Премини към основното съдържание

Област Силистра

 
област: СИЛИСТРА (SLS)
Теми Показатели Години
2018 2019 2020 2021 2022
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 109 271 108 018 106 852 104 869 95 614
Население към 31.12. - мъже (брой) 53 464 52 738 52 049 51 062 46 157
Население към 31.12. - жени (брой) 55 807 55 280 54 803 53 807 49 457
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -10.5 -9.5 -14.0 -18.2 -13.9
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 3.7 4.5 8.8 12.7 5.2
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 18.0 17.7 21.4 25.6 21.9
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 20.1 19.9 24.1 27.4 24.7
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.9 15.7 18.9 24.0 19.3
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 20 986 20 914 19 916 20 190 20 060
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 9 434 10 572 11 727 13 272 14 813
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 67.7 67.3 64.1 65.4 64.2
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 60.2 58.2 54.1 55.8 56.7
Коефициент на безработица (%) 11.1 13.3 15.2 14.5 11.5
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 5 552 5 283 4 572 3 930 4 015
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.9 19.5 20.8 22.6 21.8
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 50.4 50.2 48.4 49.3 52.3
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 32.7 30.4 30.7 28.2 25.9
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 3 3 3
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 483 483 483 476 483
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 29.0 27.7 27.5 27.4 30.4
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 45 45 44 44 42
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 10 598 10 264 10 069 9 718 9 514
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 75.8 75.9 75.8 76.3 87.4
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 28 114.8 .. 41 395.7 42 306.7 25 553.6
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 173 657 163 611 148 327 219 939 272 078
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 698 675 1 940 442 1 969 938 2 334 290 2 877 084
Произведена продукция (хил. лв.) 975 481 1 056 294 1 066 296 1 325 688 1 632 268
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 388 452 426 905 435 994 494 455 559 045
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 92.1 93.0 92.5 94.5
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.7 5.9 6.4 4.6
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.0 1.0 0.8
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 57 57 57 57 57
Дължина на второкласните пътища (км) 147 147 147 147 147
Дължина на третокласните пътища (км) 302 302 302 302 302
Дължина на железопътните линии (км) 70 70 70 70 70
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. .. .. .. .. 3 460
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 42 83 81 51 80
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 69.4 76.6 80.7 79.0 70.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 64.9 69.8 69.1 77.9 64.2
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 39 433 39 458 39 471 39 500 39 000
Жилища (брой) 57 470 57 502 57 532 57 565 58 241
Туризъм Места за настаняване (брой) 16 28 25 25 24
Реализирани нощувки (брой) 31 418 44 536 26 115 31 436 47 656

1) Прекъсване на динамичния ред през 2022 г., поради наличието на нова оценка на броя на населението на база данните от Преброяване 2021 - отнася се за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица, за образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 навършени години, както и за груповия нетен коефициент на записване на децата в детските градини.
2) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
3) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
4) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
5) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
6) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
7) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
8) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
9) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
10) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "оборот" (нетен оборот) не се включват начислените акцизи.
11) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "произведена продукция" (стойност на продукцията) не се включват начислените акцизи и другите оперативни приходи, но се включват приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
12) Съгласно Регламентите на Евростат, от 2021 г. в показателя "добавена стойност по факторни разходи" (добавена стойност) не се включват другите оперативни приходи и общите приходи от финансирания, а единствено приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота, произтичащи от държавно подпомагане.
13) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
14) За 2022 г. данните по показателите "Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" и "Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)" са предварителни.
15) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
29.12.2023