Премини към основното съдържание

Здравеопазване 2011

Публикувано на: 01.02.2012 - 12:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация “Здравеопазване 2011"(на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.
Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
• Население и демографски процеси - основни демографски показатели - брой и структури на населението, раждаемост, обща и детска смъртност, умирания по причини за смъртта и други.
• Заболеваемост на населението - регистрирани заболявания от заразни болести, подлежащи на задължително съобщаване, болестност и заболеваемост от злокачествени новообразувания, туберкулоза и кожно-венерически заболявания; изписани от стационарите на лечебните заведения по класове болести; първично инвалидизирани лица по срок на инвалидност и класове болести и други.
• Ресурси на системата на здравеопазването - лечебни и здравни заведения и медицински персонал; детски ясли и други.
• Дейност на стационарите на лечебните заведения - хоспитализирани по видове лечебни заведения, постъпили и изписани лица по видове легла, използваемост, оборот на леглата в стационарите на лечебните заведения, среден престой, хирургически операции по вид на лечебните заведения и вид на операциите, дейност на центровете за спешна медицинска помощ и други.
Включени са динамични редове с данни за предходни години. В териториален аспект информацията е представена по области, а някои основни демографски показатели са представени и по общини.
Публикацията съдържа и международни сравнения по основни показатели.
Изданието представлява интерес за: специалистите в областта на управлението на общественото здравеопазване и здравното осигуряване; фирмите с предмет на дейност внос и дистрибуция на медицинска техника, медикаменти и консумативи; научни работници в областта на здравеопазването и други.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена за CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