Област Хасково


 
област: ХАСКОВО (HKV)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 239 312 237 664 236 383 233 415 231 276
Население към 31.12. - мъже (брой) 116 919 116 213 115 779 114 151 113 000
Население към 31.12. - жени (брой) 122 393 121 451 120 604 119 264 118 276
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.8 -8.0 -7.9 -7.7 -8.3
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 7.2 12.1 6.0 9.8 4.9
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 16.6 17.0 16.4 17.0
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 17.7 17.8 17.7 18.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 14.3 15.5 16.2 15.1 15.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 53 372 52 083 52 447 51 841 52 676
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 581 6 947 7 422 7 964 8 537
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 68.2 69.2 69.0 69.2 67.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 58.4 61.9 63.1 64.2 64.3
Коефициент на безработица (%) 14.3 10.4 8.6 7.0 4.8
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 14 299 12 368 11 745 9 084 7 715
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 20.3 19.3 18.7 17.2 17.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 56.8 57.1 58.6 60.0 62.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 23.0 23.6 22.6 22.7 20.0
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 10 10 10 11 11
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 061 1 066 1 066 1 103 1 103
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.3 29.2 29.4 29.1 29.3
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 85 83 83 82 77
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 25 214 24 963 24 438 24 472 24 142
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 81.3 78.7 76.8 74.6 71.6
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 74 285.3 61 324.2 105 335.0 120 400.1 102 671.3
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 208 511 321 235 288 296 225 640 254 085
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 3 470 583 3 551 766 3 683 965 3 688 061 3 846 205
Произведена продукция (хил. лв.) *** 2 232 609 2 458 607 2 568 950 2 443 909 2 604 912
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 617 691 680 569 771 620 818 031 849 511
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.0 93.2 93.0 93.4 93.4
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.0 5.7 5.8 5.6 5.5
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 40 44 93 93 93
Дължина на първокласните пътища (км) 155 155 155 155 155
Дължина на второкласните пътища (км) 151 151 151 151 151
Дължина на третокласните пътища (км) 733 734 747 747 747
Дължина на железопътните линии (км) 197 197 195 205 206
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) 761 652 .. 756 1 467
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) 43 43 54 46 40
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 54.2 57.5 54.2 66.9 66.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 49.5 50.9 49.3 58.9 58.3
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 72 244 72 279 72 312 72 365 72 410
Жилища (брой) 122 494 122 552 122 662 122 812 122 914
Туризъм Места за настаняване (брой) 40 39 37 40 34
Реализирани нощувки (брой) 102 036 107 381 92 595 112 202 123 232

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".