Премини към основното съдържание

Област Хасково

 
област: ХАСКОВО (HKV)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 228 141 225 317 223 625 220 269 207 439
Население към 31.12. - мъже (брой) 111 377 109 971 109 127 107 562 100 166
Население към 31.12. - жени (брой) 116 764 115 346 114 498 112 707 107 273
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.5 -8.7 -12.3 -15.5 -12.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 6.6 8.2 8.4 4.8 4.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.4 16.7 19.7 23.1 20.3
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.8 17.9 21.4 24.5 22.1
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.1 15.6 18.1 21.7 18.6
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 53 653 52 870 48 981 49 758 48 951
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 623 10 566 11 642 12 906 14 308
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.1 71.1 67.6 67.5 69.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 66.0 70.9 67.4 66.3 68.6
Коефициент на безработица (%) (3.0) (0.4) (0.3) (1.6) (0.9)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 6 754 6 392 6 486 5 583 5 547
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.1 20.2 17.8 18.5 18.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 58.9 55.8 56.5 61.6 61.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 21 24.0 25.8 19.9 20.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 11 11 11 11 11
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 120 1 101 1 096 1 093 1 093
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.5 29.4 30.1 29.4 31.1
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 77 77 77 77 77
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 23 616 23 056 23 013 22 941 22 668
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 73.5 73.7 73.9 76.0 85.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 182 792.6 183 054.0 178 231.6 136 242.2 142 035.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 273 136 253 566 275 136 310 456 364 976
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 4 159 594 4 282 474 4 097 266 4 867 878 6 175 890
Произведена продукция (хил. лв.) 2 874 098 2 888 235 2 637 153 3 206 399 4 231 198
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 905 724 953 910 964 028 990 813 1 189 388
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.5 93.7 94.0 93.8 94.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.4 5.3 5.1 5.2 4.3
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 0.9 0.8 0.9 0.7
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 91 91 91 91 91
Дължина на първокласните пътища (км) 155 155 155 155 155
Дължина на второкласните пътища (км) 151 151 151 151 151
Дължина на третокласните пътища (км) 747 747 747 747 747
Дължина на железопътните линии (км) 206 206 206 206 206
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 1 995 1 813 1 488 .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 50 60 54 27 66
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 72.3 68.1 78.6 81.1 91.8
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 54.5 58.4 66.4 69.1 71.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 72 469 72 549 72 602 72 671 75 626
Жилища (брой) 123 088 123 471 123 645 123 815 128 831
Туризъм Места за настаняване (брой) 34 36 35 36 69
Реализирани нощувки (брой) 150 249 158 501 83 568 111 189 188 094

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023