Област Враца


 
област: ВРАЦА (VRC)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 175 169 172 007 168 727 165 645 162 549
Население към 31.12. - мъже (брой) 86 226 84 688 83 036 81 459 79 894
Население към 31.12. - жени (брой) 88 943 87 319 85 691 84 186 82 655
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.8 -11.3 -10.3 -12.2 -11.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.7 6.4 4.8 9.8 7.3
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.3 19.4 18.8 20.1 19.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.7 20.8 19.8 20.7 20.6
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.1 18.2 17.9 19.5 19.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 38 608 37 200 36 089 38 618 38 126
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 861 10 332 10 988 11 460 12 489
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 64.4 61.0 57.9 62.3 60.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.9 50.3 50.0 55.3 54.5
Коефициент на безработица (%) 18.1 17.7 13.6 11.2 9.9
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 554 14 780 11 807 10 498 9 061
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.1 21.1 19.2 19.9 21.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.5 56.7 56.9 56.6 57.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 20.4 22.2 23.9 23.5 20.8
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 12
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 352 1 375 1 332 1 283 1 181
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 38.2 39.0 38.2 40.0 36.6
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 74 74 74 70 69
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 19 183 18 831 18 613 18 083 17 264
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 90.7 87.9 86.4 86.9 86.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 138 052.7 85 676.3 76 902.5 108 893.3 106 294.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 380 498 320 229 301 805 248 733 273 399
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 446 309 2 476 244 2 543 542 2 780 190 3 037 657
Произведена продукция (хил. лв.) 2 059 271 2 073 569 2 087 206 2 277 377 2 525 992
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 929 332 940 931 952 814 1 107 562 1 271 561
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.4 92.4 92.6 92.4 92.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 6.1 5.9 6.1 6.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 65 65 65 65 65
Дължина на второкласните пътища (км) 231 231 231 231 231
Дължина на третокласните пътища (км) 348 348 355 355 353
Дължина на железопътните линии (км) 112 112 112 112 112
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 743 3 795 1 976 2 426 2 833
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 59 187 181 160 196
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 38.5 31.1 70.8 64 65.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 39.9 26.4 56.1 62.9 62.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 85 029 84 996 84 992 84 982 84 993
Жилища (брой) 110 502 110 490 110 585 110 597 110 665
Туризъм Места за настаняване (брой) 30 29 28 27 27
Реализирани нощувки (брой) 80 576 77 157 95 703 92 402 79 790

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници