Премини към основното съдържание

Област Перник

 
област: ПЕРНИК (PER)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 122 421 120 880 119 190 120 426 118 023
Население към 31.12. - мъже (брой) 59 646 58 824 57 932 58 550 57 252
Население към 31.12. - жени (брой) 62 775 62 056 61 258 61 876 60 771
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -12.4 -11.9 -13.1 -16.3 -21.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.4 7.5 9.2 5.0 3.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.9 19.6 20.4 23.0 28.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.4 21.3 22.0 26.0 30.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 18.0 18.9 20.2 26.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 27 344 27 704 27 465 26 032 26 561
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 321 10 321 11 434 12 359 14 074
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.4 72.1 77.5 76.1 76.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.5 66.7 70.9 69.8 71.2
Коефициент на безработица (%) (6.8) 7.5 8.2 8.1 7.2
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 3 230 2 764 2 574 3 111 2 370
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.9 23.8 21.4 25.1 18.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 69.6 63.8 65.2 63.6 70.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 10.5 12.4 13.4 11.3 11.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 477 448 447 447 447
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.3 28.6 29.4 31.2 31.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 40 40 40 40 40
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 263 11 125 11 063 11 071 11 216
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 85.8 87.0 88.6 87.7 87.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 204 135.9 199 061.6 186 984.2 224 253.0 223 719.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 129 837 134 062 146 411 172 492 195 636
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 521 860 2 810 830 2 869 295 2 744 311 3 482 645
Произведена продукция (хил. лв.) 1 843 582 2 118 420 2 004 335 1 830 679 2 321 103
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 481 090 543 816 558 976 552 786 658 392
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.5 93.3 93.5 94.0 93.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.3 5.5 5.3 4.9 5.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 15 15 32 32 32
Дължина на първокласните пътища (км) 80 80 58 58 59
Дължина на второкласните пътища (км) 66 66 66 66 66
Дължина на третокласните пътища (км) 413 413 413 417 416
Дължина на железопътните линии (км) 115 115 115 115 115
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. 880 1 513 1 063 1 395
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 34 34 69 67 52
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 67.9 67.7 68.8 83.4 82.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 57.7 74.0 74.2 75.9 76.2
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 62 310 62 394 62 507 62 557 62 662
Жилища (брой) 95 997 96 106 96 278 96 346 96 600
Туризъм Места за настаняване (брой) 16 14 14 13 11
Реализирани нощувки (брой) 29 465 30 948 30 179 19 878 16 990

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022