Област Кърджали


 
област: КЪРДЖАЛИ (KRZ)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 152 053 151 319 150 837 151 113 152 873
Население към 31.12. - мъже (брой) 75 684 75 288 75 034 74 958 75 525
Население към 31.12. - жени (брой) 76 369 76 031 75 803 76 155 77 348
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.6 -3.4 -3.3 -3.9 -3.7
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.3 7.2 5.7 5.8 2.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.0 12.6 12.6 13.0 12.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.0 13.3 13.9 13.5 14.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 10.9 11.9 11.3 12.5 11.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 29 458 30 498 30 599 739 542 31 313
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 222 7 648 8 335 9 285 10 419
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.3 60.3 61.0 61.5 60.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.1 58.8 60.0 60.5 58.6
Коефициент на безработица (%) (4.9) (2.3) (1.7) (1.6) (3.3)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 051 8 360 7 012 6 594 5 745
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.8 17.2 15 13.8 16.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 42.7 47.7 54.7 53.1 47.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 37.5 35.1 30.3 33.1 35.7
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 6 6
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 918 918 825 826 826
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 28.0 26.9 27.4 26.4 25.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 78 77 75 73 72
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 15 993 15 754 15 681 15 862 15 085
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 80.5 77.7 74.6 73.7 69.8
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 143 950.7 176 317.0 153 123.8 256 162.3 291 633.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 187 602 201 181 141 206 148 535 200 740
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 196 505 1 343 308 1 347 027 1 730 611 1 986 421
Произведена продукция (хил. лв.) 900 476 1 006 742 1 021 338 1 160 505 1 380 140
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 328 806 399 311 423 113 446 962 540 412
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.2 92.1 92.6 92.0 92.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 6.2 5.7 6.3 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 73 73 73 73 73
Дължина на второкласните пътища (км) 81 81 81 81 81
Дължина на третокласните пътища (км) 503 504 503 503 495
Дължина на железопътните линии (км) 67 67 67 67 67
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. 3 168 .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой .. 3 24 .. 27
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 39.9 51.2 57.1 67.3 84.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 35.7 47.7 42.3 64.9 67.4
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 49 238 49 273 49 322 49 366 49 464
Жилища (брой) 75 339 75 586 75 899 76 266 76 847
Туризъм Места за настаняване (брой) 36 35 36 34 38
Реализирани нощувки (брой) 87 719 74 029 82 897 76 071 76 478

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници