Детски ясли през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 764 места в тях.

Децата в детски ясли в края на годината са 32 185, като 16 677 от тях са момчета, а 15 508 - момичета.

Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2019 г. общо за страната е 17.9%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 17.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: