Област Шумен


 
област: ШУМЕН (SHU)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 176 925 175 720 174 476 172 966 172 355
Население към 31.12. - мъже (брой) 86 594 85 968 85 410 84 539 84 145
Население към 31.12. - жени (брой) 90 331 89 752 89 066 88 427 88 210
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.3 -6.5 -5.6 -7.6 -7.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 11.7 8.1 6.4 7.1 5.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.4 15.6 14.6 15.7 16.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.5 16.6 15.2 16.5 17.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.4 14.7 13.9 14.9 15.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 41 797 42 163 42 131 42 184 42 483
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 968 8 505 9 026 9 994 11 028
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 74.7 73.0 74.2 74.7 73.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.7 58.5 61.3 62.7 64.6
Коефициент на безработица (%) 21.1 19.7 17.2 16.0 11.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 13 314 12 605 10 302 9 085 7 588
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 24.2 24.0 21.9 22.6 24
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 47.1 46.6 48.4 47.8 47.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 28.7 29.4 29.7 29.6 28.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 936 911 885 881 876
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.9 31.1 30.9 34.3 30.1
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 71 71 69 66 65
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 19 403 18 895 18 541 18 171 17 713
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 82.1 78.9 77.1 76.9 77.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 104 871.4 103 319.7 103 092.7 107 798.3 117 305.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 265 981 355 433 241 669 292 433 362 986
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 117 508 3 163 054 3 157 596 3 466 460 3 748 139
Произведена продукция (хил. лв.) 2 118 929 2 211 687 2 162 686 2 454 587 2 702 649
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 627 270 650 776 693 010 761 127 795 121
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.0 91.9 92.1 92.0 92.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.5 6.5 6.4 6.5 6.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.3 1.3 1.2 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 33 37 37 37 37
Дължина на първокласните пътища (км) 188 188 188 189 189
Дължина на второкласните пътища (км) 78 78 78 77 77
Дължина на третокласните пътища (км) 315 318 318 316 316
Дължина на железопътните линии (км) 155 155 155 155 155
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 2 477 4 343 13 572 21 600 18 284
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 537 712 731 676 749
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 48.2 65.6 57.5 77.9 70.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 46.5 60.2 60.0 68.0 62.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 53 279 53 303 53 305 53 295 53 298
Жилища (брой) 88 818 88 885 88 907 88 928 88 968
Туризъм Места за настаняване (брой) 55 56 62 68 69
Реализирани нощувки (брой) 83 193 90 710 76 856 81 569 84 068

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници