Област Смолян


 
област: СМОЛЯН (SML)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 113 984 111 601 109 425 107 282 105 421
Население към 31.12. - мъже (брой) 55 446 54 290 53 169 51 960 50 959
Население към 31.12. - жени (брой) 58 538 57 311 56 256 55 322 54 462
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.8 -8.2 -8.0 -9.5 -9.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 2.7 5.4 6.4 5.4 1.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.2 14.7 15.0 16.3 15.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.7 15.4 16.0 18.1 17.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.8 14.0 14.0 14.7 14.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 30 952 31 145 31 232 31 771 31 476
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 253 7 679 8 504 9 133 10 145
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 76.1 77.2 74.1 76.8 75.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.2 63.9 63.6 68.1 67.7
Коефициент на безработица (%) 19.4 17.2 14.2 11.3 10.3
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 844 10 411 7 486 6 555 5 671
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.0 21.7 23.2 23.8 22.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.0 56.5 57.9 60.7 62.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 22.0 21.8 18.9 15.5 15.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 8 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 832 956 1 018 1 025 1 027
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.4 29.2 29.4 31.0 29.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 66 65 61 61 62
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 10 588 10 350 10 396 10 358 9 951
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 93.0 92.2 92.5 90.5 87.5
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 75 175.4 83 063.9 83 761.4 82 919.7 90 632.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 204 252 203 648 383 865 163 755 183 232
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 467 013 1 637 365 1 684 957 1 827 636 1 929 149
Произведена продукция (хил. лв.) 1 163 314 1 264 439 1 370 223 1 512 123 1 572 212
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 419 683 381 450 460 344 555 099 578 879
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 91.9 92.2 91.8 91.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.8 6.4 6.7 6.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на второкласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на третокласните пътища (км) 429 429 429 429 429
Дължина на железопътните линии (км) - - - - -
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. 1 578 1 292 .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой .. 71 86 .. 263
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 45.9 52.3 59.9 56.5 73.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 49.4 45.2 50.8 52.0 63.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 36 076 36 103 36 120 36 131 36 132
Жилища (брой) 65 832 65 903 65 988 66 001 66 010
Туризъм Места за настаняване (брой) 275 281 295 305 330
Реализирани нощувки (брой) 568 013 593 350 648 281 677 549 724 056

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници