Общо за странатаБЪЛГАРИЯ (BG)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 7 202 198 7 153 784 7 101 859 7 050 034 7 000 039
Население към 31.12. - мъже (брой) 3 502 015 3 477 177 3 449 978 3 422 409 3 395 701
Население към 31.12. - жени (брой) 3 700 183 3 676 607 3 651 881 3 627 625 3 604 338
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.7 -6.2 -6.0 -6.5 -6.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.6 6.6 6.5 6.4 5.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.1 15.3 15.1 15.5 15.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.1 16.3 16.2 16.5 16.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.1 14.4 14.0 14.6 14.4
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 2 240 544 2 254 768 2 277 345 2 308 129 2 319 762
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 860 10 535 11 379 12 448 13 755
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.0 69.3 68.7 71.3 71.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.0 62.9 63.4 66.9 67.7
Коефициент на безработица (%) 11.4 9.1 7.6 6.2 5.2
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 351 051 328 921 261 015 232 066 201 466
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 27.0 27.5 27.7 27.8 28.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 54.1 54.4 54.6 55.0 54.4
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.9 18.1 17.7 17.2 17.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 349 348 345 346 346
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 51 505 51 933 51 816 52 744 53 173
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 40.0 40.6 41.6 42.7 42.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 2 529 2 511 2 470 2 384 2 369
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 747 476 739 927 739 101 729 529 717 356
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 82.9 81.0 79.4 78.4 78.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 21 581 579.6 23 163 272.7 23 508 864.9 24 475 195.8 24 919 589.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 20 123 833 21 191 026 17 671 830 17 628 630 19 249 299
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 235 121 539 250 684 480 248 686 087 273 820 986 294 198 042
Произведена продукция (хил. лв.) 141 783 781 153 275 119 151 283 795 168 150 221 180 986 627
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 43 913 202 50 094 322 54 032 636 59 980 461 64 135 483
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.4 92.4 92.6 92.5 92.7
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.2 6.2 6.1 6.2 6.0
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 610 734 740 734 757
Дължина на първокласните пътища (км) 2 965 2 954 2 983 2 928 2 925
Дължина на второкласните пътища (км) 4 042 4 025 4 028 4 028 4 022
Дължина на третокласните пътища (км) 12 111 12 140 12 151 12 171 12 172
Дължина на железопътните линии (км) 4 023 4 019 4 029 4 030 4 030
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 664 829 850 457 734 274 760 234 828 904
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 25 484 29 591 32 306 31 221 34 610
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 56.7 59.1 63.5 67.3 72.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 53.7 54.6 58.1 61.9 63.6
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 2 069 867 2 071 699 2 073 445 2 075 161 2 076 910
Жилища (брой) 3 927 769 3 935 105 3 943 989 3 951 806 3 959 285
Туризъм Места за настаняване (брой) 3 163 3 202 3 331 3 346 3 458
Реализирани нощувки (брой) 21 698 391 21 397 816 25 185 996 26 054 096 26 845 013

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници