Система на здравни сметки (SHA 1.0)


Динамичен ред: Zdr_1.1.xls
Система на здравни сметки
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване06 август 2020 г.
Дата на публикуване06 август 2020 г.
Дата на последно актуализиране06 август 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Системата на здравни сметки (СЗС) се разработва като статистическа система с повтарящи се, текущи изчисления и производство на статистическа информация при приложение на хармонизирана методология и стандартни класификации. СЗС е международно приета статистическа система за описание, класифициране и анализ на разходите за здраве и източниците на финансиране. Приложението на тази статистическа система има за цел да се оценят всички разходи за здравеопазване – както публичните, така и разходите на домакинствата, на нетърговските организации - фондации, сдружения, на частните здравноосигурителни фондове, на предприятията за дейности по трудова медицина.

Основните цели на Системата на здравни сметки са:

 • Да се осигури международно съпоставима информация в система от стандартни матрици;
 • Да се дефинират хармонизирани граници на здравния сектор и приложат хармонизирани дефиниции;
 • Да се разграничат основните функции на здравния сектор от функциите, свързани със здравеопазването;
 • Да се осъществи анализирането на системата на здравеопазване от икономическа гледна точка в съответствие с методологическите принципи на макроикономическите /националните/ сметки и класификационните разрези на Международната класификация на здравните сметки.

СЗС осигурява статистическа информация на национално ниво за разходите за здраве по видове изпълнители на медицински услуги; по функции според целите на медицинските дейности (терапевтична грижа, рехабилитация, клинична лаборатория, санитарен транспорт и др) и според финансовите източници.

При разработването на данните за периода 2010 - 2013 г. са приложени дефинициите и класификациите на Система на здравни сметки, версия 1.0. В допълнение, данните за 2011 и 2012 г. са разработени и съгласно новата методология, като са взети предвид ревизиите, направени във връзка с приложението на „Европейската система от сметки, 2010“ (ЕСС 2010). 

При разработването на данните за периода 2013 - 2018 г. са приложени дефинициите и класификациите на Системата на здравните сметки, версия 2011.

При разработване на данните за 2018 г. е извършена ревизия за периода 2013 – 2017 г. поради включването на нов източник на данни и извършената допълнителна методологическа работа по отношение оценката на разходите на домакинствата с цел повишаване качеството и съпоставимостта на данните.

Използвани класификации

Системата на здравни сметки се изгражда при използването на Международната класификация на здравните сметки (International Classification for Health Accounts) чрез приложението на три специфични класификации:

 • Класификация на функциите (ICHA-HC);
 • Класификация на изпълнителите на персонални и колективни медицински услуги (ICHA-HP);
 • Класификация на финансовите източници (ICHA-HF ) (Система за здравни сметки, версия 1.0);
 • Класификация на финансиращите схеми (ICHA-HF) (Система на здравни сметки, версия 2011);

Методологията и класификациите са разработени от Евростат, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната здравна организация.

Обхват

Общо за страната.

Понятия и дефиниции

Граници на системата на здравеопазване – методологически подход и обхват

Определянето на границите на здравния сектор се предпоставя от целите на СЗС като статистическа система за представяне разходите на обществото като цяло за здраве, а не само на системата на здравеопазване. Три са основните критерии за определяне съпоставими граници на сектора:

 • дефиниране на крайното използване на здравните услуги според класификацията на функциите на СЗС;
 • определяне границите между здравни и социални грижи и
 • класифициране на разходите за здравеопазване по функции и изпълнители.

Разработването на СЗС методологически започва с дефинирането на стоките и услугите, чието крайно потребление формира сектора „Здравеопазване”. Общите разходи за здравеопазване по СЗС измерват крайното използване на тези стоки и услуги плюс капиталовите разходи в институциите, изпълнители на здравни услуги – тези, в които здравеопазването е преобладаваща функция. Разликата със системата на национални сметки е, че при здравните сметки се включват институционалните и аналитични статистически единици, които имат функции в съответствие с класификацията на функциите, независимо от това дали в статистическата практика са единици на сектор „Здравеопазване” като икономически дейности. Всички първични и вторични производители на здравни услуги трябва да бъдат включени, независимо от това дали те са класифицирани в националните статистики като статистически единици от отрасъл Здравеопазване.

Системата на здравни сметки се разработва в три подсистеми. Подсистемите са разработени така, че агрираните таблици се получават чрез детайлното разпределение на разходите по функции, по изпълнители и на функциите по изпълнители в отделни таблици.

Общите разходи са сума от текущите разходи и капиталовите разходи.

Общите разходи за здравеопазване включват разходите на публичния и частния сектор.

Разходите на публичния сектор включват сектор Държавно управление, включително публичните социално-осигурителни фондове:

 • разходи на републиканския бюджет;
 • на централното правителство - министерства и ведомства;
 • на местно правителство - общините;
 • на социално осигурителните фондове – Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и Национален осигурителен институт (НОИ).

Съгласно методологическите изисквания на Системата на здравните сметки, версия 1.0 разходите на частния сектор включват:

 • Индивидуални потребителски разходи на домакинствата за регламентирани плащания на медицински и стоматологични и зъботехнически услуги, консумативи и други терапевтични стоки. Включват се и плащанията в системата на търговия на дребно в аптеки, санитарни и оптични магазини.
 • Изплатени претенции от застрахователите по смисъла на чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (доброволно здравно осигуряване);
 • Разходи на нетърговските организации, обслужващи домакинствата - поради това, че не могат да бъдат детайлно разпределени по функция и изпълнители, тези разходи са отнасят към некласифицирани дейности.
 • Разходи на предприятия и организации за дейностите по трудова медицина за наетите лица.

Съгласно методологическите изисквания на Системата на здравните сметки, версия 2011 разходите за доброволно здравно осигуряване, НТООД и разходите на предприятия и организации за дейностите по трудова медицина са отделени от частния сектор в отделна Схема за доброволни плащания на здравни услуги. 

 

Класификация на изпълнителите на здравни услуги (ICHA-HP)

Класификацията на изпълнителите на здравни услуги има за цел рекласифициране на националните институции от здравния сектор в международно съпоставими и приложими категории изпълнители на здравни услуги. Класификацията на изпълнителите на здравни услуги включва единици, в които производството на здравни услуги е основен предмет на дейност и тези, в които производството на здравни услуги е вторична дейност. Като изпълнители на здравни услуги в СЗС се класифицират и домакинствата, в случаите на грижи за болен член на семейството и на сестрински тип грижи.

 

Класификацията по функции (ICHA-HC) по същество съдържа два класификационни признака:

1. Основна цел/вид на медицинската помощ или дейността:

 • лечебна помощ;
 • рехабилитация;
 • спомагателни медицински дейности;
 • медицински продукти за пациенти от извънболничната помощ;
 • профилактика и обществено здравеопазване;
 • административни разходи за здравна администрация и администрация на здравното осигуряване.

2. Начина/модела на оказване на медицинската помощ:

 • болнична;
 • извънболнична помощ;
 • дневна грижа;
 • домашно лечение и други.

Чрез тази класификация се анализират разходите за персонални и колективни здравни услуги. Здравеопазването съчетава /включва/ персонални здравни услуги, осигурявани пряко на отделният човек и колективни здравни услуги, които се отнасят до изпълнението на задачи на общественото здравеопазване, като превенция, профилактика, здравна администрация и администрация на здравното осигуряване.

Статистическа единица
Статистическа съвкупност

Включват се всички институционални и аналитични статистически единици, които имат функции в съответствие с класификацията на функциите (ICHA-HC), независимо от това дали в статистическата практика са единици на сектор „Здравеопазване” като икономически дейности. 

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2010 - 2013 (данни по Системата на здравните сметки, версия 1.0)
2011 - 2018 (данни по Системата на здравните сметки, версия 2011)

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лв.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1338/2008 относно статистиката на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на работното място.

Регламент (ЕС) 2015/359 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване.

Споделяне на данни

В съответствие с основните принципи и стратегия за международно сътрудничество в областта на статистиката на здравеопазването, през декември 2006 година Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната здравна организация и Евростат започнаха съвместно събиране на информация по системата на здравни сметки, чрез стандартизиран въпросник.

От отчетната 2014 г. данните се предоставят на трите институции в изпълнение на Регламент (ЕС) 2015/359.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите е едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация по системата на здравни сметки се публикува годишно: 22 месеца след изтичането на съответния отчетен период и след приключване на процедурата по валидиране на данните от международен експертен екип от Евростат, ОИСР и СЗО.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за системата за здравни сметки се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни данни за системата за здравни сметки са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване - Система на здравни сметки: http://www.nsi.bg/bg/node/3302

Онлайн база данни на Евростат.

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи
 • Система на здравни сметки - Организация за икономическо сътрудничество и развитие, 2000 - версия 1.0;
 • Методологически указания на Евростат за разработване на съвместния въпросник;
 • Система на здравни сметки (2011) - ОИСР, Евростат, СЗО - версия 2011.
Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Националният статистически институт, отговарящ за събирането на данни по Системата на здравни сметки, работи, за да гарантира, че статистическите практики, използвани за съставяне на националните здравни сметки съответстват на методологическите изисквания и че се спазват добрите практики в тази област, съгласно хармонизираната методология.

Оценка на качеството

Качеството на данните зависи от начина, по който е организирано предоставянето на здравни грижи и каква информация се предоставя и събира от съответните институции.

Националният статистически институт непрекъснато работи за поддържането и подобряването на качеството и съпоставимостта на данните по Системата на здравни сметки. 

Приложимост
Потребности на потребителите

Все повече се очаква здравните сметки да предоставят данни (заедно с друга статистическа информация), които да бъдат използвани за наблюдение и оценка на ефективността на здравната система. Един от важните приоритети е да се разработят надеждни и своевременни данни, които да са сравними както между отделните държави, така и във времето. Това е абсолютно необходимо за проследяване на тенденцията в разходите за здравеопазване и факторите, които я пораждат, което от своя страна може да се използва за сравняване между отделните страни и за прогнозиране на начина, по който тя ще нараства в бъдеще.

Данните по системата на здравни сметки се използват по два основни начина: за международни сравнения, където акцентът е върху подбора на международно съпоставими данни за разходите и на национално равнище с по-подробни анализи на разходите за здравеопазване и по-силен акцент върху сравненията във времето. Данните по Системата на здравни сметки са от решаващо значение за двете. 

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Не се прилага.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се предоставят на Евростат, СЗО и ОИСР в съответствие със сроковете, заложени в Регламент 359/2015. След успешно приключване на процедурата по валидиране, данните се публикуват - Т + 22 мес.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

2010 - 2013 - данни по Системата на здравни сметки, версия 1.0

2011 - 2018 - данни по Системата на здравни сметки, версия 2011.

Има прекъсване на динамичния ред от 2013 г., като данните са съпоставими за период 2013 – 2018 г.

 

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Данните са съгласувани. Агрегираните таблици се получават чрез детайлното разпределение на разходите по функции, по изпълнители и на функциите по изпълнители в отделни таблици.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Няма.

Ревизия на данните - практика

Данните за 2011 и 2012 г. са ревизирани в съотевтствие с методологическите изисквания на Системата на здравните сметки, версия 2011. В допълнение, са взети предвид ревизиите, направени във връзка с приложението на „Европейската система от сметки, 2010“ (ЕСС 2010).

Статистическа обработка
Източници на данни
 • Министерство на финансите – Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България,  Отчет за касово изпълнение на бюджета и детайлна информация за разходите по функция Здравеопазване по параграфи и подпараграфи на Бюджетната класификация;
 • НЗОК - Отчет за изпълнение на бюджета на НЗОК и детайлна информация за разходите в съответствие с методологическите изсиквания на Системата на здравни сметки;
 • Министерство на здравеопазването - Отчет за изпълнение на бюджета на МЗ и детайлна информация за разходите в съответствие с методологическите изсиквания на Системата на здравни сметки;
 • Национален осигурителен институт – „Държавното обществено осигуряване“;
 • Агенция за социално подпомагане към МТСП - детайлна информация за разходите в съответствие с методологическите изсиквания на Системата на здравни сметки;
 • За разработване на оценката за разходите на домакинствата по системата на здравни сметки и класифицирането им по функции и изпълнители се използва оценката на системата на националните сметки за индивидуалните разходи /потребление/ на сектор Домакинства за здравеопазване като обща оценка. Дезагрегирането и класифицирането по изпълнители и функции се разработва при комбинирано използване на данните от статистическите изследвания на НСИ в областта на бизнес статистиката, наблюдението на домакинските бюджети и статистика на здравеопазването;
 • Оценка по Системата на национални сметки на разходите за крайно потребление на НТООД за здравеопазване.
 • Изследвания в областта на бизнес статистиката:
 1. Счетоводни и статистически отчети на застрахователите по смисъла на чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, по здравноосигурителни пакети;
 2. Годишни отчети за дейността на нефинансовите предприятия съставящи и несъставящи баланс - счетоводни и статистически отчети на изпълнителите на медицински услуги;
 3. Продажби на дребно по групи стоки;
Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички единици.

Валидиране на данни

Данните се валидират от екип от трите организации - Евростат, СЗО и ОИСР.

Обработка на данни

Изграждането на здравните сметки се извършва отдолу нагоре, т.е. работи се с първични данни, като се прави сводна, балансова разработка по трите класификации.

Следват се правила за логическата последователност и аритметически засечки между трите подсистеми.

Оценка на разходите на домакинствата

Основен източник на данни са изследванията в областта на бизнес статистиката, провеждани от НСИ:

 1. Изчерпателно се обхващат всички предприятия в страната, които представят Годишни отчети за дейността на нефинансовите предприятия съставящи и несъставящи баланс и класифицирани съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) в раздели 86, 87 и клас 32.50.
 2. Единиците се рекласифицират в специално разработени таблици в съответствие с Класификацията на изпълнителите на здравни услуги (ICHA-HP) съгласно Системата на здравни сметки. За оценка на обхвата на единиците и правилното класифициране като изпълнители съгласно методологическите изисквания на СЗС се използва информацията от изчерпателното изследване на НСИ „Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и други здравни заведения“. За заведенията, попадащи извън обхвата на изследванията в бизнес статистиката, информацията се основава на експертна оценка.  
 3. Като се работи с първичните данни, запис по запис, информацията за приходите от населението се рекласифицира съгласно Класификацията по функции (ICHA-HC) и при спазване на методологическите изисквания на Системата на здравни сметки.
 4. Оценката по Системата на национални сметки на крайните потребителски разходи на домакинствата за здравеопазване, както и разходите на домакинствата с източник „Наблюдение на домакинските бюджети“ също се вземат предвид.
 5. За оценка на разходите по функция НС5 Медицински продукти – Използват се данни за продажбите на дребно по групи стоки за група „Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки“ съгласно Класификацията на разходите за крайно потребление по цели (COICOP) на предприятията в страната класифицирани съгласно КИД-2008 както следва: 21, 26, 46, 47.1, 47.2, 47.73, 47.74, 47.78 и 47.91. Оценката е направена в съответствие с методологическите изисквания на Системата на здравни сметки.  
 6. Информацията за разходите на домакинствата, разпределени по изпълнители и по функции трябва да бъде балансирана.
Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Система на здравни сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Система на здравни сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • четвъртък, 8 юли 2021 - 11:00

  Националният статистически институт информира потребителите на статистически данни, че вече са достъпни окончателни данни от третата вълна на изследването „Европейско здравно интервю“

  Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите от Европейския съюз (ЕС), да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

  През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като Националният статистически институт (НСИ) проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

  След успешното приключване на процедурата по валидиране на данните от Евростат, потребителите вече могат да ползват окончателните резултати от изследването.

