Премини към основното съдържание

Област Благоевград

 
област: БЛАГОЕВГРАД (BLG)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 305 123 302 694 301 138 298 251 288 161
Население към 31.12. - мъже (брой) 148 542 147 231 146 369 144 852 139 761
Население към 31.12. - жени (брой) 156 581 155 463 154 769 153 399 148 400
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.5 -4.1 -7.6 -10.6 -7.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.5 2.9 3.0 1.5 2.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.2 13.3 16.4 19.3 15.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.9 14.5 18.0 21.6 17.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.7 12.2 14.9 17.2 14.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 88 781 89 026 83 237 84 789 86 341
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 024 9 810 10 881 12 226 13 833
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 74.6 78.5 77.1 75.3 74.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 71.0 75.2 71.5 69.1 70.1
Коефициент на безработица (%) 4.7 4.1 7.2 8.0 5.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 15 220 14 125 16 260 12 293 12 275
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.7 21.8 21.1 21.0 20.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 60.1 58.3 61.0 60.2 61.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.2 19.9 17.9 18.8 18.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 11 11 11 11 11
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 650 1 694 1 838 1 720 1 692
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.9 29.8 30.0 30.1 31.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 124 122 120 119 118
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 34 573 34 199 34 099 34 289 34 443
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 88.9 88.3 89.4 89.6 92.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 499 326.7 526 749.4 517 670.9 507 343.9 502 812.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 539 533 532 945 454 383 538 002 701 145
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 7 592 886 7 936 405 7 666 469 9 250 623 11 581 444
Произведена продукция (хил. лв.) 5 620 867 5 639 462 5 194 787 5 748 357 7 423 170
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 670 126 1 739 882 1 772 872 1 606 555 2 002 569
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.6 93.4 93.8 93.5 93.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.5 5.6 5.4 5.6 5.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.8 0.9 0.7 0.8 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 43 49 49 49 52
Дължина на първокласните пътища (км) 75 75 75 75 73
Дължина на второкласните пътища (км) 152 152 152 152 152
Дължина на третокласните пътища (км) 438 440 440 440 442
Дължина на железопътните линии (км) 161 161 161 161 161
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 4 720 4 323 6 135 3 879 4 369
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 703 245 388 335 386
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 71.4 71.1 75.8 80.6 84.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 61.2 65.2 71.9 74.3 77.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 79 265 79 396 79 548 79 741 85 939
Жилища (брой) 140 519 140 983 141 524 142 536 163 648
Туризъм Места за настаняване (брой) 250 242 228 200 269
Реализирани нощувки (брой) 1 437 615 1 445 379 892 107 913 295 1 387 710

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023