Област Перник


 
област: ПЕРНИК (PER)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 127 048 125 456 123 770 122 421 120 880
Население към 31.12. - мъже (брой) 62 062 61 250 60 413 59 646 58 824
Население към 31.12. - жени (брой) 64 986 64 206 63 357 62 775 62 056
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.2 -12.4 -11.6 -12.4 -11.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.3 4.6 5.3 5.4 7.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.5 19.4 19.2 19.9 19.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.2 21.1 20.9 21.4 21.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.9 17.9 17.7 18.4 18.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 27 164 27 560 27 148 27 344 27 704
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 063 7 514 8 449 9 321 10 321
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.0 72.7 70.7 71.4 72.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.6 62.5 61.9 66.5 66.7
Коефициент на безработица (%) 13.1 14.0 12.4 (6.8) 7.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 970 5 079 3 624 3 230 2 764
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.8 22.6 18.6 19.9 23.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 69.6 67.2 71.2 69.6 63.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 12.6 10.3 10.2 10.5 12.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 477 477 477 477 448
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.6 26.8 27.3 27.3 28.6
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 43 43 41 40 40
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 656 11 267 11 325 11 263 11 125
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 87.7 84.6 86.0 85.8 87.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 218 998.9 178 901.7 186 558.1 204 135.9 199 061.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 126 798 166 121 162 083 129 837 134 062
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 019 411 2 062 014 2 015 847 2 521 860 2 810 830
Произведена продукция (хил. лв.) 1 433 169 1 449 518 1 469 150 1 843 582 2 118 420
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 319 057 324 926 398 346 481 090 543 816
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.2 93.2 93.4 93.5 93.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.5 5.5 5.4 5.3 5.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 17 17 15 15 15
Дължина на първокласните пътища (км) 79 80 80 80 80
Дължина на второкласните пътища (км) 66 66 66 66 66
Дължина на третокласните пътища (км) 414 414 413 413 413
Дължина на железопътните линии (км) 116 115 115 115 115
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 171 .. .. .. 880
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 19 34 36 34 34
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 43.8 53.0 57.2 67.9 67.7
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 47.8 54.0 54.5 57.7 74.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 62 019 62 126 62 215 62 310 62 394
Жилища (брой) 95 584 95 720 95 873 95 997 96 106
Туризъм Места за настаняване (брой) 16 16 17 16 14
Реализирани нощувки (брой) 31 133 30 660 32 892 29 465 30 948

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници