Премини към основното съдържание

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2022 година

Публикувано на: 16.06.2023 - 11:00

В края на 2022 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 54 707 легла. В сравнение с предходната година легловият фонд на тези заведения се увеличава с 216, или с 0.4%.

Осигуреността на населението с болнични легла е 848.5 на 100 000 души, като най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 184.5 на 100 000 души от населението), Смолян (1 135.5) и Пловдив (1 069.5).

Заведенията за извънболнична помощ са 2 172 с 1 303 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с 39 (1.8%), а леглата в тях - с 18 (1.4%).

Другите лечебни и здравни заведения са 148 с 1 751 легла, които в сравнение с 2021 г. намаляват с 9.7%.

Към 31 декември 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения практикуват 29 599 лекари, като броят им остава сравнително стабилен през последните години. Лекарите по дентална медицина са 7 602, като 6 624 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 493, от които 28 827 медицински сестри и 3 285 акушерки.

Осигуреността с лекари общо за страната е 45.9 на 10 000 души от населението. В регионален аспект показателят варира от 26.2 до 72.4 на 10 000 души, като най-висок е той в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници - Плевен (72.4 на 10 000 души от населението), София (столица) (55.9), Пловдив (55.3) и Варна (54.6).

В структурата на лекарите по възраст най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 - 64 години - 10 015, или 33.8%. На второ място е групата на най-възрастните лекари (на 65 и повече години) - 5 943, или 20.1%. Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години, са 5 170, или 17.5%.

Само в пет области относителният дял на младите лекари на възраст до 35 год. е по-голям от този за страната и това са областите, в които има медицински университети - София (столица) и Варна (по 24%), Плевен (23.6%), Пловдив (23.4%) и Бургас (18.9%). Във всички останали области показателят е по-неблагоприятен от този за страната, като особено се открояват Видин, Ловеч и Монтана, където делът е съответно 0.7%, 2.1% и 2.5%.

Прессъобщение
Статистическа област