Премини към основното съдържание

Област Хасково

 
област: ХАСКОВО (HKV)
Теми Показатели Години
2016 2017 2018 2019 2020
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 233 415 231 276 228 141 225 317 223 625
Население към 31.12. - мъже (брой) 114 151 113 000 111 377 109 971 109 127
Население към 31.12. - жени (брой) 119 264 118 276 116 764 115 346 114 498
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -7.7 -8.3 -8.5 -8.7 -12.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.8 4.9 6.6 8.2 8.4
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.4 17.0 16.4 16.7 19.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.7 18.4 17.8 17.9 21.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.1 15.7 15.1 15.6 18.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 51 841 52 676 53 653 52 870 48 981
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 964 8 537 9 623 10 566 11 642
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.2 67.5 68.1 71.1 67.6
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 64.2 64.3 66.0 70.9 67.4
Коефициент на безработица (%) 7.0 4.8 (3.0) (0.4) (0.3)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 084 7 715 6 754 6 392 6 486
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.2 17.3 20.1 20.2 17.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 60.0 62.7 58.9 55.8 56.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 22.7 20 21 24.0 25.8
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 11 11 11 11 11
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 103 1 103 1 120 1 101 1 096
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.1 29.3 29.5 29.4 30.1
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 82 77 77 77 77
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 24 472 24 142 23 616 23 056 23 013
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 74.6 71.6 73.5 73.7 73.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 120 400.1 102 671.3 182 792.6 183 054.0 178 231.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 225 640 254 085 273 136 253 566 275 136
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 688 061 3 846 205 4 159 594 4 282 474 4 097 266
Произведена продукция (хил. лв.) 2 443 909 2 604 912 2 874 098 2 888 235 2 637 153
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 818 031 849 511 905 724 953 910 964 028
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.4 93.4 93.5 93.7 94.0
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.6 5.5 5.4 5.3 5.1
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 93 93 91 91 91
Дължина на първокласните пътища (км) 155 155 155 155 155
Дължина на второкласните пътища (км) 151 151 151 151 151
Дължина на третокласните пътища (км) 747 747 747 747 747
Дължина на железопътните линии (км) 205 206 206 206 206
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 756 1 467 1 995 1 813 1 488
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 46 40 50 60 54
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 66.9 66.1 72.3 68.1 78.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 58.9 58.3 54.5 58.4 66.4
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 72 365 72 410 72 469 72 549 72 602
Жилища (брой) 122 812 122 914 123 088 123 471 123 645
Туризъм Места за настаняване (брой) 40 34 34 36 35
Реализирани нощувки (брой) 112 202 123 232 150 249 158 501 83 568

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2022