Област Благоевград


 
област: БЛАГОЕВГРАД (BLG)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 312 831 310 321 307 882 305 123 302 694
Население към 31.12. - мъже (брой) 152 762 151 342 150 007 148 542 147 231
Население към 31.12. - жени (брой) 160 069 158 979 157 875 156 581 155 463
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.5 -3.5 -4.6 -4.5 -4.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.3 7.1 3.7 4.5 2.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.0 12.6 13.3 13.2 13.3
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.4 13.9 14.6 14.9 14.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.6 11.4 12.0 11.7 12.2
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 89 286 89 355 89 746 88 781 89 026
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 181 7 658 8 297 9 024 9 810
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.8 69.8 72.6 74.6 78.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 63.4 64.0 69.2 71.0 75.2
Коефициент на безработица (%) 10.3 8.3 4.6 4.7 4.1
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 20 895 16 535 16 228 15 220 14 125
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.5 19.4 19.9 20.7 21.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.7 58.8 60.5 60.1 58.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 22.8 21.9 19.6 19.2 19.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 12 11 11 11
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 608 1 604 1 603 1 650 1 694
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 31.5 30.3 30.7 29.9 29.8
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 128 127 124 124 122
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 34 879 35 249 34 940 34 573 34 199
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 88.2 88.8 89.2 88.9 88.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 446 364.4 482 986.7 474 396.6 499 326.7 526 749.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 560 486 427 467 487 138 539 533 532 945
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 6 410 596 6 554 553 7 379 929 7 592 886 7 936 405
Произведена продукция (хил. лв.) 4 805 617 4 876 689 5 579 173 5 620 867 5 639 462
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 373 276 1 476 922 1 555 133 1 670 126 1 739 882
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.3 93.7 93.5 93.6 93.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.6 5.3 5.5 5.5 5.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 19 19 19 43 49
Дължина на първокласните пътища (км) 74 75 75 75 75
Дължина на второкласните пътища (км) 152 152 152 152 152
Дължина на третокласните пътища (км) 432 434 434 438 440
Дължина на железопътните линии (км) 161 161 161 161 161
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 4 079 5 291 4 770 4 720 4 323
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 613 676 688 703 245
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 63.3 64.0 63.3 71.4 71.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 55.6 57.0 61.3 61.2 65.2
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 79 214 79 237 79 255 79 265 79 396
Жилища (брой) 140 431 140 474 140 506 140 519 140 983
Туризъм Места за настаняване (брой) 299 289 266 250 242
Реализирани нощувки (брой) 1 203 329 1 353 443 1 379 465 1 437 615 1 445 379

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021
 • сряда, 5 май 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

  Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 308 412 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 81 212 души.

 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

Страници