Премини към основното съдържание

Област Смолян

 
област: СМОЛЯН (SML)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 111 601 109 425 107 282 105 421 103 532
Население към 31.12. - мъже (брой) 54 290 53 169 51 960 50 959 49 930
Население към 31.12. - жени (брой) 57 311 56 256 55 322 54 462 53 602
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.2 -8.0 -9.5 -9.4 -9.7
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.4 6.4 5.4 1.5 1.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.7 15.0 16.3 15.7 15.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.4 16.0 18.1 17.1 17.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.0 14.0 14.7 14.4 14.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 31 145 31 232 31 771 31 476 31 982
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 679 8 504 9 133 10 145 11 106
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 77.2 74.1 76.8 75.6 73.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 63.9 63.6 68.1 67.7 66.5
Коефициент на безработица (%) 17.2 14.2 11.3 10.3 8.8
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 411 7 486 6 555 5 671 5 286
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.7 23.2 23.8 22.5 23.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.5 57.9 60.7 62.3 62.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 21.8 18.9 15.5 15.3 14.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 8 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 956 1 018 1 025 1 027 1 054
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.2 29.4 31.0 29.9 31.1
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 65 61 61 62 61
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 10 350 10 396 10 358 9 951 9 510
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 92.2 92.5 90.5 87.5 87.2
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 83 063.9 83 761.4 82 919.7 90 632.8 91 260.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 203 648 383 865 163 755 183 232 266 158
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 637 365 1 684 957 1 827 636 1 929 149 2 005 201
Произведена продукция (хил. лв.) 1 264 439 1 370 223 1 512 123 1 572 212 1 629 600
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 381 450 460 344 555 099 578 879 623 161
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 92.2 91.8 91.9 92.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.8 6.4 6.7 6.7 6.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на второкласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на третокласните пътища (км) 429 429 429 429 429
Дължина на железопътните линии (км) - - - - -
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 1 578 1 292 .. .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 71 86 .. 263 218
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 52.3 59.9 56.5 73.0 82.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 45.2 50.8 52.0 63.0 68.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 36 103 36 120 36 131 36 132 36 148
Жилища (брой) 65 903 65 988 66 001 66 010 66 036
Туризъм Места за настаняване (брой) 281 295 305 330 339
Реализирани нощувки (брой) 593 350 648 281 677 549 724 056 802 026

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
11) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021