Област Силистра


 
област: СИЛИСТРА (SLS)
Теми Показатели Години
2015 2016 2017 2018 2019
Демографска статистика Население към 31.12. - общо (брой) 113 248 111 957 110 562 109 271 108 018
Население към 31.12. - мъже (брой) 55 774 55 011 54 199 53 464 52 738
Население към 31.12. - жени (брой) 57 474 56 946 56 363 55 807 55 280
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ -9.0 -7.1 -8.8 -10.5 -9.5
Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ 9.4 6.0 7.5 3.7 4.5
Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ 17.4 16.0 17.1 18.0 17.7
Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ 19.1 18.8 19.4 20.1 19.9
Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ 15.7 13.3 15.0 15.9 15.7
Пазар на труда Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) 21 191 21 153 21 126 20 986 20 914
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) 7 494 7 967 8 672 9 434 10 572
Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) 63.1 62.8 65.3 67.7 67.3
Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 49.2 52.2 57.0 60.2 58.2
Коефициент на безработица (%) 21.8 16.7 12.7 11.1 13.3
Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) 7 444 6 533 6 106 5 552 5 283
Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) 16.4 18.5 17.7 16.9 19.5
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) 50.3 46.3 47.2 50.4 50.2
Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) 33.3 35.2 35.1 32.7 30.4
Здравеопазване Болнични заведения към 31.12. (брой) 3 3 3 3 3
Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) 461 491 483 483 483
Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) 28.2 29.2 31.1 29.0 27.7
Образование Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 48 47 46 45 45
Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 11 488 11 392 11 100 10 598 10 264
Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 78.9 76.4 75.9 75.8 75.9
Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. (хил. еврo) 28 803.3 32 685.3 36 013.1 28 114.8 ..
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.) 252 705 146 529 153 041 173 657 163 611
Нефинансови предприятия Оборот (хил. лв.) 1 722 334 1 662 296 1 684 204 1 698 675 1 940 442
Произведена продукция (хил. лв.) 850 765 831 640 946 554 975 481 1 056 294
Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) 339 039 344 837 385 060 388 452 426 905
Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) 92.1 92.4 91.9 92.1 92.1
Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) 6.6 6.4 6.8 6.6 6.7
Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1
Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища (км) 57 57 57 57 57
Дължина на второкласните пътища (км) 147 147 147 147 147
Дължина на третокласните пътища (км) 302 302 302 302 302
Дължина на железопътните линии (км) 70 70 70 70 70
НИРД Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - хил. лв. 613 .. .. .. ..
Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - брой 40 .. 48 42 83
Информационно общество Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) 56.4 55.1 71.7 69.4 76.6
Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) - % 43.8 51.7 55.7 64.9 69.8
Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 39 438 39 432 39 439 39 433 39 458
Жилища (брой) 57 446 57 459 57 475 57 470 57 502
Туризъм Места за настаняване (брой) 20 17 15 16 28
Реализирани нощувки (брой) 33 013 30 902 26 556 31 418 44 536

1) Показателят "Коефициент на безработица" е изчислен от данните от Наблюдение на работната сила.
2) Болничните заведения, болничните легла и лекарите към други ведомства са включени в общия брой за страната, но не са териториално разпределени по области.
3) Данните по показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)", "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини" са с референтна дата 1 октомври за съответната учебна година.
4) За показателите "Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" и "Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап)" от 2017/2018 учебна година има прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система. Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години.
5) Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини е изчислен в процент като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.
6) Данните по показателя "Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия" от 2007 г. са в хил. eвро.
7) Данните по показателя "Разходи за придобиване на ДМА" включват и разходите за закупуване на земя.
8) Показателите "Оборот", "Произведена продукция" и "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ.
9) През територията на област София (столица) не преминават пътища от републиканската пътна мрежа.
10) Данните по показателите в тема "Туризъм" включват категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през референтната година.
.. конфиденциални данни
 - няма случай
() поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
02.03.2021
 • сряда, 5 май 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

  Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население - 1 308 412 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 81 212 души.

 • четвъртък, 21 май 2020 - 11:00

  По повод 140 години от създаването на статистическата институция в България Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите ново прессъобщение „Административно-териториално и териториално деление на Република България през 2019 година“. Прессъобщениетто ще бъде публикувано всяка година.

  Към 31 декември 2019 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места са 5 257, в т.ч. градове - 257, и села - 5 000, а селищните образувания са 163.

 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Райони на пазара на труда
  Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.
 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Районите, областите и общините в Република България 2016
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2016.
 • Районите, областите и общините в Република България 2015
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2015.
 • Районите, областите и общините в Република България 2014
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2014.
 • Районите, областите и общините в Република България 2013

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2013.

 • Статистически сборник област Бургас 2008 - 2012

  Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

  Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

Страници