Област София


 
област: СОФИЯ (SFO)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 237 080 234 185 231 563 229 041 226 671
Население към 31.12. - мъже (брой) 116 710 115 281 113 849 112 497 111 249
Население към 31.12. - жени (брой) 120 370 118 904 117 714 116 544 115 422
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.7 -9.4 -9.9 -9.8 -9.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.2 8.8 5.6 6.0 4.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.9 18.1 18.4 18.4 18.3
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.0 19.1 19.8 19.8 19.9
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.7 17.2 17.1 17.1 16.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 59 397 60 808 62 300 64 083 63 330
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 507 11 230 12 149 13 425 14 586
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 65.5 62.2 68.2 73.8 78.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.2 57.9 66.4 73.3 77.7
Коефициент на безработица (%) 9.4 6.8 (2.6) (0.7) (0.4)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 722 9 691 8 011 6 496 6 387
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.8 13.8 13.1 13.6 12.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 61.3 62.2 67.0 74.1 77.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 21.9 24 19.9 12.3 10.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 14 14 14 14 14
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 638 1 670 1 717 1 703 1 707
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 36.7 38.3 39.7 39.3 40.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 103 102 99 97 97
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 24 693 24 787 24 491 24 134 23 920
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 83.4 81.0 83.0 84.2 85.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 274 063.4 1 313 942.5 1 464 101.1 1 389 012.0 1 527 868.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 720 812 648 398 628 083 719 109 651 963
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 10 168 958 9 409 038 11 846 251 12 495 602 13 012 350
Произведена продукция (хил. лв.) 8 861 929 8 122 435 10 582 508 11 015 031 10 999 700
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 742 961 1 922 652 2 423 328 2 309 193 2 447 704
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.3 92.3 92.4 92.5 92.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 137 145 138 138 137
Дължина на първокласните пътища (км) 357 373 317 317 318
Дължина на второкласните пътища (км) 346 346 351 351 351
Дължина на третокласните пътища (км) 666 681 702 706 702
Дължина на железопътните линии (км) 295 295 295 295 295
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 16 100 9 668 9 429 9 028 7 528
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 343 425 369 447 309
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 75.3 47.5 52.3 51.3 67.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 50.4 43.5 46.8 44 62.6
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 146 066 146 237 146 441 146 621 146 887
Жилища (брой) 178 021 178 249 178 503 178 703 179 024
Туризъм Места за настаняване (брой) 95 125 121 118 116
Реализирани нощувки (брой) 595 811 712 582 742 508 806 898 798 416

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021
 • сряда, 5 май 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

  Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 308 412 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 81 212 души.

 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

Страници