Област Пазарджик


 
област: ПАЗАРДЖИК (PAZ)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 266 549 263 630 260 814 257 965 255 479
Население към 31.12. - мъже (брой) 130 829 129 319 127 882 126 454 125 103
Население към 31.12. - жени (брой) 135 720 134 311 132 932 131 511 130 376
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.3 -6.1 -5.8 -7.0 -5.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.1 11.8 9.2 11.1 9.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.0 15.4 15.0 16.0 15.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.0 16.2 15.9 16.5 16.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.0 14.6 14.1 15.5 14.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 60 089 61 129 61 849 61 829 62 549
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 650 8 006 8 721 9 468 10 513
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.6 65.3 65.3 69.0 67.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.6 59.7 60.2 64.6 63.8
Коефициент на безработица (%) 10.4 8.6 7.6 6.4 4.6
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 17 331 16 453 13 191 11 888 10 500
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15.3 16.8 18.8 19.1 17.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.8 56.6 55.5 58.0 59.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 26.9 26.6 25.7 22.9 23.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 901 1 886 2 180 2 158 2 131
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.2 31.2 34.9 36.3 35.5
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 117 117 116 113 111
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 29 389 28 408 27 766 27 151 26 158
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 77.4 74.8 73.8 70.6 70.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 472 034.6 486 356.6 480 424.8 505 855.8 516 146.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 405 163 434 903 372 040 428 992 571 407
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 895 771 4 057 780 4 130 649 4 458 684 4 855 565
Произведена продукция (хил. лв.) 2 929 848 3 072 041 3 135 109 3 411 366 3 769 278
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 964 628 1 032 204 1 040 598 1 191 711 1 257 829
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.3 92.1 92.4 92.4 92.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.3 6.6 6.3 6.2 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 51 51 51 51 51
Дължина на първокласните пътища (км) 59 59 59 59 59
Дължина на второкласните пътища (км) 202 202 202 202 202
Дължина на третокласните пътища (км) 427 427 415 415 411
Дължина на железопътните линии (км) 186 186 186 185 185
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 8 871 17 053 14 573 17 875 13 450
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 124 322 464 401 468
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 52.8 50.6 60.7 67.8 67.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 44.8 39.8 49.2 53.6 48.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 86 869 86 949 87 018 87 090 87 190
Жилища (брой) 126 806 127 026 127 315 127 614 127 846
Туризъм Места за настаняване (брой) 61 55 60 61 61
Реализирани нощувки (брой) 451 009 511 731 604 884 623 022 623 975

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници