Област Силистра


 
област: СИЛИСТРА (SLS)
Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 116 038 114 670 113 248 111 957 110 562
Население към 31.12. - мъже (брой) 57 337 56 620 55 774 55 011 54 199
Население към 31.12. - жени (брой) 58 701 58 050 57 474 56 946 56 363
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -6.8 -8.4 -9.0 -7.1 -8.8
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 5.9 12.0 9.4 6.0 7.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.6 17.1 17.4 16.0 17.1
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.6 18.1 19.1 18.8 19.4
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 13.7 16.1 15.7 13.3 15.0
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 21 150 20 767 21 191 21 153 21 126
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 6 880 7 215 7 494 7 967 8 672
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 61.4 64.7 63.1 62.8 65.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 48.2 50.0 49.2 52.2 57.0
Коефициент на безработица (%) 21.3 22.4 21.8 16.7 12.7
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 9 276 8 191 7 444 6 533 6 106
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 15.1 14.4 16.4 18.5 17.7
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 52.5 53.1 50.3 46.3 47.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 32.4 32.5 33.3 35.2 35.1
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 3 3 3
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 452 455 461 491 483
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 26.9 26.9 28.2 29.2 31.1
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 49 48 48 47 46
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * 12 000 11 859 11 488 11 392 11 100
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** 81.3 80.4 78.9 76.4 75.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) 33 471.8 31 667.3 28 803.3 32 685.3 36 013.1
Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) 176 278 165 673 252 705 146 529 153 041
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) *** 1 545 183 1 568 777 1 722 334 1 662 296 1 684 204
Произведена продукция (хил. лв.) *** 798 684 796 705 850 765 831 640 946 554
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** 303 510 313 680 339 039 344 837 385 060
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 91.8 91.9 92.1 92.4 91.9
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 7.0 7.0 6.6 6.4 6.8
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.1 1.0 1.2 1.1 1.2
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 57 57 57 57 57
Дължина на второкласните пътища (км) 147 147 147 147 147
Дължина на третокласните пътища (км) 302 302 302 302 302
Дължина на железопътните линии (км) 70 70 70 70 70
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) .. .. 613 .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) .. 20 40 .. 48
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 37.6 49.8 56.4 55.1 71.7
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) 38.6 44.4 43.8 51.7 55.7
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 39 416 39 424 39 438 39 432 39 439
Жилища (брой) 57 420 57 428 57 446 57 459 57 475
Туризъм Места за настаняване (брой) 20 20 20 17 15
Реализирани нощувки (брой) 31 031 32 735 33 013 30 902 26 556

1) Референтната дата на данните е 1 октомври за съответната учебна година.
2) Вкл. закупуване на земя.
* От 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
** Изчислен е в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
*** Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
.. Конфиденциални данни
- Няма случай
08.03.2019
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Статистически сборник област Бургас 2007 - 2011
  Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2007 - 2011.
  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Районите, областите и общините в Република България 2010
  Районите, областите и общините в Република България 2010
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2010".