Област Благоевград


 
област: БЛАГОЕВГРАД (BLG)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 318 110 315 577 312 831 310 321 307 882
Население към 31.12. - мъже (брой) 155 880 154 280 152 762 151 342 150 007
Население към 31.12. - жени (брой) 162 230 161 297 160 069 158 979 157 875
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.7 -3.6 -3.5 -3.5 -4.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.6 6.4 5.3 7.1 3.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.7 12.9 13.0 12.6 13.3
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.8 14.3 14.4 13.9 14.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 10.7 11.4 11.6 11.4 12.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 88 589 89 016 89 286 89 355 89 746
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 566 6 818 7 181 7 658 8 297
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 73.2 73.0 70.8 69.8 72.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 63.3 62.6 63.4 64.0 69.2
Коефициент на безработица (%) 13.5 14.1 10.3 8.3 4.6
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 22 690 21 523 20 895 16 535 16 228
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.0 19.6 19.5 19.4 19.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 60.0 56.6 57.7 58.8 60.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 22.0 23.8 22.8 21.9 19.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 12 13 13 12 11
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 459 1 617 1 608 1 604 1 603
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 28.8 29.8 31.5 30.3 30.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 130 130 128 127 124
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 34 916 34 890 34 879 35 249 34 940
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 87.8 89.3 88.2 88.8 89.2
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 353 627.1 384 666.4 446 364.4 482 986.7 474 396.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 425 974 495 204 560 486 427 467 487 138
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 5 294 646 5 642 119 6 410 596 6 554 553 7 379 929
Произведена продукция (хил. лв.) *** 3 961 516 4 206 879 4 805 617 4 876 689 5 579 173
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 1 123 652 1 135 734 1 373 276 1 476 922 1 555 133
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.9 93.4 93.3 93.7 93.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.8 5.4 5.6 5.3 5.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - 19 19 19
Дължина на първокласните пътища (км) 87 87 74 75 75
Дължина на второкласните пътища (км) 153 153 152 152 152
Дължина на третокласните пътища (км) 426 426 432 434 434
Дължина на железопътните линии (км) 162 162 161 161 161
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 3 045 3 421 4 079 5 291 4 770
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 628 587 613 676 688
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 60.5 61.9 63.3 64.0 63.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 51.1 54.3 55.6 57.0 61.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 79 152 79 172 79 214 79 237 79 255
Жилища (брой) 140 109 140 231 140 431 140 474 140 506
Туризъм Места за настаняване (брой) 255 287 299 289 266
Реализирани нощувки (брой) 1 092 589 1 163 068 1 203 329 1 353 443 1 379 465

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".