Област Русе


 
област: РУСЕ (RSE)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 229 784 227 685 225 674 223 489 221 336
Население към 31.12. - мъже (брой) 112 130 111 102 110 278 109 192 108 150
Население към 31.12. - жени (брой) 117 654 116 583 115 396 114 297 113 186
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.0 -8.5 -8.7 -8.6 -8.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.0 8.5 6.7 6.8 9.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.0 16.7 16.5 16.5 16.5
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.9 17.6 17.0 18.0 17.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.2 15.8 15.9 15.0 15.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 70 612 69 431 69 089 69 406 69 277
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 589 8 028 8 563 9 287 10 243
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.0 63.5 65.9 66.8 69.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 57.7 56.6 60.0 62.2 65.0
Коефициент на безработица (%) 12.5 10.8 9.0 6.9 5.8
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 10 995 11 350 8 730 6 933 6 563
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 23.6 23.6 24.4 26.8 27.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.3 56.8 58.9 56.1 55.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.1 19.6 16.7 17.1 16.8
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 9 9 9 9 9
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 632 1 638 1 808 1 733 1 727
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 33.4 32.8 34.8 35.9 37.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 72 72 71 72 70
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 22 204 22 005 21 648 21 652 21 449
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 86.6 85.9 81.4 79.1 76.2
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 372 823.2 385 754.8 337 023.4 367 854.6 374 814.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 440 017 466 452 500 056 403 313 357 136
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 6 238 659 6 487 687 7 033 605 7 615 365 8 597 716
Произведена продукция (хил. лв.) *** 3 612 812 3 971 031 4 345 609 4 574 346 4 977 239
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 1 174 945 1 284 947 1 429 347 1 487 911 1 531 926
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.2 91.6 91.7 91.6 91.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 7.0 6.6 6.7 6.8 6.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.6 1.6 1.4 1.5 1.4
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на второкласните пътища (км) 155 155 155 155 155
Дължина на третокласните пътища (км) 247 247 247 247 247
Дължина на железопътните линии (км) 155 155 155 155 155
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 5 647 6 090 16 267 16 123 13 818
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 539 927 998 977 1 010
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 57.6 60.2 60.9 72.5 73.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 54.5 60.1 62.6 65.4 66.6
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 64 755 64 810 64 853 64 869 64 914
Жилища (брой) 125 153 125 345 125 470 125 556 125 764
Туризъм Места за настаняване (брой) 44 42 47 44 43
Реализирани нощувки (брой) 147 300 133 966 146 030 145 759 143 433

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".