  Обобщени данни са достъпни за всички потребители на сайта на НСИ в раздел „Демографска и социална статистика“, рубрика „Здравеопазване“, на следния адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/3364/, в Информационна система ИНФОСТАТ на адрес:  https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=43, както и по заявка съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

  Анонимизирани индивидуални данни ще бъдат предоставяни за научни и изследователски цели по индивидуална заявка съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели в края на 2021 година. 

 • четвъртък, 17 юни 2021 - 11:00

  Към 31.12.2020 г. в страната функционират 342 заведения за болнична помощ с 54 216 легла, от които 320 болници с 51 991 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 098 с 1 296 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 149 с 1 935 легла.

  В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 717 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 312, като 6 454 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 676, от  които  29 160 медицински  сестри и  3 251 акушерки.

 • петък, 14 май 2021 - 11:00

  Към 31.12.2020 г. в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 29 238, като 15 169 от тях са момчета, а 14 069 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2020 г. общо за страната е 17.7%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 15.9%.

 • четвъртък, 19 ноември 2020 - 11:00

  Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите членки, да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

  НСИ представя предварителни данни от проведеното в края на 2019 г. изследване:

  • Най-голям е делът на лицата на възраст 15 и повече години, които самоопределят здравето си като „добро“ (40.7%), следвани от отговорилите „много добро“ (29.2%) и „задоволително“ (20.9%).
  • Най-разпространеното хронично заболяване у нас от включените във въпросника е хипертония - сред 29.7% от лицата на възраст над 15 години. Заболяването е по-разпространено сред жените (32.8%), отколкото сред мъжете (26.5%).
  • Към общопрактикуващия си лекар през последните 12 месеца са се обърнали 62.5% от лицата, към лекар специалист - 27.2%, а към стоматолог или ортодонт - 41.0%.
  • Най-широко прилаганата профилактична мярка от включените в анкетната карта е измерването на кръвното налягане от специалист (сред 54.9% от мъжете и 66.4% от жените).
  • С наднормено тегло, включително затлъстяване, са 62.8% от мъжете и 45.0% от жените на възраст 18 и повече години.
  • В края на 2019 г. 45.9% от мъжете и 27.5% от жените са пушачи (пушат ежедневно или понякога).
  • През годината, предшестваща изследването, всеки ден или почти всеки ден алкохол са употребявали 17.4% от мъжете и 3.6% от жените на възраст 15 и повече години.
 • сряда, 17 юни 2020 - 11:00

  Към 31.12.2019 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 53 997 легла, от които 319 болници с 51 776 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 079 с 1 223 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 144 с 1 914 легла.

  В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 612 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 376, като 6 493 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 491, от  които  30 546 медицински  сестри и  3 269 акушерки.

 • петък, 15 май 2020 - 11:00

  Към 31.12.2019 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 764 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 32 185, като 16 677 от тях са момчета, а 15 508 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2019 г. общо за страната е 17.9%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 17.1%.

 • понеделник, 17 юни 2019 - 11:00

  Към 31.12.2018 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 53 173 легла, от които 322 болници с 50 927 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 066 с 1 253 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 2 086 легла.

  В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 240, като 6 347 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 332, от  които 30 589 медицински сестри и 3 155 акушерки.

 • петък, 10 май 2019 - 11:00

  Към 31.12.2018 г. в страната функционират 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 226 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 31 939, като 16 449 от тях са момчета, а 15 490 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2018 г. общо за страната е 17.3%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.6%.

 • петък, 15 юни 2018 - 11:00

  Към 31.12.2017 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 52 744 легла, от които 322 болници с 50 519 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 043 с 1 263 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 144 с 2 179 легла.

  В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 30 078 лекари. Лекарите по дентална медицина са 8 355, като 7 456 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 702, от  които  30 955 медицински  сестри и  3 207 акушерки.

 • петък, 27 април 2018 - 11:00

  Към 31.12.2017 г. в страната функционират 837 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 970 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 32 429, като 16 738 от тях са момчета, а 15 691 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2017 г. общо за страната е 16.9%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.6%.

Страници

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Здравеопазване 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2020 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2018 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

Страници