Премини към основното съдържание

Област Кърджали

 
област: КЪРДЖАЛИ (KRZ)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 150 837 151 113 152 873 158 204 160 781
Население към 31.12. - мъже (брой) 75 034 74 958 75 525 78 102 79 430
Население към 31.12. - жени (брой) 75 803 76 155 77 348 80 102 81 351
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -3.3 -3.9 -3.7 -3.6 -7.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.7 5.8 2.9 7.1 6.0
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.6 13.0 12.8 12.6 14.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.9 13.5 14.0 13.6 15.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 11.3 12.5 11.6 11.6 12.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 30 599 30 749 31 313 31 428 30 245
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 335 9 285 10 419 11 356 12 705
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.0 61.5 60.7 65.1 62.8
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 60.0 60.5 58.6 63.7 61.9
Коефициент на безработица (%) (1.7) (1.6) (3.3) (2.0) (1.4)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 012 6 594 5 745 5 537 4 853
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15 13.8 16.8 18.6 17.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 54.7 53.1 47.5 47.7 48.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 30.3 33.1 35.7 33.7 34.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 6 6 6 6 6
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 825 826 826 826 826
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 27.4 26.4 25.9 24.8 24.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 75 73 72 72 72
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 15 681 15 862 15 085 14 525 13 766
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 74.6 73.7 69.8 65.7 61.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 153 123.8 256 162.3 291 633.2 321 008.2 256 413.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 141 206 148 535 200 740 615 854 217 412
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 347 027 1 730 611 1 986 421 2 024 710 2 228 378
Произведена продукция (хил. лв.) 1 021 338 1 160 505 1 380 140 1 627 734 1 799 260
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 423 113 446 962 540 412 663 762 890 215
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.6 92.0 92.2 91.9 92.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.7 6.3 6.1 6.5 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 73 73 73 73 73
Дължина на второкласните пътища (км) 81 81 81 81 81
Дължина на третокласните пътища (км) 503 503 495 495 495
Дължина на железопътните линии (км) 67 67 67 67 67
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 3 168 .. .. .. 2 757
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 24 .. 27 56 43
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 57.1 67.3 84.4 67.5 77.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 42.3 64.9 67.4 57.5 62.2
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 49 322 49 366 49 464 49 552 49 601
Жилища (брой) 75 899 76 266 76 847 77 345 77 688
Туризъм Места за настаняване (брой) 36 34 38 39 52
Реализирани нощувки (брой) 82 897 76 071 76 478 71 183 72 726

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022