Премини към основното съдържание

Област Монтана

 
област: МОНТАНА (MON)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 129 637 127 001 125 395 122 179 116 172
Население към 31.12. - мъже (брой) 63 334 62 121 61 166 59 481 56 283
Население към 31.12. - жени (брой) 66 303 64 880 64 229 62 698 59 889
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -14.0 -14.5 -18.2 -23.1 -17.0
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 3.0 3.2 10.8 9.4 5.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.7 21.8 25.5 30.8 24.6
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.3 22.3 28.5 33.0 27.2
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.2 21.3 22.6 28.7 22.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 487 27 836 26 624 26 862 26 803
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 10 129 11 165 12 487 13 983 15 514
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.7 60.5 68.7 63.4 62.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 52.2 48.2 52.1 52.5 56.0
Коефициент на безработица (%) 15.1 20.4 24.5 17.3 10.0
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 352 7 115 6 818 5 818 5 813
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 12.6 10.0 11.3 14.0 17.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 61.7 59.7 60.5 61.9 65.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 25.6 30.3 28.2 24.1 17.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 964 994 994 994 994
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 34.9 35.4 34.9 34.9 34.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 60 60 60 59 58
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 13 119 12 735 12 442 12 240 12 046
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 76.5 75.4 74.9 77.4 85.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 35 542.2 35 355.7 36 326.8 54 950.4 59 617.5
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 150 011 151 530 158 912 187 375 193 008
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 545 601 2 750 463 2 901 724 3 168 772 3 813 639
Произведена продукция (хил. лв.) 1 691 511 1 890 696 1 970 804 2 184 708 2 712 840
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 497 097 529 000 604 554 580 237 690 004
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.2 92.2 92.7 92.6 93.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.4 6.4 6.0 6.1 5.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 64 61 56 56 56
Дължина на второкласните пътища (км) 162 159 158 158 158
Дължина на третокласните пътища (км) 397 405 400 400 400
Дължина на железопътните линии (км) 114 114 114 114 114
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 1 399 1 538 1 855 1 228 1 783
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 116 118 124 114 160
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 67.8 78.0 58.2 70.2 83.9
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 54.7 63.4 53.9 68.3 73.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 82 273 82 283 82 288 82 302 68 534
Жилища (брой) 91 116 91 135 91 151 91 170 92 732
Туризъм Места за настаняване (брой) 26 26 25 23 40
Реализирани нощувки (брой) 70 557 72 236 103 680 64 389 86 195

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023