Премини към основното съдържание

Област Хасково

 
област: ХАСКОВО (HKV)
Теми Показатели Години
2017 2018 2019 2020 2021
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 231 276 228 141 225 317 223 625 220 269
Население към 31.12. - мъже (брой) 113 000 111 377 109 971 109 127 107 562
Население към 31.12. - жени (брой) 118 276 116 764 115 346 114 498 112 707
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -8.3 -8.5 -8.7 -12.3 -15.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 4.9 6.6 8.2 8.4 4.8
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.0 16.4 16.7 19.7 23.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.4 17.8 17.9 21.4 24.5
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.7 15.1 15.6 18.1 21.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 52 676 53 653 52 870 48 981 49 758
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 8 537 9 623 10 566 11 642 12 906
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.5 68.1 71.1 67.6 67.5
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 64.3 66.0 70.9 67.4 66.3
Коефициент на безработица (%) 4.8 (3.0) (0.4) (0.3) (1.6)
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 715 6 754 6 392 6 486 5 583
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 17.3 20.1 20.2 17.8 18.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 62.7 58.9 55.8 56.5 61.6
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 20 21 24.0 25.8 19.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 11 11 11 11 11
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 1 103 1 120 1 101 1 096 1 093
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.3 29.5 29.4 30.1 29.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 77 77 77 77 77
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 24 142 23 616 23 056 23 013 22 941
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 71.6 73.5 73.7 73.9 76.0
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 102 671.3 182 792.6 183 054.0 178 231.6 136 242.2
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 254 085 273 136 253 566 275 136 310 456
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 3 846 205 4 159 594 4 282 474 4 097 266 4 867 878
Произведена продукция (хил. лв.) 2 604 912 2 874 098 2 888 235 2 637 153 3 206 399
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 849 511 905 724 953 910 964 028 990 813
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 93.4 93.5 93.7 94.0 93.8
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 5.5 5.4 5.3 5.1 5.2
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) 93 91 91 91 91
Дължина на първокласните пътища (км) 155 155 155 155 155
Дължина на второкласните пътища (км) 151 151 151 151 151
Дължина на третокласните пътища (км) 747 747 747 747 747
Дължина на железопътните линии (км) 206 206 206 206 206
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 1 467 1 995 1 813 1 488 ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 40 50 60 54 27
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 66.1 72.3 68.1 78.6 81.1
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 58.3 54.5 58.4 66.4 69.1
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 72 410 72 469 72 549 72 602 72 671
Жилища (брой) 122 914 123 088 123 471 123 645 123 815
Туризъм Места за настаняване (брой) 34 34 36 35 36
Реализирани нощувки (брой) 123 232 150 249 158 501 83 568 111 189

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
29.12.2022