Област Сливен


 
област: СЛИВЕН (SLV)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 192 644 191 185 189 788 188 433 186 495
Население към 31.12. - мъже (брой) 93 917 93 087 92 361 91 614 90 636
Население към 31.12. - жени (брой) 98 727 98 098 97 427 96 819 95 859
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.5 -2.7 -2.4 -2.8 -3.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 15.4 12.8 8.6 12.6 8.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.9 15.3 14.6 15.3 15.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.7 16.2 15.9 16.7 17.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.1 14.4 13.3 14.0 14.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 36 975 37 425 37 336 39 212 38 673
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 265 7 830 8 438 9 113 10 005
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 60.7 62.9 64.8 65.8 68.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.4 55.9 58.9 58.9 61.2
Коефициент на безработица (%) 13.6 10.9 9.0 10.4 9.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 13 978 12 890 10 450 8 907 7 550
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 22.5 21.8 21.4 21.2 21.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 47.4 49.4 49.3 49.6 45.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 30.1 28.8 29.3 29.2 33.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 8 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 022 1 025 1 021 1 064 1 064
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.8 29.8 32.5 30.5 30.2
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 74 74 73 69 69
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 23 115 22 937 22 777 22 172 21 532
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 70.4 68.2 65.8 63.6 64.8
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 92 702.1 90 251.5 124 198.5 139 288.5 161 504.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 222 619 228 991 203 392 200 523 216 381
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 401 964 2 552 424 2 642 652 2 904 786 3 056 056
Произведена продукция (хил. лв.) 1 705 471 1 800 110 1 864 397 2 059 655 2 201 288
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 577 421 590 521 676 726 741 772 755 460
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.6 92.6 92.8 92.6 92.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.2 6.2 6.1 6.3 6.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 44 44 44 44 44
Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
Дължина на второкласните пътища (км) 201 202 202 202 202
Дължина на третокласните пътища (км) 256 256 256 256 255
Дължина на железопътните линии (км) 129 129 129 134 134
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 506 4 323 3 497 .. 4 782
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой .. 183 177 222 313
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 55.4 44.6 54.1 58.5 75.2
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 47.8 34.2 30.2 51.6 64.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 58 822 58 879 58 936 59 005 59 065
Жилища (брой) 92 440 92 562 92 708 92 852 92 975
Туризъм Места за настаняване (брой) 82 82 69 65 67
Реализирани нощувки (брой) 104 897 100 965 84 259 88 978 86 777

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници