Премини към основното съдържание

Област Русе

 
област: РУСЕ (RSE)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 221 336 218 556 215 477 212 729 209 084
Население към 31.12. - мъже (брой) 108 150 106 679 105 026 103 521 101 745
Население към 31.12. - жени (брой) 113 186 111 877 110 451 109 208 107 339
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.9 -9.7 -10.2 -13.5 -17.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.5 5.9 6.0 2.0 5.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.5 17.4 17.1 20.5 24.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.3 18.9 18.3 22.7 26.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.7 16.0 15.9 18.4 23.8
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 69 277 68 303 66 908 62 815 63 365
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 243 11 185 12 329 13 591 15 443
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.0 71.4 71.9 73.3 74.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 65.0 67.7 69.6 71.4 71.4
Коефициент на безработица (%) 5.8 5.1 3.1 (2.6) 4.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 563 5 865 5 905 6 975 4 878
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 27.7 29.1 30.9 31.2 30.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 55.5 58.0 57.7 57.1 57.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 16.8 12.9 11.4 11.7 11.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 9 9 9 9 9
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 727 1 753 1 786 1 850 1 966
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 37.3 36.9 37.4 37.3 38.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 70 70 70 68 68
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 21 449 20 124 19 501 19 336 18 988
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 76.2 77.7 78.4 77.9 78.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 374 814.5 429 189.7 426 453.9 445 185.5 473 044.1
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 357 136 425 809 439 551 446 845 574 224
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 8 597 716 8 798 958 10 087 598 9 288 591 12 933 389
Произведена продукция (хил. лв.) 4 977 239 5 078 687 5 376 395 5 225 061 6 766 750
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 531 926 1 623 631 1 744 904 1 756 868 1 944 909
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.8 91.9 92.0 92.3 92.3
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.5 6.5 6.3 6.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на второкласните пътища (км) 155 155 155 155 155
Дължина на третокласните пътища (км) 247 247 244 244 244
Дължина на железопътните линии (км) 155 155 155 155 155
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 13 818 12 810 13 761 14 390 15 720
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 1 010 1 045 1 141 1 144 1 110
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 73 71.9 84.4 80.0 87.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 66.6 61.7 74.7 68.9 81.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 64 914 64 962 65 025 65 077 65 123
Жилища (брой) 125 764 125 915 126 184 126 599 126 782
Туризъм Места за настаняване (брой) 43 49 57 57 56
Реализирани нощувки (брой) 143 433 183 621 180 482 90 357 131 207

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022