Премини към основното съдържание

Област Благоевград

 
област: БЛАГОЕВГРАД (BLG)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 310 321 307 882 305 123 302 694 301 138
Население към 31.12. - мъже (брой) 151 342 150 007 148 542 147 231 146 369
Население към 31.12. - жени (брой) 158 979 157 875 156 581 155 463 154 769
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.5 -4.6 -4.5 -4.1 -7.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.1 3.7 4.5 2.9 3.0
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.6 13.3 13.2 13.3 16.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.9 14.6 14.9 14.5 18.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.4 12.0 11.7 12.2 14.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 89 355 89 746 88 781 89 026 83 237
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 658 8 297 9 024 9 810 10 881
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.8 72.6 74.6 78.5 77.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 64.0 69.2 71.0 75.2 71.5
Коефициент на безработица (%) 8.3 4.6 4.7 4.1 7.2
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 16 535 16 228 15 220 14 125 16 260
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.4 19.9 20.7 21.8 21.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 58.8 60.5 60.1 58.3 61.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 21.9 19.6 19.2 19.9 17.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 12 11 11 11 11
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 604 1 603 1 650 1 694 1 838
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.3 30.7 29.9 29.8 30.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 127 124 124 122 120
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 35 249 34 940 34 573 34 199 34 099
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 88.8 89.2 88.9 88.3 89.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 482 986.7 474 396.6 499 326.7 526 749.4 517 670.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 427 467 487 138 539 533 532 945 454 383
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 6 554 553 7 379 929 7 592 886 7 936 405 7 666 469
Произведена продукция (хил. лв.) 4 876 689 5 579 173 5 620 867 5 639 462 5 194 787
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 476 922 1 555 133 1 670 126 1 739 882 1 772 872
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.7 93.5 93.6 93.4 93.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.3 5.5 5.5 5.6 5.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.9 0.9 0.8 0.9 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 19 19 43 49 49
Дължина на първокласните пътища (км) 75 75 75 75 75
Дължина на второкласните пътища (км) 152 152 152 152 152
Дължина на третокласните пътища (км) 434 434 438 440 440
Дължина на железопътните линии (км) 161 161 161 161 161
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 5 291 4 770 4 720 4 323 6 135
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 676 688 703 245 388
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 64.0 63.3 71.4 71.1 75.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 57.0 61.3 61.2 65.2 71.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 79 237 79 255 79 265 79 396 79 548
Жилища (брой) 140 474 140 506 140 519 140 983 141 524
Туризъм Места за настаняване (брой) 289 266 250 242 228
Реализирани нощувки (брой) 1 353 443 1 379 465 1 437 615 1 445 379 892 107

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022