Премини към основното съдържание

Област Ловеч

 
област: ЛОВЕЧ (LOV)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 126 961 124 873 122 546 122 490 119 780
Население към 31.12. - мъже (брой) 61 906 60 836 59 658 59 580 58 181
Население към 31.12. - жени (брой) 65 055 64 037 62 888 62 910 61 599
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -13.2 -11.5 -13.1 -14.5 -19.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.9 7.8 2.1 5.1 6.2
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.1 19.7 20.9 22.5 27.2
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.5 21.4 22.5 24.2 29.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.7 18.1 19.4 20.9 25.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 33 296 32 697 31 915 30 310 30 955
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 474 10 317 11 365 12 594 14 244
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.3 67.5 71.8 67.3 69.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 55.8 60.9 67.0 64.1 65.0
Коефициент на безработица (%) 8.9 9.6 6.5 (4.8) (5.6)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 075 5 260 5 559 5 503 4 143
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.8 20.9 19.1 20.5 17.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.8 63.5 67.4 64.6 67.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 22.5 15.6 13.5 14.9 15.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 8 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 066 1 066 1 066 1 003 1 011
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 39.9 38.2 38.6 37.9 38.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 54 54 55 55 55
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 14 128 13 490 12 890 12 494 12 540
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 79.9 79.6 78.6 77.4 79.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 114 072.5 120 981.5 147 116.9 139 125.1 129 999.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 133 260 145 446 169 521 141 033 170 479
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 340 349 2 447 697 2 468 269 2 380 628 2 835 368
Произведена продукция (хил. лв.) 1 736 715 1 831 343 1 814 387 1 753 124 2 056 331
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 542 199 589 489 594 659 635 411 639 821
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 92.5 92.4 93.0 92.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.1 6.1 5.8 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.2 1.3 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 7 7 18 17 17
Дължина на първокласните пътища (км) 105 105 105 105 105
Дължина на второкласните пътища (км) 77 77 77 78 78
Дължина на третокласните пътища (км) 555 555 555 555 555
Дължина на железопътните линии (км) 108 108 108 108 108
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 12 595 15 322 9 047 7 026 7 983
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 364 518 399 317 293
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 54.8 67.8 66.8 77.2 78.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 53.1 59.5 60.8 73.6 69.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 75 304 75 337 75 387 75 419 75 453
Жилища (брой) 94 839 94 880 94 934 94 973 95 014
Туризъм Места за настаняване (брой) 83 78 78 78 72
Реализирани нощувки (брой) 268 150 259 873 272 184 197 397 257 080

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022