Област Ловеч


 
област: ЛОВЕЧ (LOV)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 135 580 133 513 131 493 129 222 126 961
Население към 31.12. - мъже (брой) 66 401 65 340 64 275 63 102 61 906
Население към 31.12. - жени (брой) 69 179 68 173 67 218 66 120 65 055
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.2 -11.2 -11.0 -11.9 -13.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 16.5 8.4 12.9 9.3 7.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.7 19.1 19.2 19.3 21.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 20.4 20.1 20.6 22.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.7 17.9 18.3 17.9 19.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 34 704 33 989 33 502 33 149 33 296
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 940 7 487 8 033 8 604 9 474
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 58.5 56.9 60.2 56.9 61.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.2 51.0 54.6 52.4 55.8
Коефициент на безработица (%) 1) 10.7 10.2 9.2 (7.8) 8.9
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 656 9 059 8 782 6 951 6 075
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15.8 18.6 20.5 17.3 17.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 62.5 59.1 59.5 59.7 59.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 21.8 22.3 20.0 23.0 22.5
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 7 7 7 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 114 1 109 1 076 1 036 1 066
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 41.5 41.2 40.1 40.4 39.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 61 60 59 57 54
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 15 124 15 011 15 003 14 616 14 128
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 2) ** 84.1 82.7 78.5 78.4 79.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 134 793.3 133 999.9 147 443.1 139 149.7 114 072.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 3) 155 171 186 744 301 926 163 940 133 260
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 1 990 363 2 092 540 2 228 691 2 157 870 2 340 349
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 478 283 1 569 865 1 589 824 1 588 312 1 736 715
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 416 833 463 921 493 639 485 115 542 199
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 92.0 91.9 91.9 92.1
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.5 6.6 6.7 6.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 7 7 7 7 7
Дължина на първокласните пътища (км) 106 105 105 105 105
Дължина на второкласните пътища (км) 77 77 77 77 77
Дължина на третокласните пътища (км) 557 555 555 555 555
Дължина на железопътните линии (км) 108 108 108 108 108
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 3 665 4 569 14 482 15 402 12 595
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 189 206 349 346 364
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 34.6 47.9 50.8 51.0 54.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 35.2 52.9 41.7 48.9 53.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 75 102 75 158 75 218 75 267 75 304
Жилища (брой) 94 485 94 571 94 679 94 795 94 839
Туризъм Места за настаняване (брой) 91 84 80 86 83
Реализирани нощувки (брой) 252 833 224 748 230 434 256 549 268 150

1) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
2) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
3) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".