Премини към основното съдържание

Област Плевен

 
област: ПЛЕВЕН (PVN)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 244 209 240 380 236 305 233 438 228 300
Население към 31.12. - мъже (брой) 119 044 116 915 114 729 113 082 110 376
Население към 31.12. - жени (брой) 125 165 123 465 121 576 120 356 117 924
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.2 -10.8 -11.0 -13.5 -18.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.0 11.3 7.5 5.7 6.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.8 18.8 19.4 21.7 26.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.4 20.3 20.8 23.7 28.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.2 17.5 18.1 19.8 24.8
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 58 430 58 757 58 567 55 555 56 542
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 401 10 461 11 567 12 660 14 608
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.2 70.1 68.8 69.4 69.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.7 64.4 63.2 61.6 62.0
Коефициент на безработица (%) 10.7 8.0 7.9 10.9 10.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 11 807 10 296 9 541 9 745 7 340
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 24.5 24.1 23.1 25.4 24.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.1 57.0 56.1 55.5 55.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.4 18.8 20.8 19.1 19.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 199 2 233 2 236 2 370 2 569
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 59.7 62.0 62.8 63.4 67.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 105 105 105 103 103
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 26 217 25 393 24 656 24 228 24 108
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 77.0 75.1 76.2 75.4 76.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 226 473.3 125 994.9 275 062.7 301 702.9 348 248.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 341 706 413 893 481 324 419 902 508 251
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 4 317 510 4 744 262 5 279 982 5 599 315 6 735 550
Произведена продукция (хил. лв.) 2 844 002 3 126 997 3 398 957 3 618 010 4 431 374
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 997 933 1 093 178 1 203 056 1 328 490 1 389 808
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.8 92.0 92.1 92.7 92.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 7.1 6.8 6.7 6.2 6.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 97 97 97 97 97
Дължина на второкласните пътища (км) 205 205 205 205 205
Дължина на третокласните пътища (км) 492 492 492 492 492
Дължина на железопътните линии (км) 206 206 206 206 206
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 13 962 17 191 16 851 19 173 21 700
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 742 859 854 995 962
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 56.9 63.6 71.7 68.9 76.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 55.2 55.4 64.9 63.2 72.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 100 764 100 776 100 803 100 834 100 843
Жилища (брой) 146 479 146 592 146 742 146 851 146 964
Туризъм Места за настаняване (брой) 26 24 24 22 23
Реализирани нощувки (брой) 79 728 79 647 79 673 82 289 74 394

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022