Област Пловдив


 
област: ПЛОВДИВ (PDV)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 675 586 673 283 671 573 669 796 668 334
Население към 31.12. - мъже (брой) 325 608 324 213 323 157 322 158 321 176
Население към 31.12. - жени (брой) 349 978 349 070 348 416 347 638 347 158
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.3 -4.8 -5.1 -5.1 -5.2
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.3 7.5 6.1 6.6 7.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.1 14.7 14.6 14.7 14.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.2 15.9 15.6 15.8 15.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.1 13.7 13.7 13.7 13.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 207 057 208 990 214 899 220 592 221 789
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 504 9 084 9 911 10 771 11 780
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.7 68.8 66.5 73.6 72.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.2 62.1 62.0 70.1 69.9
Коефициент на безработица (%) 13.1 9.6 6.7 4.8 3.6
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 27 281 23 809 17 588 15 915 13 818
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 25.1 25.4 25.2 26.7 27
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 55.0 54.9 55.1 54.4 52.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.9 19.7 19.7 18.8 20.3
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 34 34 33 34 34
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 6 196 6 305 6 182 6 502 6 549
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 47.1 48.1 49.6 51.4 51.2
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 201 201 198 192 192
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 69 282 68 786 68 892 67 392 67 836
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 84.2 82.2 79.1 79.1 78.5
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 546 359.6 1 592 531.3 1 731 001.7 1 895 015.2 1 911 938.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 639 346 1 772 948 1 733 934 1 684 281 1 864 372
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 20 070 340 22 201 611 22 982 212 25 343 702 26 607 016
Произведена продукция (хил. лв.) 12 716 566 14 192 106 14 918 112 16 271 106 17 237 534
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 3 557 383 4 290 340 4 894 410 5 316 826 5 404 046
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 91.9 92.0 91.9 92.1
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.6 6.5 6.6 6.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 50 50 50 50 50
Дължина на първокласните пътища (км) 129 129 129 129 129
Дължина на второкласните пътища (км) 240 240 240 240 240
Дължина на третокласните пътища (км) 601 601 601 601 601
Дължина на железопътните линии (км) 324 324 324 324 324
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 20 330 45 462 45 959 45 995 50 753
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 2 202 2 594 2 790 2 811 3 078
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 59.4 61.7 68.4 76.2 74.4
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 51.4 55.3 63.1 60.5 62.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 150 612 150 849 151 090 151 341 151 670
Жилища (брой) 321 575 322 512 323 357 324 256 325 373
Туризъм Места за настаняване (брой) 173 179 192 199 212
Реализирани нощувки (брой) 899 420 939 667 1 009 478 1 031 111 1 069 414

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници