Премини към основното съдържание

Област Монтана

 
област: МОНТАНА (MON)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 132 214 129 637 127 001 125 395 122 179
Население към 31.12. - мъже (брой) 64 678 63 334 62 121 61 166 59 481
Население към 31.12. - жени (брой) 67 536 66 303 64 880 64 229 62 698
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -13.5 -14.0 -14.5 -18.2 -23.1
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.8 3.0 3.2 10.8 9.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 21.1 21.7 21.8 25.5 30.8
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 22.2 22.3 22.3 28.5 33.0
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.0 21.2 21.3 22.6 28.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 28 339 28 487 27 836 26 624 26 862
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 297 10 129 11 165 12 487 13 983
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.4 61.7 60.5 68.7 63.4
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 57.3 52.2 48.2 52.1 52.5
Коефициент на безработица (%) 9.7 15.1 20.4 24.5 17.3
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 8 088 7 352 7 115 6 818 5 818
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 14.4 12.6 10.0 11.3 14.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 64.6 61.7 59.7 60.5 61.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 21 25.6 30.3 28.2 24.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 5 5 5 5 5
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 984 964 994 994 994
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 35.9 34.9 35.4 34.9 34.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 60 60 60 60 59
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 13 749 13 119 12 735 12 442 12 240
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 77.7 76.5 75.4 74.9 77.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 38 190.7 35 542.2 35 355.7 36 326.8 54 950.4
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 164 614 150 011 151 530 158 912 187 375
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 2 302 992 2 545 601 2 750 463 2 901 724 3 168 772
Произведена продукция (хил. лв.) 1 540 656 1 691 511 1 890 696 1 970 804 2 184 708
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 471 398 497 097 529 000 604 554 580 237
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.8 92.2 92.2 92.7 92.6
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.7 6.4 6.4 6.0 6.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 64 64 61 56 56
Дължина на второкласните пътища (км) 162 162 159 158 158
Дължина на третокласните пътища (км) 397 397 405 400 400
Дължина на железопътните линии (км) 114 114 114 114 114
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 1 815 1 399 1 538 1 855 1 228
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 106 116 118 124 114
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 51.5 67.8 78.0 58.2 70.2
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 51.5 54.7 63.4 53.9 68.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 82 258 82 273 82 283 82 288 82 302
Жилища (брой) 91 069 91 116 91 135 91 151 91 170
Туризъм Места за настаняване (брой) 26 26 26 25 23
Реализирани нощувки (брой) 62 747 70 557 72 236 103 680 64 389

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022