2 8.2 2.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.0 15.6 18.1 22.3 19.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.0 17.3 19.2 23.4 21.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.1 14.0 17.1 21.2 18.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 42 483 42 900 41 818 42 383 42 548
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 11 028 12 124 13 345 15 105 16 702
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.4 74.2 75.0 74.8 76.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 64.6 66.6 66.5 64.1 66.4
Коефициент на безработица (%) 11.7 10.1 11.1 13.9 13.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 588 7 344 7 843 6 068 6 306
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 24 23.7 24.6 24.2 25.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 47.1 46.7 48.4 47.9 48.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 28.9 29.5 27.1 27.8 25.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 876 933 891 890 850
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.1 30.0 29.6 29.6 33.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 65 65 65 64 64
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 17 713 17 205 16 703 16 510 16 041
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 77.9 77.9 78.2 75.9 88.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 117 305.0 114 319.0 118 034.1 120 838.8 204 421.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 362 986 310 288 305 285 323 614 419 122
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 748 139 3 987 438 4 033 010 5 042 303 6 631 636
Произведена продукция (хил. лв.) 2 702 649 2 876 488 2 853 772 3 607 381 4 773 945
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 795 121 900 048 907 542 895 070 1 175 184
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.3 92.8 92.8 92.7 93.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 5.8 5.8 5.9 5.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.1 1.1 1.1 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 37 37 37 37 47
Дължина на първокласните пътища (км) 189 188 188 188 187
Дължина на второкласните пътища (км) 77 77 77 77 77
Дължина на третокласните пътища (км) 316 316 316 316 318
Дължина на железопътните линии (км) 155 155 155 155 155
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 18 284 16 274 13 294 12 947 15 826
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 749 769 735 722 720
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 70.5 77.3 82.5 84.6 86.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 62.7 65.5 71.7 74.6 84.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 53 298 53 337 53 380 53 427 52 291
Жилища (брой) 88 968 89 043 89 268 89 460 89 519
Туризъм Места за настаняване (брой) 69 70 70 75 86
Реализирани нощувки (брой) 84 068 92 768 61 282 63 473 75 908

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023