Област Хасково


 
област: ХАСКОВО (HKV)
Теми Показатели Години
2014 2015 2016 2017 2018
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 237 664 236 383 233 415 231 276 228 141
Население към 31.12. - мъже (брой) 116 213 115 779 114 151 113 000 111 377
Население към 31.12. - жени (брой) 121 451 120 604 119 264 118 276 116 764
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.0 -7.9 -7.7 -8.3 -8.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 12.1 6.0 9.8 4.9 6.6
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 16.6 17.0 16.4 17.0 16.4
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.7 17.8 17.7 18.4 17.8
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.5 16.2 15.1 15.7 15.1
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 52 083 52 447 51 841 52 676 53 653
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 947 7 422 7 964 8 537 9 623
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 69.2 69.0 69.2 67.5 68.1
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 61.9 63.1 64.2 64.3 66.0
Коефициент на безработица (%) 10.4 8.6 7.0 4.8 (3.0)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 12 368 11 745 9 084 7 715 6 754
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 19.3 18.7 17.2 17.3 20.1
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 57.1 58.6 60.0 62.7 58.9
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 23.6 22.6 22.7 20 21
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 10 10 11 11 11
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 066 1 066 1 103 1 103 1 120
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.2 29.4 29.1 29.3 29.5
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 83 83 82 77 77
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 24 963 24 438 24 472 24 142 23 616
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 78.7 76.8 74.6 71.6 73.5
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 61 324.2 105 335.0 120 400.1 102 671.3 182 792.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 321 235 288 296 225 640 254 085 273 136
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 551 766 3 683 965 3 688 061 3 846 205 4 159 594
Произведена продукция (хил. лв.) 2 458 607 2 568 950 2 443 909 2 604 912 2 874 098
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 680 569 771 620 818 031 849 511 905 724
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.2 93.0 93.4 93.4 93.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.7 5.8 5.6 5.5 5.4
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 44 93 93 93 91
Дължина на първокласните пътища (км) 155 155 155 155 155
Дължина на второкласните пътища (км) 151 151 151 151 151
Дължина на третокласните пътища (км) 734 747 747 747 747
Дължина на железопътните линии (км) 197 195 205 206 206
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 652 .. 756 1 467 1 995
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 43 54 46 40 50
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 57.5 54.2 66.9 66.1 72.3
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 50.9 49.3 58.9 58.3 54.5
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 72 279 72 312 72 365 72 410 72 469
Жилища (брой) 122 552 122 662 122 812 122 914 123 088
Туризъм Места за настаняване (брой) 39 37 40 34 34
Реализирани нощувки (брой) 107 381 92 595 112 202 123 232 150 249

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
04.03.2020
 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.

Страници