Премини към основното съдържание

Област Враца

 
област: ВРАЦА (VRC)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 172 007 168 727 165 645 162 549 159 470
Население към 31.12. - мъже (брой) 84 688 83 036 81 459 79 894 78 234
Население към 31.12. - жени (брой) 87 319 85 691 84 186 82 655 81 236
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.3 -10.3 -12.2 -11.4 -11.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.4 4.8 9.8 7.3 4.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.4 18.8 20.1 19.8 19.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.8 19.8 20.7 20.6 21.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.2 17.9 19.5 19.0 18.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 37 200 36 089 38 618 38 126 38 130
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 332 10 988 11 460 12 489 13 874
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.0 57.9 62.3 60.7 64.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 50.3 50.0 55.3 54.5 59.8
Коефициент на безработица (%) 17.7 13.6 11.2 9.9 7.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 14 780 11 807 10 498 9 061 8 544
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 21.1 19.2 19.9 21.5 21.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.7 56.9 56.6 57.7 58.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 22.2 23.9 23.5 20.8 20.7
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 13 13 13 12 12
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 375 1 332 1 283 1 181 1 197
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 39.0 38.2 40.0 36.6 37.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 74 74 70 69 69
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 18 831 18 613 18 083 17 264 16 951
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 87.9 86.4 86.9 86.1 86.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 85 676.3 76 902.5 108 893.3 106 294.2 80 028.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 320 229 301 805 248 733 273 399 239 889
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 476 244 2 543 542 2 780 190 3 037 657 3 372 781
Произведена продукция (хил. лв.) 2 073 569 2 087 206 2 277 377 2 525 992 2 789 253
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 940 931 952 814 1 107 562 1 271 561 1 492 612
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.4 92.6 92.4 92.6 92.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.1 5.9 6.1 6.0 5.9
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 65 65 65 65 65
Дължина на второкласните пътища (км) 231 231 231 231 231
Дължина на третокласните пътища (км) 348 355 355 353 353
Дължина на железопътните линии (км) 112 112 112 112 112
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 3 795 1 976 2 426 2 833 3 824
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 187 181 160 196 225
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 31.1 70.8 64 65.5 71.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 26.4 56.1 62.9 62.3 62.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 84 996 84 992 84 982 84 993 84 990
Жилища (брой) 110 490 110 585 110 597 110 665 110 670
Туризъм Места за настаняване (брой) 29 28 27 27 27
Реализирани нощувки (брой) 77 157 95 703 92 402 79 790 74 869

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021