Премини към основното съдържание

Общо за страната


БЪЛГАРИЯ (BG)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 7 000 039 6 951 482 6 916 548 6 838 937 6 447 710
Население към 31.12. - мъже (брой) 3 395 701 3 369 646 3 349 715 3 311 311 3 099 503
Население към 31.12. - жени (брой) 3 604 338 3 581 836 3 566 833 3 527 626 3 348 207
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.5 -6.7 -9.5 -13.2 -9.6
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.8 5.6 5.1 5.6 4.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.4 15.5 18.0 21.7 18.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.5 16.6 19.6 23.2 19.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.4 14.5 16.4 20.2 17.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 2 319 762 2 322 561 2 211 773 2 248 934 2 278 832
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 13 755 15 209 16 687 18 733 21 242
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 71.5 73.2 72.2 72.0 73.7
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 67.7 70.1 68.5 68.1 70.6
Коефициент на безработица (%) 5.2 4.2 5.1 5.3 4.1
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 201 466 194 715 220 292 157 283 153 944
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 28.2 28.1 29.2 29.6 29.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 54.4 54.3 53.9 53.8 54.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 17.4 17.5 16.9 16.6 15.6
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 346 341 342 341 341
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 53 173 53 997 54 216 54 491 54 707
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 42.4 42.6 43.0 43.3 45.9
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2 369 2 376 2 355 2 352 2 347
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 717 356 707 609 703 752 708 696 706 287
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 78.4 78.7 78.1 79.1 87.3
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 24 919 589.3 25 341 512.8 26 884 352.0 28 184 293.0 29 376 480.0
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 19 249 299 21 873 680 23 157 131 23 035 610 27 522 260
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 294 198 042 316 382 065 306 227 818 374 122 989 506 129 325
Произведена продукция (хил. лв.) 180 986 627 194 336 570 188 218 629 214 877 232 278 877 242
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 64 135 483 70 780 834 72 472 590 75 018 117 93 330 266
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.7 92.7 93.1 92.9 93.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.0 6.0 5.7 5.8 5.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 757 790 806 806 825
Дължина на първокласните пътища (км) 2 925 2 900 2 883 2 883 2 879
Дължина на второкласните пътища (км) 4 022 4 019 4 019 4 019 4 019
Дължина на третокласните пътища (км) 12 172 12 170 12 209 12 217 12 219
Дължина на железопътните линии (км) 4 030 4 030 4 029 4 031 4 029
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 828 904 1 002 132 1 023 790 1 074 004 1 265 635
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 34 610 34 986 35 087 34 613 37 056
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 72.1 75.1 78.9 83.5 87.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 63.6 66.8 69.2 73.9 79.0
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 2 076 910 2 079 390 2 081 904 2 084 807 2 061 839
Жилища (брой) 3 959 285 3 970 719 3 985 172 4 001 873 4 282 656
Туризъм Места за настаняване (брой) 3 458 3 664 3 317 3 335 4 031
Реализирани нощувки (брой) 26 845 013 27 154 791 11 968 483 17 620 268 24 173 291

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023