Област Пловдив


 
област: ПЛОВДИВ (PDV)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 678 197 675 586 673 283 671 573 669 796
Население към 31.12. - мъже (брой) 327 127 325 608 324 213 323 157 322 158
Население към 31.12. - жени (брой) 351 070 349 978 349 070 348 416 347 638
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.0 -4.3 -4.8 -5.1 -5.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.3 8.3 7.5 6.1 6.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.6 14.1 14.7 14.6 14.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.9 15.2 15.9 15.6 15.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 12.4 13.1 13.7 13.7 13.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 203 933 207 057 208 990 214 899 220 592
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 922 8 504 9 084 9 911 10 771
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 70.7 71.7 68.8 66.5 73.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.2 62.2 62.1 62.0 70.1
Коефициент на безработица (%) 13.4 13.1 9.6 6.7 4.8
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 30 632 27 281 23 809 17 588 15 915
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 23.4 25.1 25.4 25.2 26.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.3 55.0 54.9 55.1 54.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.3 19.9 19.7 19.7 18.8
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 32 34 34 33 34
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 5 586 6 196 6 305 6 182 6 502
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 45.5 47.1 48.1 49.6 51.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 202 201 201 198 192
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 69 140 69 282 68 786 68 892 67 392
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 85.0 84.2 82.2 79.1 79.1
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 1 648 669.2 1 546 359.6 1 592 531.3 1 731 001.7 1 895 015.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 1 554 370 1 639 346 1 772 948 1 733 934 1 684 281
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 19 385 474 20 070 340 22 201 611 22 982 212 25 343 702
Произведена продукция (хил. лв.) *** 11 851 412 12 716 566 14 192 106 14 918 112 16 271 106
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 3 417 547 3 557 383 4 290 340 4 894 410 5 316 826
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.8 91.9 91.9 92.0 91.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.7 6.6 6.6 6.5 6.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 50 50 50 50 50
Дължина на първокласните пътища (км) 129 129 129 129 129
Дължина на второкласните пътища (км) 240 240 240 240 240
Дължина на третокласните пътища (км) 604 601 601 601 601
Дължина на железопътните линии (км) 324 324 324 324 324
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 20 104 20 330 45 462 45 959 45 995
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 1 912 2 202 2 594 2 790 2 811
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 60.7 59.4 61.7 68.4 76.2
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 52.5 51.4 55.3 63.1 60.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 150 386 150 612 150 849 151 090 151 341
Жилища (брой) 320 699 321 575 322 512 323 357 324 256
Туризъм Места за настаняване (брой) 161 173 179 192 199
Реализирани нощувки (брой) 833 101 899 420 939 667 1 009 478 1 031 111

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".