Област Търговище


 
област: ТЪРГОВИЩЕ (TGV)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 117 719 116 420 115 211 113 694 112 474
Население към 31.12. - мъже (брой) 57 744 57 027 56 365 55 644 54 942
Население към 31.12. - жени (брой) 59 975 59 393 58 846 58 050 57 532
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.8 -6.7 -7.0 -7.7 -8.0
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 2.7 6.5 6.5 7.2 8.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.1 15.8 16.3 16.2 16.3
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 16.9 18.0 16.9 17.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.7 14.7 14.7 15.4 15.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 27 842 27 999 28 629 28 808 28 466
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 195 7 465 7 902 8 963 9 754
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 57.9 57.8 56.7 59.1 69.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 48.7 51.2 51.6 53.6 60.4
Коефициент на безработица (%) 1) 15.7 11.4 (8.8) 9.3 12.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 789 9 061 8 563 7 301 6 105
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.7 17.3 15.0 18.1 19.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 46.3 43.4 49.3 46.2 46.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 37.0 39.3 35.7 35.7 33.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 4 4 4
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 636 639 608 608 624
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 30.2 30.4 28.8 28.5 30.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 56 55 55 55 51
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 12 634 12 280 11 836 11 710 11 238
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 2) ** 79.3 77.7 70.7 68.4 68.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 208 880.9 198 286.2 204 743.6 227 260.6 244 815.1
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 3) 319 230 240 738 819 521 213 362 164 978
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 2 046 259 1 940 287 2 187 731 2 366 951 2 405 262
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 312 850 1 339 203 1 511 512 1 568 681 1 622 443
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 395 597 433 444 485 233 550 023 538 066
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.0 90.6 91.0 90.9 90.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 7.2 7.6 7.4 7.5 8.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.5 1.5 1.3 1.4 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 77 77 77 77 77
Дължина на второкласните пътища (км) 110 110 105 105 105
Дължина на третокласните пътища (км) 341 341 341 341 341
Дължина на железопътните линии (км) 72 72 72 72 72
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. .. .. 235
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. .. .. 15
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 29.4 41.8 33.8 58.0 54.0
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 33.0 31.5 17.4 38.9 42.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 630 43 657 43 678 43 709 43 715
Жилища (брой) 65 232 65 394 65 501 65 602 65 675
Туризъм Места за настаняване (брой) 21 21 24 22 21
Реализирани нощувки (брой) 49 351 65 847 58 689 48 546 48 027

1) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
2) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
3) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".