Област Ловеч


 
област: ЛОВЕЧ (LOV)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 131 493 129 222 126 961 124 873 122 546
Население към 31.12. - мъже (брой) 64 275 63 102 61 906 60 836 59 658
Население към 31.12. - жени (брой) 67 218 66 120 65 055 64 037 62 888
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.0 -11.9 -13.2 -11.5 -13.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 12.9 9.3 7.9 7.8 2.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.2 19.3 21.1 19.7 20.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.1 20.6 22.5 21.4 22.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.3 17.9 19.7 18.1 19.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 33 502 33 149 33 296 32 697 31 915
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 033 8 604 9 474 10 317 11 365
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 60.2 56.9 61.3 67.5 71.8
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 54.6 52.4 55.8 60.9 67.0
Коефициент на безработица (%) 9.2 (7.8) 8.9 9.6 6.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 782 6 951 6 075 5 260 5 559
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.5 17.3 17.8 20.9 19.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.5 59.7 59.8 63.5 67.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 20.0 23 22.5 15.6 13.5
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 7 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 076 1 036 1 066 1 066 1 066
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 40.1 40.4 39.9 38.2 38.6
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 59 57 54 54 55
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 15 003 14 616 14 128 13 490 12 890
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 78.5 78.4 79.9 79.6 78.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 147 443.1 139 149.7 114 072.5 120 981.5 147 116.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 301 926 163 940 133 260 145 446 169 521
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 228 691 2 157 870 2 340 349 2 447 697 2 468 269
Произведена продукция (хил. лв.) 1 589 824 1 588 312 1 736 715 1 831 343 1 814 387
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 493 639 485 115 542 199 589 489 594 659
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 91.9 92.1 92.5 92.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.7 6.6 6.1 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 7 7 7 7 18
Дължина на първокласните пътища (км) 105 105 105 105 105
Дължина на второкласните пътища (км) 77 77 77 77 77
Дължина на третокласните пътища (км) 555 555 555 555 555
Дължина на железопътните линии (км) 108 108 108 108 108
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 14 482 15 402 12 595 15 322 9 047
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 349 346 364 518 399
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 50.8 51 54.8 67.8 66.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 41.7 48.9 53.1 59.5 60.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 75 218 75 267 75 304 75 337 75 387
Жилища (брой) 94 679 94 795 94 839 94 880 94 934
Туризъм Места за настаняване (брой) 80 86 83 78 78
Реализирани нощувки (брой) 230 434 256 549 268 150 259 873 272 184

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021
 • сряда, 5 май 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

  Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 308 412 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 81 212 души.

 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

Страници