Премини към основното съдържание

Област Търговище

 
област: ТЪРГОВИЩЕ (TGV)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 112 474 111 597 110 914 110 027 108 117
Население към 31.12. - мъже (брой) 54 942 54 512 54 164 53 665 52 668
Население към 31.12. - жени (брой) 57 532 57 085 56 750 56 362 55 449
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.0 -7.8 -8.9 -12.5 -16.7
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.5 6.3 6.7 3.8 8.7
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.3 16.3 17.0 19.7 24.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.7 17.2 17.3 20.9 25.9
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.0 15.4 16.6 18.6 22.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 466 28 305 27 487 25 693 25 608
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 754 10 833 12 035 13 368 15 110
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.0 70.9 67.3 63.4 62.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 60.4 63.0 60.1 56.5 55.7
Коефициент на безработица (%) 12.5 11.1 10.5 10.5 10.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 105 5 293 5 592 4 990 3 686
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.7 16.8 16.8 15.8 17.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 46.6 49.6 47.1 45.9 50.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 33.6 33.7 36.0 38.3 32.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 624 624 618 625 625
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.7 29.7 29.4 28.5 28.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 51 50 50 50 50
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 238 11 029 10 587 10 397 10 325
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 68.4 67.8 68.1 66.7 67.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 244 815.1 280 506.0 304 916.8 273 659.2 293 350.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 164 978 231 162 247 005 167 751 195 774
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 405 262 2 625 354 2 803 073 2 890 529 3 613 288
Произведена продукция (хил. лв.) 1 622 443 1 731 739 1 826 701 1 812 283 2 214 260
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 538 066 596 755 603 333 665 292 679 568
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 90.5 90.8 90.8 91.5 91.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 8.0 7.7 7.6 7.2 7.2
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 77 77 77 77 77
Дължина на второкласните пътища (км) 105 105 105 105 105
Дължина на третокласните пътища (км) 341 341 341 341 341
Дължина на железопътните линии (км) 72 72 72 72 72
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 235 201 224 249 ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 15 24 .. 12 ..
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 54.0 65.7 77.1 82.4 88.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 42.8 56.9 64.8 61.3 78.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 715 43 715 43 720 43 740 43 745
Жилища (брой) 65 675 65 747 65 927 66 105 66 283
Туризъм Места за настаняване (брой) 21 19 17 14 13
Реализирани нощувки (брой) 48 027 41 101 45 740 39 724 28 371

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022