Област Габрово


 
област: ГАБРОВО (GAB)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 118 271 116 351 114 272 112 334 110 254
Население към 31.12. - мъже (брой) 57 194 56 262 55 263 54 239 53 243
Население към 31.12. - жени (брой) 61 077 60 089 59 009 58 095 57 011
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.7 -11.6 -12.5 -12.7 -14.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.4 1.3 3.8 5.5 8.3
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 18.2 19.4 19.1 20.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.0 19.0 21.0 20.2 21.3
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 17.5 17.9 18.2 20.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 39 233 38 990 38 935 39 050 39 260
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 912 8 283 8 826 9 498 10 522
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 72.2 72.1 73.0 72.2 70.8
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 65.8 66.1 67.4 67.6 67.1
Коефициент на безработица (%) 1) 8.8 8.1 7.5 (6.2) (5.2)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 3 881 3 486 3 232 2 530 2 370
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 24.9 26.3 26.8 25.9 26.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 65.4 59.9 61.9 65.8 62.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 9.8 13.8 11.3 8.2 11.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 7 7 7 7 6
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 945 987 987 916 860
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 39.6 39.9 39.6 39.4 38.1
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 39 37 37 36 33
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 10 647 10 525 10 258 10 089 10 063
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 2) ** 88.8 86.0 86.9 85.5 85.2
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 254 822.5 265 204.8 284 368.2 302 616.2 326 308.9
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 3) 182 708 304 762 300 031 229 920 218 648
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 2 824 889 2 805 430 2 855 119 2 998 277 3 343 915
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 969 467 2 003 070 2 047 554 2 105 682 2 329 172
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 583 369 661 463 716 165 768 129 817 059
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 90.9 91.3 91.7 91.6 91.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 7.3 6.9 6.6 6.8 6.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 86 87 86 86 86
Дължина на второкласните пътища (км) 30 31 31 32 31
Дължина на третокласните пътища (км) 387 387 387 388 387
Дължина на железопътните линии (км) 74 74 74 74 74
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 1 478 1 091 .. 4 315 7 121
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 326 305 380 402 460
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 48.2 64.4 49.4 54.3 66.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 48.6 59.8 51.2 51.5 68.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 43 836 43 876 43 924 43 962 44 003
Жилища (брой) 79 491 79 543 79 611 79 659 79 718
Туризъм Места за настаняване (брой) 58 67 65 66 64
Реализирани нощувки (брой) 147 375 184 993 172 686 218 128 207 491

1) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
2) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
3) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".