Област Враца


 
област: ВРАЦА (VRC)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 178 395 175 169 172 007 168 727 165 645
Население към 31.12. - мъже (брой) 87 803 86 226 84 688 83 036 81 459
Население към 31.12. - жени (брой) 90 592 88 943 87 319 85 691 84 186
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.1 -10.8 -11.3 -10.3 -12.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.8 8.7 6.4 4.8 9.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 19.3 19.4 18.8 20.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.7 20.7 20.8 19.8 20.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.1 18.1 18.2 17.9 19.5
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 40 214 38 608 37 200 36 089 38 618
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 383 9 861 10 332 10 988 11 460
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.3 64.4 61.0 57.9 62.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.1 52.9 50.3 50.0 55.3
Коефициент на безработица (%) 14.9 18.1 17.7 13.6 11.2
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 16 028 12 554 14 780 11 807 10 498
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.4 22.1 21.1 19.2 19.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 61.6 57.5 56.7 56.9 56.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 17.9 20.4 22.2 23.9 23.5
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 13 13
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 340 1 352 1 375 1 332 1 283
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 37.7 38.2 39.0 38.2 40.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 74 74 74 74 70
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 19 674 19 183 18 831 18 613 18 083
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 91.6 90.7 87.9 86.4 86.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 157 668.4 138 052.7 85 676.3 76 902.5 108 893.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 292 518 380 498 320 229 301 805 248 733
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 2 331 128 2 446 309 2 476 244 2 543 542 2 780 190
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 905 693 2 059 271 2 073 569 2 087 206 2 277 377
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 825 445 929 332 940 931 952 814 1 107 562
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.2 92.4 92.4 92.6 92.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.3 6.1 6.1 5.9 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 59 65 65 65 65
Дължина на второкласните пътища (км) 231 231 231 231 231
Дължина на третокласните пътища (км) 347 348 348 355 355
Дължина на железопътните линии (км) 112 112 112 112 112
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) .. 743 3 795 1 976 2 426
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. 59 187 181 160
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 48.2 38.5 31.1 70.8 64.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 49.8 39.9 26.4 56.1 62.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 85 027 85 029 84 996 84 992 84 982
Жилища (брой) 110 445 110 502 110 490 110 585 110 597
Туризъм Места за настаняване (брой) 29 30 29 28 27
Реализирани нощувки (брой) 75 689 80 576 77 157 95 703 92 402

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".