Област Плевен


 
област: ПЛЕВЕН (PVN)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 259 363 255 749 251 986 248 138 244 209
Население към 31.12. - мъже (брой) 127 003 125 102 123 080 121 044 119 044
Население към 31.12. - жени (брой) 132 360 130 647 128 906 127 094 125 165
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.1 -10.0 -10.0 -9.8 -10.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.5 8.5 7.7 10.5 8.0
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.3 18.7 18.7 18.5 18.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.9 19.8 20.0 19.7 19.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.7 17.7 17.5 17.4 18.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 61 317 59 797 59 600 58 758 58 430
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 046 7 400 7 892 8 630 9 401
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.1 63.7 67.5 66.5 69.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.1 58.0 61.2 59.5 61.7
Коефициент на безработица (%) 12.1 9.0 9.2 10.3 10.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 19 197 17 645 16 747 13 314 11 807
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.9 23.6 24.6 24.1 24.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 60.6 57.6 57.4 56.6 56.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 16.6 18.8 18.1 19.3 19.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 11 11 12 12 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 720 1 789 1 881 1 865 2 199
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 52.2 52.9 54.6 56.3 59.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 117 115 113 113 105
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 28 281 27 847 27 121 27 136 26 217
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 85.5 84.9 82.0 77.4 77.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 3 11  089.3 3 06  765.2 2 82  478.7 1 87  587.9 2 26  473.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 422 544 379 410 498 247 309 507 341 706
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 3 736 204 3 735 208 4 189 760 4 247 420 4 317 510
Произведена продукция (хил. лв.) *** 2 288 413 2 426 267 2 673 479 2 705 594 2 844 002
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 818 876 848 731 909 267 935 404 997 933
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 91.8 91.9 92.1 91.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.7 6.9 6.8 6.8 7.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 96 97 97 97 97
Дължина на второкласните пътища (км) 205 205 205 205 205
Дължина на третокласните пътища (км) 490 492 492 492 492
Дължина на железопътните линии (км) 206 206 206 206 206
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 5 681 5 966 13 555 9 645 13 962
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 602 573 718 744 742
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 47.6 45.0 54.5 50.3 56.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 42.9 39.5 50.5 44.7 55.2
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 100 714 100 735 100 738 100 752 100 764
Жилища (брой) 146 177 146 350 146 375 146 420 146 479
Туризъм Места за настаняване (брой) 23 29 29 26 26
Реализирани нощувки (брой) 89 102 87 331 87 645 80 962 79 728

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".