Област Разград


 
област: РАЗГРАД (RAZ)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 119 048 117 241 115 402 113 714 112 229
Население към 31.12. - мъже (брой) 58 268 57 329 56 367 55 437 54 714
Население към 31.12. - жени (брой) 60 780 59 912 59 035 58 277 57 515
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.6 -8.3 -8.2 -9.3 -8.7
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.6 8.3 2.1 4.5 10.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.3 16.4 16.2 17.0 17.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.3 17.8 17.6 18.5 18.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.4 15.1 14.8 15.6 15.8
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 26 490 26 055 26 243 26 483 25 914
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 351 8 702 9 694 10 453 11 569
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.2 65.6 65.5 66.2 63.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.8 55.6 56.0 58.8 56.2
Коефициент на безработица (%) 17.7 15.0 14.3 11.2 11.2
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 966 8 479 6 681 5 985 5 395
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.2 18.7 18.4 17.5 20
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 42.9 44.6 45.3 43.7 43.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 40.9 36.7 36.3 38.8 36.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 3 3 3
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 535 548 553 553 559
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 26.0 26.2 26.3 28.1 29.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 61 61 61 59 59
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 13 641 13 219 13 126 12 221 11 898
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 91.4 83.7 82.1 81.6 82.2
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 114 509.4 104 855.0 131 299.9 152 460.1 175 489.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 181 940 216 882 170 940 183 986 199 728
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 993 796 2 086 472 2 357 202 2 620 082 2 687 988
Произведена продукция (хил. лв.) 1 389 035 1 453 226 1 700 221 1 946 535 1 746 254
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 470 241 470 951 509 393 565 376 584 697
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.8 91.3 91.4 91.4 91.7
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.8 7.2 7.3 7.2 7.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.3 1.1 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 56 56 56 56 56
Дължина на второкласните пътища (км) 162 162 162 162 162
Дължина на третокласните пътища (км) 288 288 288 288 288
Дължина на железопътните линии (км) 92 92 92 92 92
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. .. .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 26 21 .. 24 33
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 64.6 58.1 64.3 57.6 63.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 65.2 56.4 53.8 58.7 49.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 42 787 42 773 42 771 42 778 42 789
Жилища (брой) 59 615 59 611 59 609 59 625 59 643
Туризъм Места за настаняване (брой) 16 16 16 17 16
Реализирани нощувки (брой) 34 822 40 364 41 863 44 325 48 029

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници