Премини към основното съдържание

Област Пазарджик

 
област: ПАЗАРДЖИК (PAZ)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 255 479 252 776 251 300 247 360 226 209
Население към 31.12. - мъже (брой) 125 103 123 715 122 821 120 697 109 829
Население към 31.12. - жени (брой) 130 376 129 061 128 479 126 663 116 380
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.6 -6.7 -10.7 -14.0 -10.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.1 9.1 5.7 4.9 6.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.0 15.8 19.1 22.3 19.3
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.1 16.8 20.9 24.2 21.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.0 14.8 17.3 20.4 17.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 62 549 62 826 59 633 60 246 60 242
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 513 11 675 13 090 14 842 16 407
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.0 72.9 71.1 70.3 72.8
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 63.8 69.1 67.4 64.9 68.9
Коефициент на безработица (%) 4.6 5.1 5.0 7.5 5.2
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 500 9 342 10 158 7 654 7 535
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.8 17.5 15.6 15.2 14.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 59.0 59.8 60.2 57.6 60.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 23.2 22.8 24.2 27.2 25.7
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 12 12 12 12
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 131 2 065 2 011 2 065 2 065
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 35.5 36.7 35.8 36.8 40.5
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 111 111 110 110 110
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 26 158 25 662 25 383 25 693 25 361
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 70.4 71.2 71.4 72.3 84.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 516 146.3 476 318.1 431 025.2 450 608.3 680 014.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 571 407 568 496 480 301 591 526 740 544
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 4 855 565 5 378 669 5 670 776 6 806 316 7 863 492
Произведена продукция (хил. лв.) 3 769 278 4 162 006 4 273 684 5 078 179 6 025 209
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 257 829 1 367 837 1 600 903 1 557 704 1 642 465
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.5 92.7 92.9 92.5 93.0
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 6.0 5.8 6.2 5.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 51 51 51 51 51
Дължина на първокласните пътища (км) 59 59 59 59 59
Дължина на второкласните пътища (км) 202 202 203 203 203
Дължина на третокласните пътища (км) 411 411 440 440 440
Дължина на железопътните линии (км) 185 185 185 185 185
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 13 450 15 916 14 698 15 774 20 565
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 468 489 475 488 494
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 67.8 68.3 81.7 85.1 85.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 48.7 39.5 55.9 52.1 64.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 87 190 87 303 87 410 87 510 89 342
Жилища (брой) 127 846 128 140 128 568 128 978 134 389
Туризъм Места за настаняване (брой) 61 60 59 58 130
Реализирани нощувки (брой) 623 975 622 391 389 699 506 697 846 953

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023