Област Пловдив


 
област: ПЛОВДИВ (PDV)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 673 283 671 573 669 796 668 334 666 801
Население към 31.12. - мъже (брой) 324 213 323 157 322 158 321 176 320 136
Население към 31.12. - жени (брой) 349 070 348 416 347 638 347 158 346 665
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -4.8 -5.1 -5.1 -5.2 -5.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.5 6.1 6.6 7.9 5.3
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.7 14.6 14.7 14.7 14.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.9 15.6 15.8 15.8 15.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.7 13.7 13.7 13.7 13.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 208 990 214 899 220 592 221 789 222 236
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 084 9 911 10 771 11 780 12 996
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.8 66.5 73.6 72.5 72.0
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 62.1 62.0 70.1 69.9 70.3
Коефициент на безработица (%) 9.6 6.7 4.8 3.6 2.4
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 23 809 17 588 15 915 13 818 13 657
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 25.4 25.2 26.7 27 26.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 54.9 55.1 54.4 52.7 53.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 19.7 19.7 18.8 20.3 20.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 34 33 34 34 34
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 6 305 6 182 6 502 6 549 6 570
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 48.1 49.6 51.4 51.2 51.0
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 201 198 192 192 194
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 68 786 68 892 67 392 67 836 67 611
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 82.2 79.1 79.1 78.5 78.8
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 1 592 531.3 1 731 001.7 1 895 015.2 1 911 938.6 1 778 214.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 1 772 948 1 733 934 1 684 281 1 864 372 2 068 677
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 22 201 611 22 982 212 25 343 702 26 607 016 28 137 522
Произведена продукция (хил. лв.) 14 192 106 14 918 112 16 271 106 17 237 534 18 663 188
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 4 290 340 4 894 410 5 316 826 5 404 046 5 957 525
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.9 92.0 91.9 92.1 92.2
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.5 6.6 6.4 6.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 50 50 50 50 50
Дължина на първокласните пътища (км) 129 129 129 129 129
Дължина на второкласните пътища (км) 240 240 240 240 240
Дължина на третокласните пътища (км) 601 601 601 601 601
Дължина на железопътните линии (км) 324 324 324 324 324
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 45 462 45 959 45 995 50 753 71 571
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 2 594 2 790 2 811 3 078 3 582
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 61.7 68.4 76.2 74.4 80.7
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 55.3 63.1 60.5 62.8 70.4
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 150 849 151 090 151 341 151 670 151 964
Жилища (брой) 322 512 323 357 324 256 325 373 326 683
Туризъм Места за настаняване (брой) 179 192 199 212 242
Реализирани нощувки (брой) 939 667 1 009 478 1 031 111 1 069 414 1 129 439

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021
 • сряда, 5 май 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

  Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 308 412 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 81 212 души.

 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

Страници