Област Пазарджик


 
област: ПАЗАРДЖИК (PAZ)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 269 287 266 549 263 630 260 814 257 965
Население към 31.12. - мъже (брой) 132 375 130 829 129 319 127 882 126 454
Население към 31.12. - жени (брой) 136 912 135 720 134 311 132 932 131 511
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.2 -5.3 -6.1 -5.8 -7.0
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 11.1 8.1 11.8 9.2 11.1
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.9 15.0 15.4 15.0 16.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.2 16.0 16.2 15.9 16.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.7 14.0 14.6 14.1 15.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 59 845 60 089 61 129 61 849 61 829
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 264 7 650 8 006 8 721 9 468
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.5 66.6 65.3 65.3 69.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 56.0 59.6 59.7 60.2 64.6
Коефициент на безработица (%) 13.0 10.4 8.6 7.6 6.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 19 317 17 331 16 453 13 191 11 888
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.6 15.3 16.8 18.8 19.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.3 57.8 56.6 55.5 58.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 26.1 26.9 26.6 25.7 22.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2 026 1 901 1 886 2 180 2 158
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 31.6 30.2 31.2 34.9 36.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 118 117 117 116 113
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 29 509 29 389 28 408 27 766 27 151
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 76.8 77.4 74.8 73.8 70.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 460 436.5 472 034.6 486 356.6 480 424.8 505 855.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 332 024 405 163 434 903 372 040 428 992
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 3 745 071 3 895 771 4 057 780 4 130 649 4 458 684
Произведена продукция (хил. лв.) *** 2 826 713 2 929 848 3 072 041 3 135 109 3 411 366
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 966 668 964 628 1 032 204 1 040 598 1 191 711
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.2 92.3 92.1 92.4 92.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.3 6.6 6.3 6.2
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 51 51 51 51 51
Дължина на първокласните пътища (км) 59 59 59 59 59
Дължина на второкласните пътища (км) 202 202 202 202 202
Дължина на третокласните пътища (км) 427 427 427 415 415
Дължина на железопътните линии (км) 186 186 186 186 185
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 3 580 8 871 17 053 14 573 17 875
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 143 124 322 464 401
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 36.1 52.8 50.6 60.7 67.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 27.3 44.8 39.8 49.2 53.6
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 86 811 86 869 86 949 87 018 87 090
Жилища (брой) 126 634 126 806 127 026 127 315 127 614
Туризъм Места за настаняване (брой) 57 61 55 60 61
Реализирани нощувки (брой) 435 022 451 009 511 731 604 884 623 022

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".