Премини към основното съдържание

Област Пловдив

 
област: ПЛОВДИВ (PDV)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 668 334 666 801 666 398 662 907 631 516
Население към 31.12. - мъже (брой) 321 176 320 136 319 851 318 186 301 274
Население към 31.12. - жени (брой) 347 158 346 665 346 547 344 721 330 242
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.2 -5.3 -8.3 -11.3 -7.4
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.9 5.3 5.6 4.8 5.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.7 14.6 17.4 20.6 17.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.8 15.7 18.9 21.8 18.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.7 13.6 16.0 19.5 16.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 221 789 222 236 211 493 216 219 223 351
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 11 780 12 996 14 171 15 937 17 931
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 72.5 72.0 70.8 68.5 69.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 69.9 70.3 68.7 66.3 67.4
Коефициент на безработица (%) 3.6 2.4 2.9 3.2 2.6
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 13 818 13 657 17 122 11 962 11 038
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 27.0 26.0 26.4 26.0 26.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 52.7 53.8 54.0 54.7 55.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 20.3 20.2 19.7 19.2 17.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 34 34 34 34 34
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 6 549 6 570 6 737 6 748 6 754
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 51.2 51.0 51.8 52.3 55.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 192 194 192 192 192
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 67 836 67 611 66 977 68 619 69 648
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 78.5 78.8 78.7 79.3 87.5
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 911 938.6 1 778 214.4 1 990 551.6 2 145 606.9 2 459 655.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 864 372 2 068 677 1 706 256 2 245 569 2 925 419
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 26 607 016 28 137 522 27 959 402 33 359 045 43 266 323
Произведена продукция (хил. лв.) 17 237 534 18 663 188 18 117 700 21 463 412 28 753 557
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 5 404 046 5 957 525 6 344 253 6 613 503 8 112 544
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 92.2 92.5 92.4 92.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.3 6.1 6.2 5.8
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 50 50 50 50 50
Дължина на първокласните пътища (км) 129 129 129 129 129
Дължина на второкласните пътища (км) 240 240 240 240 240
Дължина на третокласните пътища (км) 601 601 601 601 601
Дължина на железопътните линии (км) 324 324 324 324 324
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 50 753 71 571 71 498 64 223 70 573
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 3 078 3 582 3 675 3 334 3 726
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 74.4 80.7 79.9 88.9 89.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 62.8 70.4 69.5 72.8 78.4
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 151 670 151 964 152 281 152 688 155 617
Жилища (брой) 325 373 326 683 328 589 329 901 358 559
Туризъм Места за настаняване (брой) 212 242 262 262 291
Реализирани нощувки (брой) 1 069 414 1 129 439 668 450 920 567 1 241 178

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023