Премини към основното съдържание

Област Търговище

 
област: ТЪРГОВИЩЕ (TGV)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 111 597 110 914 110 027 108 117 96 201
Население към 31.12. - мъже (брой) 54 512 54 164 53 665 52 668 46 661
Население към 31.12. - жени (брой) 57 085 56 750 56 362 55 449 49 540
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.8 -8.9 -12.5 -16.7 -12.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.3 6.7 3.8 8.7 7.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.3 17.0 19.7 24.1 20.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.2 17.3 20.9 25.9 23.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.4 16.6 18.6 22.4 18.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 305 27 487 25 693 25 608 25 579
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 833 12 035 13 368 15 110 17 343
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.9 67.3 63.4 62.4 70.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 63.0 60.1 56.5 55.7 62.4
Коефициент на безработица (%) 11.1 10.5 10.5 10.4 11.1
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 293 5 592 4 990 3 686 3 895
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.8 16.8 15.8 17.1 21.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 49.6 47.1 45.9 50.6 49.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 33.7 36.0 38.3 32.2 29.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 624 618 625 625 625
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.7 29.4 28.5 28.9 31.5
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 50 50 50 50 50
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 029 10 587 10 397 10 325 10 120
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 67.8 68.1 66.7 67.4 85.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 280 506.0 304 916.8 273 659.2 293 350.3 342 347.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 231 162 247 005 167 751 195 774 254 069
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 625 354 2 803 073 2 890 529 3 613 288 4 794 629
Произведена продукция (хил. лв.) 1 731 739 1 826 701 1 812 283 2 214 260 2 935 825
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 596 755 603 333 665 292 679 568 863 783
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 90.8 90.8 91.5 91.5 93.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 7.7 7.6 7.2 7.2 5.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.3 1.1 1.1 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - 6
Дължина на първокласните пътища (км) 77 77 77 77 77
Дължина на второкласните пътища (км) 105 105 105 105 105
Дължина на третокласните пътища (км) 341 341 341 341 342
Дължина на железопътните линии (км) 72 72 72 72 72
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 201 224 249 .. 344
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 24 .. 12 .. 14
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 65.7 77.1 82.4 88.0 89.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 56.9 64.8 61.3 78.7 81.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 715 43 720 43 740 43 745 42 092
Жилища (брой) 65 747 65 927 66 105 66 283 65 565
Туризъм Места за настаняване (брой) 19 17 14 13 15
Реализирани нощувки (брой) 41 101 45 740 39 724 28 371 34 796

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023