Премини към основното съдържание

Област Смолян

 
област: СМОЛЯН (SML)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 107 282 105 421 103 532 101 887 99 318
Население към 31.12. - мъже (брой) 51 960 50 959 49 930 48 940 47 662
Население към 31.12. - жени (брой) 55 322 54 462 53 602 52 947 51 656
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.5 -9.4 -9.7 -14.4 -16.8
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.4 1.5 1.5 4.8 6.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.3 15.7 15.9 20.5 22.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.1 17.1 17.7 22.7 24.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.7 14.4 14.3 18.5 21.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 31 771 31 476 31 982 30 489 31 136
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 133 10 145 11 106 12 037 13 379
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 76.8 75.6 73.0 74.0 70.8
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 68.1 67.7 66.5 65.2 64.6
Коефициент на безработица (%) 11.3 10.3 8.8 11.5 9.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 555 5 671 5 286 5 641 4 382
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 23.8 22.5 23.5 23.5 24.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 60.7 62.3 62.2 62.5 62.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 15.5 15.3 14.3 14.0 12.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 8 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 025 1 027 1 054 1 060 1 060
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 31.0 29.9 31.1 30.5 30.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 61 62 61 58 58
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 10 358 9 951 9 510 9 205 8 957
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 90.5 87.5 87.2 84.9 85.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 82 919.7 90 632.8 91 260.0 58 046.8 69 577.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 163 755 183 232 266 158 223 862 273 015
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 827 636 1 929 149 2 005 201 1 932 403 2 155 316
Произведена продукция (хил. лв.) 1 512 123 1 572 212 1 629 600 1 594 457 1 771 810
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 555 099 578 879 623 161 669 143 643 117
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.8 91.9 92.2 92.6 92.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.7 6.7 6.3 6.1 6.2
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на второкласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на третокласните пътища (км) 429 429 429 429 429
Дължина на железопътните линии (км) - - - - -
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. .. 708 2 171
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой .. 263 218 214 180
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 56.5 73.0 82.4 73.6 76.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 52.0 63.0 68.1 64.8 74.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 36 131 36 132 36 148 36 172 36 202
Жилища (брой) 66 001 66 010 66 036 66 103 66 151
Туризъм Места за настаняване (брой) 305 330 339 324 311
Реализирани нощувки (брой) 677 549 724 056 802 026 627 142 608 175

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022