Област Русе


 
област: РУСЕ (RSE)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 225 674 223 489 221 336 218 556 215 477
Население към 31.12. - мъже (брой) 110 278 109 192 108 150 106 679 105 026
Население към 31.12. - жени (брой) 115 396 114 297 113 186 111 877 110 451
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.7 -8.6 -8.9 -9.7 -10.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.7 6.8 9.5 5.9 6.0
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.5 16.5 16.5 17.4 17.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.0 18.0 17.3 18.9 18.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.9 15.0 15.7 16.0 15.9
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 69 089 69 406 69 277 68 303 66 908
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 563 9 287 10 243 11 185 12 329
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 65.9 66.8 69.0 71.4 71.9
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 60.0 62.2 65.0 67.7 69.6
Коефициент на безработица (%) 9.0 6.9 5.8 5.1 3.1
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 730 6 933 6 563 5 865 5 905
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 24.4 26.8 27.7 29.1 30.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 58.9 56.1 55.5 58.0 57.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 16.7 17.1 16.8 12.9 11.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 9 9 9 9 9
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 808 1 733 1 727 1 753 1 786
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 34.8 35.9 37.3 36.9 37.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 71 72 70 70 70
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 21 648 21 652 21 449 20 124 19 501
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 81.4 79.1 76.2 77.7 78.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 337 023.4 367 854.6 374 814.5 429 189.7 426 453.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 500 056 403 313 357 136 425 809 439 551
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 7 033 605 7 615 365 8 597 716 8 798 958 10 087 598
Произведена продукция (хил. лв.) 4 345 609 4 574 346 4 977 239 5 078 687 5 376 395
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 1 429 347 1 487 911 1 531 926 1 623 631 1 744 904
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.7 91.6 91.8 91.9 92.0
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.7 6.8 6.6 6.5 6.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 110 110 110 110 110
Дължина на второкласните пътища (км) 155 155 155 155 155
Дължина на третокласните пътища (км) 247 247 247 247 244
Дължина на железопътните линии (км) 155 155 155 155 155
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 16 267 16 123 13 818 12 810 13 761
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 998 977 1 010 1 045 1 141
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 60.9 72.5 73 71.9 84.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 62.6 65.4 66.6 61.7 74.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 64 853 64 869 64 914 64 962 65 025
Жилища (брой) 125 470 125 556 125 764 125 915 126 184
Туризъм Места за настаняване (брой) 47 44 43 49 57
Реализирани нощувки (брой) 146 030 145 759 143 433 183 621 180 482

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021
 • сряда, 5 май 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

  Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 308 412 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 81 212 души.

 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

Страници