Област Сливен


 
област: СЛИВЕН (SLV)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 193 925 192 644 191 185 189 788 188 433
Население към 31.12. - мъже (брой) 94 574 93 917 93 087 92 361 91 614
Население към 31.12. - жени (брой) 99 351 98 727 98 098 97 427 96 819
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -2.2 -2.5 -2.7 -2.4 -2.8
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 12.8 15.4 12.8 8.6 12.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.3 14.9 15.3 14.6 15.3
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 15.7 16.2 15.9 16.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.1 14.1 14.4 13.3 14.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 36 868 36 975 37 425 37 336 39 212
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 999 7 265 7 830 8 438 9 113
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.7 60.7 62.9 64.8 65.8
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 51.8 52.4 55.9 58.9 58.9
Коефициент на безработица (%) 15.9 13.6 10.9 9.0 10.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 15 731 13 978 12 890 10 450 8 907
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.5 22.5 21.8 21.4 21.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 49.3 47.4 49.4 49.3 49.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 30.2 30.1 28.8 29.3 29.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 8 8 8 8 8
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 004 1 022 1 025 1 021 1 064
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 32.0 29.8 29.8 32.5 30.5
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 74 74 74 73 69
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 22 949 23 115 22 937 22 777 22 172
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 70.6 70.4 68.2 65.8 63.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 97 402.2 92 702.1 90 251.5 124 198.5 139 288.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 220 372 222 619 228 991 203 392 200 523
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 2 221 472 2 401 964 2 552 424 2 642 652 2 904 786
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 601 901 1 705 471 1 800 110 1 864 397 2 059 655
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 497 042 577 421 590 521 676 726 741 772
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.4 92.6 92.6 92.8 92.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.2 6.2 6.1 6.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 44 44 44 44 44
Дължина на първокласните пътища (км) 85 85 85 85 85
Дължина на второкласните пътища (км) 202 201 202 202 202
Дължина на третокласните пътища (км) 254 256 256 256 256
Дължина на железопътните линии (км) 129 129 129 129 134
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 217 506 4 323 3 497 ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 11 .. 183 177 222
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 41.1 55.4 44.6 54.1 58.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 44.7 47.8 34.2 30.2 51.6
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 58 768 58 822 58 879 58 936 59 005
Жилища (брой) 92 315 92 440 92 562 92 708 92 852
Туризъм Места за настаняване (брой) 83 82 82 69 65
Реализирани нощувки (брой) 112 701 104 897 100 965 84 259 88 978

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".