Премини към основното съдържание

Област Смолян

 
област: СМОЛЯН (SML)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 109 425 107 282 105 421 103 532 101 887
Население към 31.12. - мъже (брой) 53 169 51 960 50 959 49 930 48 940
Население към 31.12. - жени (брой) 56 256 55 322 54 462 53 602 52 947
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.0 -9.5 -9.4 -9.7 -14.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.4 5.4 1.5 1.5 4.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.0 16.3 15.7 15.9 20.5
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.0 18.1 17.1 17.7 22.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.0 14.7 14.4 14.3 18.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 31 232 31 771 31 476 31 982 30 489
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 504 9 133 10 145 11 106 12 037
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 74.1 76.8 75.6 73.0 74.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 63.6 68.1 67.7 66.5 65.2
Коефициент на безработица (%) 14.2 11.3 10.3 8.8 11.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 486 6 555 5 671 5 286 5 641
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 23.2 23.8 22.5 23.5 23.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.9 60.7 62.3 62.2 62.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.9 15.5 15.3 14.3 14.0
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 8 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 018 1 025 1 027 1 054 1 060
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.4 31.0 29.9 31.1 30.5
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 61 61 62 61 58
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 10 396 10 358 9 951 9 510 9 205
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 92.5 90.5 87.5 87.2 84.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 83 761.4 82 919.7 90 632.8 91 260.0 58 046.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 383 865 163 755 183 232 266 158 223 862
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 684 957 1 827 636 1 929 149 2 005 201 1 932 403
Произведена продукция (хил. лв.) 1 370 223 1 512 123 1 572 212 1 629 600 1 594 457
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 460 344 555 099 578 879 623 161 669 143
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.2 91.8 91.9 92.2 92.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.7 6.7 6.3 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) - - - - -
Дължина на второкласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на третокласните пътища (км) 429 429 429 429 429
Дължина на железопътните линии (км) - - - - -
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 1 292 .. .. .. 708
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 86 .. 263 218 214
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 59.9 56.5 73.0 82.4 73.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 50.8 52.0 63.0 68.1 64.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 36 120 36 131 36 132 36 148 36 172
Жилища (брой) 65 988 66 001 66 010 66 036 66 103
Туризъм Места за настаняване (брой) 295 305 330 339 324
Реализирани нощувки (брой) 648 281 677 549 724 056 802 026 627 142

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022