Премини към основното съдържание

Област Пловдив

 
област: ПЛОВДИВ (PDV)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 671 573 669 796 668 334 666 801 666 398
Население към 31.12. - мъже (брой) 323 157 322 158 321 176 320 136 319 851
Население към 31.12. - жени (брой) 348 416 347 638 347 158 346 665 346 547
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.1 -5.1 -5.2 -5.3 -8.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.1 6.6 7.9 5.3 5.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.6 14.7 14.7 14.6 17.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.6 15.8 15.8 15.7 18.9
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.7 13.7 13.7 13.6 16.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 214 899 220 592 221 789 222 236 211 493
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 911 10 771 11 780 12 996 14 171
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 66.5 73.6 72.5 72.0 70.8
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.0 70.1 69.9 70.3 68.7
Коефициент на безработица (%) 6.7 4.8 3.6 2.4 2.9
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 17 588 15 915 13 818 13 657 17 122
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 25.2 26.7 27.0 26.0 26.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 55.1 54.4 52.7 53.8 54.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.7 18.8 20.3 20.2 19.7
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 33 34 34 34 34
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 6 182 6 502 6 549 6 570 6 737
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 49.6 51.4 51.2 51.0 51.8
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 198 192 192 194 192
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 68 892 67 392 67 836 67 611 66 977
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 79.1 79.1 78.5 78.8 78.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 731 001.7 1 895 015.2 1 911 938.6 1 778 214.4 1 990 551.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 733 934 1 684 281 1 864 372 2 068 677 1 706 256
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 22 982 212 25 343 702 26 607 016 28 137 522 27 959 402
Произведена продукция (хил. лв.) 14 918 112 16 271 106 17 237 534 18 663 188 18 117 700
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 4 894 410 5 316 826 5 404 046 5 957 525 6 344 253
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.0 91.9 92.1 92.2 92.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.5 6.6 6.4 6.3 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 50 50 50 50 50
Дължина на първокласните пътища (км) 129 129 129 129 129
Дължина на второкласните пътища (км) 240 240 240 240 240
Дължина на третокласните пътища (км) 601 601 601 601 601
Дължина на железопътните линии (км) 324 324 324 324 324
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 45 959 45 995 50 753 71 571 71 498
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 2 790 2 811 3 078 3 582 3 675
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 68.4 76.2 74.4 80.7 79.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 63.1 60.5 62.8 70.4 69.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 151 090 151 341 151 670 151 964 152 281
Жилища (брой) 323 357 324 256 325 373 326 683 328 589
Туризъм Места за настаняване (брой) 192 199 212 242 262
Реализирани нощувки (брой) 1 009 478 1 031 111 1 069 414 1 129 439 668 450

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022