Област Смолян


 
област: СМОЛЯН (SML)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 116 218 113 984 111 601 109 425 107 282
Население към 31.12. - мъже (брой) 56 622 55 446 54 290 53 169 51 960
Население към 31.12. - жени (брой) 59 596 58 538 57 311 56 256 55 322
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.6 -7.8 -8.2 -8.0 -9.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.5 2.7 5.4 6.4 5.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.1 14.2 14.7 15.0 16.3
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.9 15.7 15.4 16.0 18.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.3 12.8 14.0 14.0 14.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 32 216 30 952 31 145 31 232 31 771
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 800 7 253 7 679 8 504 9 133
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 74.2 76.1 77.2 74.1 76.8
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.3 61.2 63.9 63.6 68.1
Коефициент на безработица (%) 20.3 19.4 17.2 14.2 11.3
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 151 10 844 10 411 7 486 6 555
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.0 21.0 21.7 23.2 23.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 58.0 57.0 56.5 57.9 60.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 22.0 22.0 21.8 18.9 15.5
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 7 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 655 832 956 1 018 1 025
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.6 29.4 29.2 29.4 31.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 66 66 65 61 61
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 10 700 10 588 10 350 10 396 10 358
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 91.7 93.0 92.2 92.5 90.5
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 76 025.3 75 175.4 83 063.9 83 761.4 82 919.7
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 141 179 204 252 203 648 383 865 163 755
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 1 345 165 1 467 013 1 637 365 1 684 957 1 827 636
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 052 634 1 163 314 1 264 439 1 370 223 1 512 123
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 379 344 419 683 381 450 460 344 555 099
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.3 92.1 91.9 92.2 91.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.6 6.8 6.4 6.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на второкласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на третокласните пътища (км) 429 429 429 429 429
Дължина на железопътните линии (км) - - - - -
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) .. .. 1 578 1 292 ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. 71 86 ..
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 45.2 45.9 52.3 59.9 56.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 50.4 49.4 45.2 50.8 52.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 36 061 36 076 36 103 36 120 36 131
Жилища (брой) 65 803 65 832 65 903 65 988 66 001
Туризъм Места за настаняване (брой) 266 275 281 295 305
Реализирани нощувки (брой) 512 984 568 013 593 350 648 281 677 549

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".