Област Монтана


 
област: МОНТАНА (MON)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 141 596 139 350 137 188 134 669 132 214
Население към 31.12. - мъже (брой) 69 462 68 347 67 227 65 899 64 678
Население към 31.12. - жени (брой) 72 134 71 003 69 961 68 770 67 536
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -11.7 -12.8 -13.2 -13.2 -13.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 8.4 9.3 6.3 12.7 9.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.1 21.3 21.3 21.3 21.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.9 22.2 22.5 23.2 22.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 20.4 20.2 19.5 20.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 29 069 28 092 28 152 28 121 28 339
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 995 7 449 7 971 8 624 9 297
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.8 67.1 58.5 56.6 63.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 53.0 55.9 53.7 53.3 57.3
Коефициент на безработица (%) 1) 16.7 16.3 8.2 (5.6) 9.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 549 12 584 12 135 9 929 8 088
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 18.4 17.1 17.3 16.4 14.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 66.0 64.3 63.2 65.1 64.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 15.6 18.6 19.5 18.5 21.0
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 897 897 984 984 984
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 33.1 32.8 32.2 35.3 35.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 67 66 66 63 60
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2) * 15 420 15 175 14 803 14 400 13 749
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 2) ** 85.2 83.1 81.1 78.2 77.7
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил.еврo) 38  093.7 34  218.1 27  354.6 36  977.7 38  190.7
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 3) 153 622 140 311 240 820 157 545 164 614
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 1 957 474 2 041 256 2 099 420 2 138 472 2 302 992
Произведена продукция (хил. лв.) *** 1 298 786 1 359 365 1 427 078 1 491 020 1 540 656
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 357 203 394 420 430 325 470 288 471 398
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.6 92.2 92.0 92.0 91.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.8 6.2 6.4 6.6 6.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 52 52 52 64 64
Дължина на второкласните пътища (км) 162 162 162 164 162
Дължина на третокласните пътища (км) 391 391 391 395 397
Дължина на железопътните линии (км) 114 114 114 114 114
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил.лв) .. .. 943 1 704 1 815
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. .. 72 157 106
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 36.4 49.6 36.8 58.7 51.5
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 40.0 47.9 35.4 60.1 51.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 82 225 82 234 82 241 82 245 82 258
Жилища (брой) 90 950 90 993 91 002 91 037 91 069
Туризъм Места за настаняване (брой) 26 27 27 27 26
Реализирани нощувки (брой) 63 694 63 096 62 217 63 772 62 747

1) Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
2) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
3) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".