Премини към основното съдържание

Област Кърджали

 
област: КЪРДЖАЛИ (KRZ)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 152 873 158 204 160 781 161 024 142 508
Население към 31.12. - мъже (брой) 75 525 78 102 79 430 79 623 69 961
Население към 31.12. - жени (брой) 77 348 80 102 81 351 81 401 72 547
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.7 -3.6 -7.1 -11.1 -9.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 2.9 7.1 6.0 6.8 0.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.8 12.6 14.4 17.5 17.2
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.0 13.6 15.8 18.6 19.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.6 11.6 12.9 16.5 15.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 31 313 31 428 30 245 31 167 31 423
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 419 11 356 12 705 14 508 15 693
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 60.7 65.1 62.8 69.0 70.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.6 63.7 61.9 67.9 69.7
Коефициент на безработица (%) (3.3) (2.0) (1.4) (1.6) (1.0)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 745 5 537 4 853 4 535 4 735
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.8 18.6 17.6 24.2 24.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 47.5 47.7 48.1 49.1 54.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 35.7 33.7 34.3 26.6 21.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 6 6
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 826 826 826 826 786
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 25.9 24.8 24.3 23.4 26.2
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 72 72 72 72 72
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 15 085 14 525 13 766 13 898 13 734
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 69.8 65.7 61.1 58.7 83.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 291 633.2 321 008.2 256 413.9 413 064.5 418 174.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 200 740 615 854 217 412 233 215 250 873
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 986 421 2 024 710 2 228 378 2 547 024 2 919 524
Произведена продукция (хил. лв.) 1 380 140 1 627 734 1 799 260 2 027 500 2 193 769
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 540 412 663 762 890 215 948 536 915 052
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.2 91.9 92.6 92.4 94.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 6.5 5.9 6.1 4.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.5 1.4 1.3 1.3 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 73 73 73 73 73
Дължина на второкласните пътища (км) 81 81 81 81 81
Дължина на третокласните пътища (км) 495 495 495 495 495
Дължина на железопътните линии (км) 67 67 67 67 67
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. 2 757 .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 27 56 43 40 68
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 84.4 67.5 77.3 85.6 86.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 67.4 57.5 62.2 77.2 82.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 49 464 49 552 49 601 49 652 49 686
Жилища (брой) 76 847 77 345 77 688 78 118 82 535
Туризъм Места за настаняване (брой) 38 39 52 68 80
Реализирани нощувки (брой) 76 478 71 183 72 726 134 749 123 110

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023