Общо за странатаБЪЛГАРИЯ (BG)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 7 245 677 7 202 198 7 153 784 7 101 859 7 050 034
Население към 31.12. - мъже (брой) 3 524 945 3 502 015 3 477 177 3 449 978 3 422 409
Население към 31.12. - жени (брой) 3 720 732 3 700 183 3 676 607 3 651 881 3 627 625
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -5.2 -5.7 -6.2 -6.0 -6.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.3 7.6 6.6 6.5 6.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.4 15.1 15.3 15.1 15.5
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 16.1 16.3 16.2 16.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.3 14.1 14.4 14.0 14.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 2 226 403 2 240 544 2 254 768 2 277 345 2 308 129
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 301 9 860 10 535 11 379 12 448
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.4 69.0 69.3 68.7 71.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 59.5 61.0 62.9 63.4 66.9
Коефициент на безработица (%) 12.9 11.4 9.1 7.6 6.2
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 386 177 351 051 328 921 261 015 232 066
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 25.6 27.0 27.5 27.7 27.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.3 54.1 54.4 54.6 55.0
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 18.2 18.9 18.1 17.7 17.2
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 1) 342 349 348 345 346
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 2) 49 522 51 505 51 933 51 816 52 744
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 3) 39.9 40.0 40.6 41.6 42.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 4) * 2 548 2 529 2 511 2 470 2 384
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 4) * 749 000 747 476 739 927 739 101 729 529
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 4) ** 83.6 82.9 81.0 79.4 78.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 23 339 733.1 21 581 579.6 23 163 272.7 23 508 864.9 24 475 195.8
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 5) 18 089 215 20 123 833 21 191 026 17 671 830 17 628 630
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 227 000 747 235 121 539 250 684 480 248 686 087 273 820 986
Произведена продукция (хил. лв.) *** 136 398 987 141 783 781 153 275 119 151 283 795 168 150 221
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 41 439 269 43 913 202 50 094 322 54 032 636 59 980 461
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.3 92.4 92.4 92.6 92.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.2 6.2 6.2 6.1 6.2
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 605 610 734 740 734
Дължина на първокласните пътища (км) 2 975 2 965 2 954 2 983 2 928
Дължина на второкласните пътища (км) 4 035 4 042 4 025 4 028 4 028
Дължина на третокласните пътища (км) 12 063 12 111 12 140 12 151 12 171
Дължина на железопътните линии (км) 4 032 4 023 4 019 4 029 4 030
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 521 682 664 829 850 457 734 274 760 234
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 22 307 25 484 29 591 32 306 31 221
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 53.7 56.7 59.1 63.5 67.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 51.2 53.7 54.6 58.1 61.9
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 2 067 790 2 069 867 2 071 699 2 073 445 2 075 161
Жилища (брой) 3 918 241 3 927 769 3 935 105 3 943 989 3 951 806
Туризъм Места за настаняване (брой) 2 953 3 163 3 202 3 331 3 346
Реализирани нощувки (брой) 21 617 474 21 698 391 21 397 816 25 185 996 26 054 096

1) Вкл. болничните заведения към други ведомства, които не са разпределени по области.
2) Вкл. леглата в болничните заведения към други ведомства, които не са разпределени по области.
3) Вкл. лекарите в лечебните и здравни заведения към други ведомства, които не са разпределени по области.
4) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
5) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".